МІСЦЕ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Ключові слова: експертна оцінка, експертне опитування, прийняття управлінських рішень, методи експертного оцінювання, метод Дельфі

Анотація

У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти застосування методів експертних оцінок та експертного опитування у процесі прийняття управлінських рішень. Проаналізовано причини використання думок сторонніх фахівців. Виділено основні наукові методи й підходи в області експертного оцінювання. Продемонстровано механізм підбору та оцінки ефективності спеціалістів. Досліджено й доведено необхідність, цінність та ефективність використання експертного оцінювання на прикладі методу Дельфі, в тому числі аргументовано доцільність, позитивні сторони та можливі недоліки й складності втілення методів експертних думок у практиці управлінської діяльності. Розроблено практичний приклад організації, проведення та аналізу результатів експертного опитування у межах кондитерського виробництва.

Посилання

Горбатенко В., Петренко І. Метод «Делфі» та специфіка його застосування у прогнозних розробках. Політичний менеджмент. 2008. № 6. С. 174–182.

Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2010. 171 с.

Живко З.Б. Експертне оцінювання при проведенні моніторингу системи економічної безпеки підприємства. Reporter of the priazovskyi state technical university. Section: Economic sciences. 2014. Issue 28. С. 111–116.

Кількісні методи експертного оцінювання : наук.-метод. розробка / уклад. : В.П. Новосад, Р.Г. Селіверстов, І.І. Артим. Київ : НАДУ, 2009. 36 с.

Пернарівський О.В., Орловська Ю.М. Використання експертних методів при оцінюванні системного ризику в банківській діяльності. Праці Одеського політехнічного університету. 2011. Вип. 3 (37). С. 52–57.

Петруня Ю.Є., Літовченко Б.В., Пасічник Т.О. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник. 3-тє видання, перероблене і доповнене. Дніпропетровськ, 2015. 209 с.

Horbatenko V., Petrenko I. (2008) Metod «Delfi» ta spetsyfika yoho zastosuvannia u prohnoznykh rozrobkakh [Delphi method and specification of its application in the forecasting developments]. Politychnyi menedzhment, no. 6, pp. 174–182.

Hrabovetskyi B.Ye. (2010) Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia: monohrafiia [Methods of expert assessments: theory, methodology, areas of use: monograph]. Vinnytsia: VNTU, 171 p. (in Ukrainian)

Zhyvko Z.B. (2014) Ekspertne otsiniuvannia pry provedenni monitorynhu systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Expert assessment in monitoring the economic safety of the enterprise]. Reporter of the priazovskyi state technical university. Section: Economic sciences, Issue 28, pp. 111–116.

Kilkisni metody ekspertnoho otsiniuvannia : nauk.-metod. Rozrobka (2009) [Quantitative methods of expert evaluation: scientific and methodological research]. Uklad.: V.P. Novosad, R.H. Seliverstov, I.I. Artym. Kyiv: NADU, 36 p. (in Ukrainian)

Pernarivskyi O.V., Orlovska Yu.M. (2011) Vykorystannia ekspertnykh metodiv pry otsiniuvanni systemnoho ryzyku v bankivskii diialnosti [The use of expert methods in assessing the systemic risk in banking]. Pratsi Odeskoho politekhnichnoho universytetu, no. 3 (37), pp. 52–57.

Petrunia Yu.Ie., Litovchenko B.V., Pasichnyk T.O. (2015) Pryiniattia upravlinskykh rishen: navchalnyi posibnyk [Management decision-making: a tutorial]. 3-tie vyd., pereroblene i dop. Dnipropetrovsk, 209 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 303
Завантажень PDF: 558
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Олексієнко, Р., & Донець, А. (2021). МІСЦЕ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-59
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ