ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: соціальна сфера регіону, соціальна інфраструктура, територіальний розвиток, проектно-інвестиційний підхід, соціальне інвестування

Анотація

Встановлено сучасні проблеми, властиві соціальній сфері регіонів України. Доведено необхідність розвитку соціальної інфраструктури територій, значення соціального інвестування. Проаналізовано соціальні видатки державного та місцевих бюджетів, зокрема на соціальний захист населення. Акцентовано увагу на використанні проектно-інвестиційного підходу до розвитку соціальної інфраструктури, доведено його доцільність. Показано обмеженість інформаційних ресурсів щодо соціальних проектів на державному і регіональному рівнях. Розглянуто соціальні проекти, що реалізуються в Донецькій області. На прикладі реалізованого проекту щодо розбудови соціальної інфраструктури доведено доцільність залучення інвестицій міжнародних організацій, можливість вирішення багатьох соціальних проблем, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб.

Посилання

Петрик І.В. Інноваційна діяльність в Україні: сучасні тенденції, проблеми, заходи з активізації. Молодий вчений. 2019. № 4(68). C. 510–516.

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820.

Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації. Аналітичне дослідження / ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», Фонд імені Фрідріха Еберта. Київ, 2017. 108 с. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13246.pdf.

Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; за ред. С. Л. Шульц. Львів, 2018. 140 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180101.pdf.

Державне інвестування в соціальний розвиток (інфраструктурний аспект) / Новіков В.М., Макарова О.В., Откидач М.В. / тех. ред. Герасименко І.В. : Нац. акад. наук. Укр., Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. Електронне видання. Київ, 2020. 89 с. URL: https://www.idss.org.ua/arhiv/ДЕРЖАВНЕ%20ІНВЕСТУВАННЯ.pdf.

Шпак Л.О. Соціальна інфраструктура як складова соціально-економічного розвитку регіону. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. №1. С. 5–8.

Бойченко В. Стратегічні напрями розвитку соціальної інфраструктури сучасного міста. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2020. № 25. С. 49–55.

Дятлова В.В. Система організаційно-технічного регулювання економіки : трансформаційні процеси в Україні : монографія. Донецьк : ВІК, 2011. 399 с.

Буркинський Б.В., Харічков С.К., Уманець Т.В., Герасимчук З.В., Хумарова Н.І., Вахович І.М. Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення : монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2008. 494 с.

Diatlova V., Petryk I. Sustainable development: methodical approaches and key indicators of assessment. Детермінанти сталого розвитку економіки: міжнародна колективна монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. Київ : Інтерсервіс, 2019. С. 160–170.

Дятлова Ю.В., Тарасенко Д.Л. Інноваційний розвиток економічних систем: державний і регіональний аспекти фінансування Менеджер : Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2021. № 1(90). С. 37–45.

Petryk I.V. (2019) Innovatsiina diialnist v Ukraini : suchasni tendentsii, problemy, zakhody z aktyvizatsii [Innovative activity in Ukraine : current trends, problems, activation measures]. Young scientist, № 4(68), pp. 510–516. (in Ukrainian)

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.08.2020 r. № 695 [State strategy of regional development for 2021-2027 : Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 05.08.2020 no 695]. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820. (in Ukrainian)

Infrastruktura rehioniv Ukrainy. Priorytety modernizatsii. Analitychne doslidzhennia (2017) [Infrastructure of the regions of Ukraine. Priorities of modernization. Analytical research]. Kyiv, 108 p. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13246.pdf. (in Ukrainian)

Shults S.L. (Еd.) (2018) Rozvytok sotsialnoi sfery terytorialnykh hromad v umovakh administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Development of the social sphere of territorial communities in terms of administrative and financial decentralization]. Lviv, 140 p. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180101.pdf. (in Ukrainian)

Novikov V.M., Makarova O.V., Otkydach M.V., Herasymenko I.V. (Ed.) (2020) Derzhavne investuvannia v sotsialnyi rozvytok (infrastrukturnyi aspekt) [State investment in social development (infrastructural aspect)]. Electronic edition. Kiev, 89 p. URL: https://www.idss.org.ua/arhiv/ДЕРЖАВНЕ%20ІНВЕСТУВАННЯ.pdf. (in Ukrainian)

Shpak L.O. (2016) Sotsialna infrastruktura yak skladova sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu [Social infrastructure as a component of socio-economic development of the region]. Bulletin of the Eastern European University of Economics and Management, Series « Economics and Management», № 1, pp. 5–8. (in Ukrainian)

Boichenko V. (2020) Stratehichni napriamy rozvytku sotsialnoi infrastruktury suchasnoho mista [Strategic directions of development of social infrastructure of the modern city]. Regional aspects of development of productive forces of Ukraine, № 25, pp. 49–55. (in Ukrainian)

Diatlova V.V. (2011) Systema orhanizatsiino-tekhnichnoho rehuliuvannia ekonomiky : transformatsiini protsesy v Ukraini : monohrafiia [The system of organizational and technical regulation of the economy: transformation processes in Ukraine: a monograph]. Donetsk: VIK, 399 p. (in Ukrainian)

Burkynskyi B.V., Kharichkov S.K., Umanets T.V., Herasymchuk Z.V., Khumarova N.I., Vakhovych I.M. (2008) Ekonomichne onovlennia rehionu: analiz sytuatsii ta rishennia : monohrafiia [Economic renewal of the region: analysis of situations and decisions: monograph]. Odessa: IPREED NASU, 494 p. (in Ukrainian)

Diatlova V., Petryk I. (2019) Sustainable development: methodical approaches and key indicators of assessment. Determinanty staloho rozvytku ekonomiky: mizhnarodna kolektyvna monohrafiia [Determinants of sustainable economic development: an international collective monograph]. Kyiv: Interservice, pp. 160–170.

Diatlova Yu.V., Tarasenko D.L. (2021) Innovatsiinyi rozvytok ekonomichnykh system: derzhavnyi i rehionalnyi aspekty finansuvannia [Innovative development of economic systems: state and regional aspects of financing]. Manager: Bulletin of Donetsk State University of Management, Economics series, № 1(90), pp. 37–45. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 181
Завантажень PDF: 125
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Токарева, В., Танчик, О., & Лафазан, І. (2021). ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-64
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ