ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: формування цифрової економіки, розвиток ІТ галузі, цифрові технології в економіці

Анотація

Стаття присвячена пошуку факторів формування цифрової економіки в Україні. Поряд з пошуком факторів здійснено визначення ролі ІТ галузі та підприємств у розвитку цифрової економіки. Визначено ключові напрямки розвитку цифрової економіки в Україні. Окрему роль відведено пошуку новітніх факторів розвитку цифрової економіки у зв’язку з війною та мілітарні особливості цифровізації економічних відносин. Особливу увагу приділено факторам зайнятості та попиту на фахівців зі сфери ІТ за видам економічної діяльності та величиною підприємств за кількістю зайнятих працівників. Досліджено вплив вищої освіти на формування цифрової економіки та розвиток підприємств ІТ сфери. Відповідно до опрацьованої статистики зроблено висновки про важливість врахування факторів війни на розвиток цифрового суспільства та цифрової економіки.

Посилання

Гавриленко Н.Г., Тарасенко І.О. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки» // № 3(47), 1 т., 2021

Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами . «Економіка. Менеджмент. Бізнес». 2018. № 2 (24).

Дернова І.А. Цифровізація економіки України в умовах пандемії: тенденції та напрями розвитку / І. А. Дернова, Т. М. Боровик . Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2022. – № 1 (59). – С. 22-29. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2022/Nо1/22.pdf (дата звернення: 14.04.2024).

Загарій В. К., Ковальчук Т. Г., Синільник В. В. Пріоритетність розвитку цифрової економіки для України. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск 2 (13). С. 64–68.

Карчева Г.Т., Огородня Д.В., Опенько В.А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. 2017. № 3. С. 13–21. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1703/17kgttme. pdf (дата звернення: 14.04.2024).

Король С.Я. Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку / С.Я. Король, Є.В. Польовик // Modern Economics. – 2019. – № 18. – С. 67-73. [Електроний ресурс] – URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-11.1. (дата звернення: 14.04.2024).

Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2018. 252 с.

Малюта Л. Я., Дерманська Л. В. Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30 (69). № 2. С. 55–60.

Марченко О. Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку. Галицький економічний вісник, No 4 (65) 2020 URL: http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua (дата звернення: 14.04.2024).

Пiжук О.I. Цифрова трансформація економіки України: обмеження та можливості: монографія. Ун-т ДФС України. Ірпінь, 2020. 504 с.

Федулова Л. І. Тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій для реалізації цілей сталого розвитку. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7 (26). С. 6–14. URL: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/1 (дата звернення: 14.04.2024).

Havrylenko, N.H., & Tarasenko, I.O. (2021). Suchasni tendentsii tsyfrovizatsii ekonomiki: problemy ta perspektyvy rozvytku [Modern trends of digitization of the economy: problems and development prospects]. International scientific journal "Internauka", Vol. 1(3), No. 47.

Hudz, O.Ye. (2018). Tsyfrova ekonomika: zmina tsinnostei ta oriientyriv upravlinnia pidpryiemstvamy [Digital economy: changing values and management guidelines for enterprises]. Economics. Management. Business, No. 2(24).

Dernova, I.A., & Borovik, T.M. (2022). Tsyfrovizatsiya ekonomiki Ukrainy v umovakh pandemiyi: tendentsii ta napryamy rozvytku [Digitalization of the economy of Ukraine under pandemic conditions: trends and development directions]. Economics: realities of time, No. 1(59), 22-29. Available at: https://economics.net.ua/files/archive/2022/Nо1/22.pdf (accessed: 14.04.2024).

Zahariy, V.K., Kovalchuk, T.H., & Synilnyk, V.V. (2019). Prioritetnist rozvytku tsyfrovoyi ekonomiky dlya Ukrayiny [Priority of digital economy development for Ukraine]. Priazovskyi economic bulletin, Issue 2(13), 64–68.

Karcheva, H.T., Ohorodnia, D.V., & Openko, V.A. (2017). Tsyfrova ekonomika ta yii vplyv na rozvytok natsionalnoyi ta mizhnarodnoyi ekonomiki [Digital economy and its impact on the development of national and international economies]. Financial space, No. 3, 13–21. Available at: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1703/17kgttme.pdf (accessed: 14.04.2024).

Korol, S.Ya., & Polyovik, Ye.V. (2019). Didzhitalizatsiya ekonomiki yak faktor profesiynoho rozvytku [Digitization of the economy as a factor of professional development]. Modern Economics, No. 18, 67-73. Available at:https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-11.1. (accessed: 14.04.2024).

Lyashenko, V.I., & Vyshnevskyi, O.S. (2018). Tsyfrova modernizatsiya ekonomiki Ukrayiny yak mozhlyvist proryvnogo rozvytku [Digital modernization of Ukraine's economy as an opportunity for breakthrough development]: monograph. Kyiv: NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics.

Maliuta, L.Ya., & Dermanska, L.V. (2019). Innovatsiyno-tsifrovi perspektyvy rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Innovative-digital prospects for the development of Ukraine's economy]. Scientific notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. Series: Economics and Management, Vol. 30(69), No. 2, 55–60.

Marchenko, O. (2020). Tsyfrova ekonomika v Ukrayini: osnovni tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Digital economy in Ukraine: main trends and development prospects]. Galician Economic Bulletin, No. 4(65). Available at: http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua (accessed: 14.04.2024).

Pizhuk, O.I. (2020). Tsyfrova transformatsiya ekonomiki Ukrayiny: obmezshennya ta mozhlyvosti [Digital transformation of Ukraine's economy: constraints and opportunities]: monograph. Irpin: University of the State Fiscal Service of Ukraine.

Fedulova, L.I. (2020). Tendentsiyi rozvytku ta vprovadzhennya tsyfrovykh tekhnolohiy dlya realizatsiyi tsilei staloho rozvytku [Trends in the development and implementation of digital technologies to achieve sustainable development goals]. Natural Resource Economics and Sustainable Development, No. 7(26), 6–14. Available at: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/1 (accessed: 14.04.2024).

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Лема, Г., Марценюк, А., & Коханчик, О. (2024). ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ІТ-ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ . Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-95
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ