ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: підприємництво, інноваційна діяльність, підприємницька діяльність, інноваційний розвиток, інноваційне підприємництво, інновація, інноваційний розвиток підприємництва, Європейський Союз (ЄС), розвиток підприємництва

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти форсмування стутності інноваційного підприємництва та його розвитку.Ефективність і результативність сучасного підприємництва залежить від стратегії розвитку і впровадженні інновацій на підприємстві. Інноваційна діяльність підприємництва у сучасних умовах пов’язана із множинною чинників, які здійснюють позитивний та негативний вплив на економіку країни. Під час ринкових реформ через об’єктивні причини (інфляційний процес, недосконалість грошової системи тощо), а також факт надання Україні безвізового режиму, діяльність країни має бути спрямована на повне впровадження та поширення інновацій. Для України отримання безвізового режиму та можливість стати членом Європейського Союзу – це шлях до модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій та нових технологій, створення нових можливостей для працевлаштування, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників. і вийти на світовий ринок. Основні шляхи розвитку підприємництва мають проходити через залучення інвестицій та визначатися пріоритетним напрямом розвитку підприємництва – розробкою надійних механізмів фінансово-кредитної політики сприяння розвитку підприємництва на державному та регіональному рівнях. Процес розвитку бізнесу в Україні розпочався за часів незалежності, але його функції та розвиток залишаються на недосконалому рівні. В основному це пов’язано з недостатньою підтримкою інноваційно-інвестиційної діяльності та неефективними податковими механізмами, що є наслідком відсутності обґрунтованості національної регуляторної політики у сфері підприємництва. Інноваційна політика розвитку підприємництва має бути зосереджена на розв’язанні завдань, зокрема щодо ефективного використання наявного матеріально-технічного, сировинного та трудового потенціалу, задоволення потреб внутрішнього ринку за допомогою сучасних засобів зв’язку, сприяння виконанню програм фундаментальних досліджень та впровадження для підтримки інноваційної діяльності. Необхідно сприяти конкурентоспроможності інвесторів приватного сектора (комерційних банків, інвестиційних фондів тощо) у реалізації національної інноваційної політики, планів і проектів потенційно пріоритетних галузей, впровадження інновацій та формування економічного способу стимулювання інновації та розвиток підприємців.

Посилання

Opendatabot. Майже 150 тисяч сміливих бізнесів відкрилося з моменту вторгнення РФ – Опендатабот [Електронний ресурс] / Opendatabot // Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/analytics/brave-business-in-war.

Opendatabot. Бізнес у війну: 202 тисячі фопів за рік – Опендатабот [Електронний ресурс] / Opendatabot // Опендатабот. – URL: https://opendatabot.ua/analytics/fops-per-waryear.

Opendatabot. Українці у червні відкрили рекордну кількість фопів за останні три роки – Опендатабот [Електронний ресурс] / Opendatabot // Опендатабот. – Режим доступу: https://opendatabot.ua/analytics/fop-record-2023.

Cакун Л. М., Вєдєніна Ю. Ю., Cухомлин Л. В., Цимбал О. С. Формування стратегії антикризового управ¬ління на підприємствах машинобудування в умовах змін. Вісник Хмельницького національного універси¬тету: науковий журнал. 2021. № 5. Т. 2. С. 35–40.

Вдовічен А. А., Вдовічена О. Г. Триєдиний вектор стабілізації економіки України в умовах неконтрольо¬ваних глобальних викликів. Вісник Чернівецького тоговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. І (77). С. 12–30.

Писаренко С. Особливості управління малим підриємством [Електронний ресурс] / С. Писаренко, М. Грицаєнко // Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору: ІІ Міжнар. науково-практ. конф. (заочна форма), Полтава. – Полтава, 2019. – С. 457-459. – Режим доступу: bit.ly/45T9Itv.

Шацька З.Я. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / З.Я. Шацька, Я.І. Горбачов // Причорноморські економічні студії. – 2021. – № 70. DOI: 10.32843/bses.70-15.

Дикань В., Фролова Н. Напрями та інструменти державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні у воєнний час. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-00 72/2022-38-56 (дата: звернення: 07.02.2023).

https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-56

Ковальчук Н., Калугарь А. Виклики для підприємств України в умовах війни з росією. Економіка та сус¬пільство. 2022. № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-57 (дата звернення: 07.02.2023). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-57

Краус К., Краус Н., Осецький В. (2021). Суспільство 5.0 на базі розвитку інноваційного університету та цифрового підприємництва. Економіка та суспільство, 28. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/504/482 (дата звернення 31.01.2023). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-37

Черевко К.Ю. (2019). Молодіжне підприємництво в розрізі законодавства України. Юридичний науковий електронний журнал, 6. 357–361.

Підприємництво: навч. посіб. / за заг. ред. Г. І. Купалової. Київ: «Київський університет», 2022. 376 с.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.

Звітність українських підприємств. URL: https://zvitnist.com

Щомісячний макроекономічний та монетарний огляд: вересень 2022 року / Національний банк Укра¬їни, 2022. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2022-09.pdf?v=4 (дата звернення: 07.02.2023).

Щомісячний макроекономічний та монетарний огляд: січень 2023 року / Національний банк України, 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM_2023-01.pdf?v=4 (дата звернення: 07.02.2023).

Щадило М. Основні загрози конкурентоспроможності промислового підприємства в умовах воєнного стану. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 1 (7). URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/ view/3383.

https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-1(7)-106-112

Ринок праці в умовах війни: тенденції та перспективи / Національний інститут стратегічних дослі¬джень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/rynok-pratsi-v-umovakh-viyny-tendentsiyi-ta-perspektyvy (дата звернення: 07.02.2023).

Вплив атак на українську енергосистему на роботу бізнесу / Європейська Бізнес Асоціація, 2023. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/energy1.png (дата звернення: 07.02.2023).

Огляд інструментів підтримки бізнесу в період воєнного стану в Україні (грудень 2022) / Національний інститут стратегічних досліджень, 2023. URL: https://niss.gov.ua/en/node/4794 (дата звернення: 07.02.2023).

Opendatabot. (2022). Almost 150,000 brave businesses have opened since the invasion of the Russian Federation. Opendatabot. Retrieved from: https://opendatabot.ua/analytics/brave-business-in-war [in Ukrainian].

Opendatabot. (2023). Business During the War: 202 Thousand Small Businesses per Year. Retrieved from: https://opendatabot.ua/analytics/fops-per-waryear [in Ukrainian].

Opendatabot. (2023). In June, Ukrainians opened a record number of small businesses in the last three years. Retrieved from: https://opendatabot.ua/analytics/fop-record-2023 [in Ukrainian].

Skakun, L. M., Vjedjenina, Ju. Ju., Cuhomlyn, L. V., Cymbal, O. S. (2021). Formuvannja strategii' antykry¬zovogo upravlinnja na pidpryjemstvah mashynobuduvannja v umovah zmin [Formation of anti-crisis management strategy at machine-building enterprises in conditions of change]. Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu: naukovyj zhurnal – Bulletin of the Khmelnytskyi National University: scientific journal, 5, 2, pp.35–40 [in Ukrainian].

Vdovichen, A. A., Vdovichena, O. G. (2020). Tryjedynyj vektor stabilizacii' ekonomiky Ukrai'ny v umovah nekontrol'ovanyh global'nyh vyklykiv [The triune vector of stabilization of the economy of Ukraine in the conditions of uncontrolled global challenges]. Visnyk Chernivec'kogo togovel'no-ekonomichnogo instytutu. Serija: Ekonom¬ichni nauky – Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Series: Economic Sciences, І (77), pp. 12–30 [in Ukrainian].

Pysarenko, S., & Hrytsaienko, M. (2019). Peculiarities of Small Business Management. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference (external form) "Formation and Prospects for the Entrepreneurial Structures Development within the Framework of Integration into the European Space, Poltava, Ukraine. Retrieved from: bit.ly/45T9Itv [in Ukrainian].

Shatska, Z., & Gorbachov, Y. (2021). Problems and Prospects of Entrepreneurship Development in Ukraine. Black Sea Economic Studies, (70). DOI: 10.32843/bses.70-15 [in Ukrainian].

Dykan, V., Frolova, N. (2022). Naprjamy ta instrumenty derzhavnoi' pidtrymky rozvytku malogo ta seredn'ogo biznesu v Ukrai'ni u vojennyj chas. [Directions and tools of state support for the development of small and medi¬um-sized businesses in Ukraine during the war]. Ekonomika ta suspil'stvo – Economy and society, 38, Availableat: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1309/1263 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

Kovalchuk, N., Kalugar, A. (2022). Vyklyky dlja pidpryjemstv Ukrai'ny v umovah vijny z rosijeju [Challenges for Ukrainian enterprises in the conditions of the war with Russia]. Ekonomika ta suspil'stvo – Economy and society, 42, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1643 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

Kraus, K., Kraus, N., Osetskyi, V. (2021), “Society 5.0 based on the development of an innovative university and digital entrepreneurship”, Economy and society, no. 28, Available at: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/504/482 (assessed 31 January 2023). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-37. (in Ukrainian)

Cherevko, K.Yu. (2019), “Youth entrepreneurship in the context of the legislation of Ukraine”, Legal scientific electronic journal, no. 6, 357–361. (in Ukrainian).

Kupalova, H. I. (Eds.) (2022) Pidpryiemnytstvo. [Entrepreneurship]. Kiev: Kyivskyi universytet). [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [The official website of the State Statistics Service of 8kraine]: website. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed February14, 2023).

Zvitnistʹ ukrayinsʹkykh pidpryyemstv [Reporting of Ukrainian enterprises]: website. Available at: https://zvitnist.com/ [in Ukrainian]. (accessed February14, 2023).

United Nations Development Programme (2022). Ekspres-ocinka vplyvu vijny na mikro-, mali ta seredni pidpryjemstva v Ukrai'ni. Analitychnyj zvit [Express assessment of the impact of the war on micro, small and medium enterprises in Ukraine. Analytical report]. Kyi'v: United Nations Development Programme [in Ukrainian].

The National Bank of Ukraine (2022). Shhomisjachnyj makroekonomichnyj ta monetarnyj ogljad: veresen' 2022 roku [Monthly macroeconomic and monetary review: September 2022], Available at: https://bank.gov.ua/ admin_uploads/article/MM-2022-09.pdf?v=4 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

Shchadylo M. (2023) Osnovni zahrozy konkurentospromozhnosti promyslovoho pidpryyemstva v umovakh voyennoho stanu [The main threats to the competitiveness of an industrial enterprise in the conditions of martial law]. Aktualʹni pytannya u suchasniy nautsi – Current issues in modern science, vol. 1 (7). Available at: http://perspectives. pp.ua/index.php/sn/article/view/3383 [in Ukrainian]

National Institute of Strategic Studies (2022). Rynok praci v umovah vijny: tendencii' ta perspektyvy [Labor market in conditions of war: trends and prospects], available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ rynok-pratsi-v-umovakh-viyny-tendentsiyi-ta-perspektyvy (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

European Business Association (2023). Vplyv atak na ukrai'ns'ku energosystemu na robotu biznesu [Impact of attacks on the Ukrainian energy system on business operations], Available at: https://eba.com.ua/wp-content/ uploads/2022/12/energy1.png (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

The National Institute of Strategic Studies (2023). Ogljad instrumentiv pidtrymky biznesu v period vojen¬nogo stanu v Ukrai'ni (gruden' 2022) [Overview of business support tools during the martial law period in Ukraine (December 2022)], Available at: https://niss.gov.ua/en/node/4794 (Accessed at 07 February 2023) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Забашта, Є. (2024). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-90
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ