ПОДАТКОВІ ЗМІНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Ключові слова: система оподаткування, податкове реформування, євроінтеграція, підприємство, бухгалтерський облік, податкова політика, податкова звітність

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена потребою доведення вітчизняної сфери оподаткування до вироблених європейських норм і принципів, включаючи організацію податкового обліку і звітності. Узагальнено проблемні питання адаптації національної податкової політики в умовах євроінтеграційних процесів. Запропоновано окремі аспекти удосконалення методики обліку і підходів до формування податкової звітної інформації в контексті очікуваного нового типу фіскальної податкової системи держави. Зокрема наведено авторські аргументації про доцільність використання єдиного рахунка для вітчизняних платників податків та передумови впровадження у вітчизняну практику інструментів Pillar 2 для становлення мінімальної ставки оподаткування для великих корпорацій та адаптації у національному законодавстві положення Директив ЄС з питань боротьби з ухиленням від сплати податків (The Anti Tax Avoidance Directive).

Посилання

Славкова А. А., Ватаманюк О. С. Податкова політика України в умовах євроінтеграції: проблеми і перспективи. Фінанси, облік і аудит. Випуск 1 (31). 2018. С. 119–136.

Добрунік Т. П. Актуальні проблеми обліку та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 1-2 (44). C.166–172.

Ярмолюк О.Ф., Дмитренко О.М. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні урахуванням зарубіжного досвіду. Облік і фінанси. 2021. № 1 (91). С. 44–51.

Жиряда Х.В., Савчук Д.Г. Вдосконалення обліку податкових розрахунків на підприємствах України. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18. С. 900–907.

Галущак І. Є., Кохан І. В., Дмитровська В. С. Формування податкової політики в контексті євроінтеграції. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8629.

Податкове право Європейського Союзу. 2016. URL: http://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/podatkove-pravo- ukraineprav.com.

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями: Договір, Міжнародний документ Офіційний вісник Європейського Союзу 30.3.2010/С 83/01. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Євдощак В. І. Зарубіжний вплив на облікову модель України в умовах євроінтеграційних тенденцій. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 10 (184). С. 371–379.

Годз К. Напрями вдосконалення законодавчого регулювання ПДВ в Україні у контексті євроінтеграції . Віче. 2014. № 10. С. 18–20.

Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII.

Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади: Постанова КМУ від 29 квітня 2020 р. № 321

Slavkova A. A., Vatamaniuk O. S. (2018) Podatkova polityka Ukrainy v umovakh yevrointehratsii: problemy i perspektyvy [Tax policy of Ukraine under the conditions of the European integration: problems and perspectives]. Finansy, oblik i audyt - Finance, accounting and audit, Vol 1 (31), pp. 119–136.

Dobrunik T. P. (2018) Aktualni problemy obliku ta opodatkuvannia v ahrarnomu sektori ekonomiky v umovakh yevrointehratsii [Actual problems of accounting and taxation in the agricultural sector of the economy in the conditions of European integration]. Biznes-navihator - Business navigator, vol. 1-2 (44), pp. 166–172.

Iarmoliuk O.F., Dmytrenko O.M. (2021) Tendentsii ta zakonomirnosti rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukraini urakhuvanniam zarubizhnoho dosvidu [Trends and regularities of the development of accounting in Ukraine, taking into account foreign experience]. Oblik i finansy -Accounting and finance, vol № 1 (91), pp. 44–51.

Zhyriada Kh.V., Savchuk D.H. (2018) Vdoskonalennia obliku podatkovykh rozrakhunkiv na pidpryiemstvakh Ukrainy [Improvement of accounting of tax calculations at enterprises of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo - Economy and Society, vol. 18, pp. 900–907.

Halushchak I. Ye., Kokhan I. V., Dmytrovska V. S. (2021) Formuvannia podatkovoi polityky v konteksti yevrointehratsii [Formation of tax policy in Ukraine in the context of european integration]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, vol 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8629.

Podatkove pravo Yevropeiskoho Soiuzu [Tax law of the European Union]. 2016. Available at: http://ukrainepravo.com/international_law/european_ union_law/podatkove-pravo- ukraineprav.com.

Konsolidovani versii Dohovoru pro Yevropeiskyi Soiuz ta Dohovoru pro funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu z protokolamy ta deklaratsiiamy: Dohovir, Mizhnarodnyi dokument Ofitsiinyi visnyk Yevropeiskoho Soiuzu [Consolidated versions of the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union with protocols and declarations: Treaty, International Document Official Journal of the European Union] 30.3.2010/S 83/01. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine ] 02.12.2010/2755-VI.

Ievdoshchak V. I. (2016) Zarubizhnyi vplyv na oblikovu model Ukrainy v umovakh yevrointehratsiinykh tendentsii [Foreign influence on the accounting model of Ukraine in the context of European integration trends]. Aktualni problemy ekonomiky - Actual problems of the economy, vol.10 (184), pp. 371–379.

Hodz K. (2014). Napriamy vdoskonalennia zakonodavchoho rehuliuvannia PDV v Ukraini u konteksti yevrointehratsii [Directions for improving the legislative regulation of VAT in Ukraine in the context of European integration]. Viche – Viche, vol. 10, pp. 18–20.

Pro vykonavche provadzhennia: Zakon Ukrainy [On executive proceedings: Law of Ukraine] 2.06. 2016 /1404-VIII.

Poriadok funktsionuvannia yedynoho rakhunka ta vykonannia norm statti 351 Podatkovoho kodeksu Ukrainy tsentralnymy orhanamy vykonavchoi vlady: Postanova KMU [The procedure for the operation of a single account and the implementation of the norms of Article 351 of the Tax Code of Ukraine by the central executive authorities: Resolution of the CMU] 29.04. 2020/321

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Данілов, О. (2024). ПОДАТКОВІ ЗМІНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-60
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ