ВЕКТОРИ ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

Ключові слова: вектор, імітаційна модель, управління, бізнес-процес, підприємство

Анотація

У статті визначено вектори застосування імітаційного моделювання в управлінні бізнес-процесами: виробництво, телекомунікації, фінансові послуги, логістика і торгівля, енергетика. У векторі «виробництво» імітаційне моделювання застосовують підприємства, які займаються розробкою програмного забезпечення, приладобудуванням, виробництвом побутової техніки, автомобільного транспорту, сільськогосподарської продукції і харчових продуктів. У векторі «фінансові послуги» імітаційне моделювання застосовують підприємства банківської і страхової сфер. У векторі «логістика і торгівля» імітаційне моделювання застосовують підприємства, які займаються мережевою торгівлею, наданням логістичних, послуг поштового зв’язку і транспортних послуг. У векторі «енергетика» імітаційне моделювання застосовують підприємства, які є операторами енергосистем. У векторі «телекомунікації» імітаційне моделювання застосовують підприємства, які є оператори мобільного зв’язку.

Посилання

Демиденко В.В. Управління бізнес-процесами як складова процесного підходу до управління підприємством. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4517.

Середюк В. Б. Застосування методів імітаційного моделювання при прогнозуванні фінансових показників діяльності підприємства // Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2014. № 90. С. 126–136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2014_90_13 .

Соколовська З.М., Клепікова О.А. Комп’ютерне моделювання складних економічних систем: монографія. Одеса: Астропринт, 2011. 512 с.

Пономаренко В. С., Мінухін С. В., Знахур С. В. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів: монографія. Харків: ХНЕУ, 2013. 244 с.

Шматковська, Т., Дзямулич, М., Стащук, О. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки // Економіка та суспільство. 2021. № 26.DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-66.

Яценко В. В. Діджиталізація – сучасний фактор розвитку бізнес-процесів. Ефективна економіка. 2022. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10042

Demydenko V.V. (2015) Upravlinnia biznes-protsesamy yak skladova protsesnoho pidkhodu do upravlinnia pidpryiemstvom [Business process management as a component of process approach to enterprise management]. Efektyvna ekonomika. № 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4517 .

Serediuk V. B. (2014) Zastosuvannia metodiv imitatsiinoho modeliuvannia pry prohnozuvanni finansovykh pokaznykiv diialnosti pidpryiemstva [Application of Simulation Modeling Methods in Forecasting Financial Indicators of Enterprise Activity] // Modeliuvannia ta informatsiini systemy v ekonomitsi - Modeling and information systems in economics. № 90. pp. 126–136. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2014_90_13 .

Sokolovska Z.M., Klepikova O.A. (2011) Kompiuterne modeliuvannia skladnykh ekonomichnykh system: monohrafiia [Computer Modeling of Complex Economic Systems: monograph]. Odesa: Astroprynt. 512 p. (in Ukrainian).

Ponomarenko V. S., Minukhin S. V., Znakhur S. V. (2013) Teoriia ta praktyka modeliuvannia biznes-protsesiv: monohrafiia [Theory and practice of business process modeling: monograph]. Kharkiv: KhNEU. 244 p. (in Ukrainian).

Shmatkovska, T., Dziamulych, M., Stashchuk, O. (2021) Osoblyvosti modeliuvannia biznes-protsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Features of the business process modeling in conditions of digital economy formation]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and Society. № 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-66 .

Iatsenko V. V. (2022) Didzhytalizatsiia – suchasnyi faktor rozvytku biznes-protsesiv [Digitalization - a modern factor in the development of business processes]. Efektyvna ekonomika. № 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10042 .

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Свірський , Ю. (2024). ВЕКТОРИ ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-71
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ