ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Антон Даценко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського https://orcid.org/0009-0007-4601-3172
Ключові слова: сталий розвиток, національна економіка, фінансове забезпечення, фінансовий моніторинг, фінансовий потенціал

Анотація

У статті досліджено концепцію стійкого фінансового забезпечення підприємства, як умови сталого розвитку національної економіки України. Проаналізовано деякі підходи до інтерпретації базового поняття як наукової дефініції, визначено триєдину, інтегративно - структурну модель сталого розвитку, яка включає економічний, соціальний та екологічний аспекти. Наголошується що досягнення цілей сталого розвитку можливе за умови стабільного фінансового забезпечення підприємств. Зазначається, що фінансова стабільність підприємств залежить від системи зовнішніх та внутрішніх факторів, оцінюється в процесі моніторингу основних показників (гнучкості, адаптивності, платоспроможності, прибутковості); виявляється у рівнях (типах). Підкреслюється, що управління сталим фінансовим розвитком підприємств передбачає послідовність виконання запланованих дій та заходів реструктуризації, спрямованих на підвищення його показників, що відповідає глобальним цілям сталого розвитку національної економіки.

Посилання

. Борщук С. С., Загорський В. М. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації економічних систем. Регіональна економіка. 2005. № 3. С. 113–119

Бохан А. В. Ефективне екологічне підприємництво – запорука сталого розвитку. Екологічний менеджмент. 2006. С. 67–71

Данилишин В. М. Розроблення національних стратегій сталого розвитку : корисний досвід для України. Механізми регуляції економіки. 2008. № 3 (2).

Довгань Л. Є. Сучасні аспекти сталого розвитку машинобудівних підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2008. № 3 (3). С. 71–83.

Кириленко О. Фінанси: теорія та вітчизняна практика. Тернопіль: Астон, 2002. 212 с

Ковальчук Н. О. Фінансова стійкість вітчизняних підприємств як передумова їх стабільного функціонування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 368 – 371.

Малик І. П., Вецко Т. М. Механізм забезпечення сталого розвитку підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез ІХ Всеукраїнської наук.-практ.конф., м. Київ, 12 квіт. 2017 р. Київ, 2017. С. 64 – 69.

Опарін В. Фінанси : загальна теорія : навч. посібник. [3-тє вид., доп. і перероб]. Київ : КНЕУ, 2002. 240 с

Романенко О. Фінанси: підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 312 с.

Філіпішина Л. М. Еволюція концептуальних підходів до формування стратегії сталого економічного розвитку промислових підприємств. Вісник Приазовського Державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2017. Вип. 34. С. 172 – 180.

Borschuk S.S., Zagorsky V.M. (2005) Kontseptsiia staloho rozvytku i problemy optymizatsii ekonomichnykh system [Concept of sustainable development and problems of optimization of economic systems]. Regional economy, vol. 3, рр. 113–119.

Bohan A.V (2006) Efektyvne ekolohichne pidpryiemnytstvo – zaporuka staloho rozvytku [Effective environmental entrepreneurship is the key to sustainable development]. Environmental Management, рр. 67–71.

Danilishin B.M. (2008) Rozroblennia natsionalnykh stratehii staloho rozvytku: korysnyi dosvid dlia Ukrainy. [Developing national sustainable development strategies: a useful experience for Ukraine]. The mechanism of regulation of the economy, vol. 3 (2), рр. 214–218.

Dovgan L.E. (2008) Suchasni aspekty staloho rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv. [Modern aspects of sustainable development of machine-building enterprises]. Economics and management of enterprises of machine-building industry: problems of theory and practice, vol. 3 (3), рр. 71–83.

Kyrylenko O. (2002) Finansy : teoriia ta vitchyzniana praktyka. [Finance: theory and national practice]. Ternopil : Aston, 212 р. (in Ukrainian)

Kovalchuk N. O. (2016) Finansova stiikist vitchyznianykh pidpryiemstv yak peredumova yikh stabilnoho funktsionuvannia. [Financial stability of domestic enterprises as a prerequisite for their stable functioning]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. vol. 11. рр. 368 – 371.

Malyk I. P., Vetsko T. M. (2017) Mekhanizm zabezpechennia staloho rozvytku pidpryiemstv Ukrainy. [A mechanism for ensuring sustainable development of Ukrainian enterprises.] Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom: zb. tez ІХ Vseukrainskoi nauk.-prakt.konf., m. Kyiv, 12 kvit. Kyiv, рр. 64 – 69. (in Ukrainian).

Oparin V. (2002) Finansy : zahalna teoriia : navch. posibnyk. [Finance: general theory : study guide]. Kyiv : KNEU, 240 р. (in Ukrainian)

Romanenko O. (200б) Finansy: pidruchnyk. [Finance: a textbook ]. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury, 312 р. (in Ukrainian)

Filipishyna L. M. (2017) Evoliutsiia kontseptualnykh pidkhodiv do formuvannia stratehii staloho ekonomichnoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv [Evolution of conceptual approaches to the formation of a strategy for sustainable economic development of industrial enterprises]. Visnyk Pryazovs'koho Derzhavnoho tekhnichnoho universytetu Seriia : Ekonomichni nauky vol. 34. рр.. 172 – 180

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Даценко , А. (2024). ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-61
Розділ
ЕКОНОМІКА