БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Ключові слова: бюджет, бюджетна політика, державний бюджет, доходи бюджету, видатки бюджету

Анотація

В умовах економічних перетворень бюджетна політика є вагомим важелем впливу на соціально-економічний розвиток країни. В умовах економічної нестабільності зростає необхідність у запровадження ефективних бюджетних механізмів забезпечення функціонування бюджетної системи. Бюджетна політика визначає обсяги первинного розподілу ВВП, створює умови для довгострокового розвитку країни, стимулювання розвитку пріоритетних галузей економіки, підвищення добробуту населення. У статті проаналізовано сучасний стан бюджетної системи та чинники, що впливають на її розвиток. Розглянуто ретроспективу структури видатків бюджету. Визначено основні напрями для подальшого розвитку бюджетної системи. В умовах обмежених ресурсів надзвичайно важливим є ефективний розподіл видатків бюджету на соціальне забезпечення, оборону та безпеку, а також на економічну діяльність держави.

Посилання

Чугунов І. Я. Бюджетна політика в умовах трансформації економіки. Економічний вісник університету. 2017. №32(1). С. 241–251.

Бюджетний кодекс України: від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 25.03.2024).

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки. URL https://www.mof.gov.ua/storage/files (дата звернення: 25.03.2024).

Зведений бюджет України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/expense/ (дата звернення: 25.03.2024).

Gupta, S., Clements, B., Bhattacharya, R. & Chakravarti, S. (2004). Fiscal Consequences of Armed Conflict and Terrorism in Low-and Middle-Income Countries. European Journal of Political Economy, 20(2), 403–421.

Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетно-податкова політика в умовах невизначеності. Scientia Fructuosa. 2023. № 4. С. 19–31.

Chugunov I., Makohon V., Titarchuk M., Кrykun T. The budget policy of Ukraine under martial law. Public and Municipal Finance. 2023, № 12(1), pp.1-11.

Чугунов І.Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.

Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С.103–121.

Chuhunov I. Ya. (2017) Byudzhetna polityka v umovakh transformatsiyi ekonomiky [Budget policy in the conditions of economic transformation]. Ekonomichnyy visnyk universytetu. No 32(1). pp. 241–251.

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny: vid 08.07.2010 № 2456-VI [Budget Code of Ukraine]. URL: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/2456-17 (accessed March 25, 2024).

Byudzhetna deklaratsiya na 2022-2024 roky [Budget declaration for 2022-2024]. URL https://www.mof.gov.ua/storage/files (accessed March 25, 2024).

Zvedenyy byudzhet Ukrayiny [Consolidated budget of Ukraine]. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/expense/ (accessed March 25, 2024).

Gupta, S., Clements, B., Bhattacharya, R. & Chakravarti, S. (2004). Fiscal Consequences of Armed Conflict and Terrorism in Low-and Middle-Income Countries. European Journal of Political Economy, 20(2), pp. 403-421.

Chuhunov I.Ya., Makohon V.D. (2023) Byudzhetno-podatkova polityka v umovakh nevyznachenosti [Budget and tax policy in conditions of uncertainty]. Scientia Fructuosa. no 4. pp. 19–31

Chuhunov I., Makohon V., Titarchuk M., Кrykun T. (2023) The budget policy of Ukraine under martial law. Public and Municipal Finance. no 12(1), pp.1–11.

Chuhunov I.Ya. (2021) Byudzhetna stratehiya suspil'noho rozvytku [Budget strategy of social development]: monohrafiya. Kyyiv: Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 532 p.

Chuhunov I.Ya., Samoshkina O.A. (2019) Vydatky byudzhetu v systemi derzhavnoho rehulyuvannya sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku krayiny [Budget expenditures in the system of state regulation of social-economic development of the country]. Visnyk KNTEU. no 2. pp.103–121.

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Дуда, Г. (2024). БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-110
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ