СПЕЦИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ COVID 19

  • Юлія Романовська Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-1099-0787
  • Анжеліка Бабюк Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-1672-5845
  • Аліна Юренко Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-9840-3788
Ключові слова: малий бізнес, середній бізнес, кредитування, доступні кредити, ставки

Анотація

У статті розглянуто кредит як елемент процесу функціонування ринкової економіки та джерело забезпечення стабільного розвитку суспільства. Досліджено динаміку кредитів малого та середнього бізнесу. Проаналізовано коливання процентних ставок депозитних корпорацій (крім Національного банку України) за новими кредитами нефінансовим корпораціям, за розміром суб'єкта господарювання у % та у млн. грн. Досліджено, що під час карантину через зниження платоспроможності суб’єктів господарювання МСБ попит на кредитування під високий відсоток скоротився, що і стало умовою зниження процентних ставок депозитних корпорацій (крім НБУ). Проаналізовано загальну суму кредитів, наданих малому та середньому бізнесу за 2016–2020 рр., що демонструє скорочення обсягів кредитування у 2020 році порівняно з попередніми роками. Охарактеризовано кредитні продукти найбільших банків України як методи стимулювання кредитування малого та середнього бізнесу в Україні.

Посилання

Бержанір І. А. Банківське кредитування: сучасний стан та перспективи розвитку. Modern economics. 2020. № 20. С. 26–30.

Версаль Н. Переваги та недоліки зовнішніх джерел фінансування малих та середніх підприємств в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. №1. С. 182–194.

Вовчак О. Д., Миськів Г. В. Кредитні ресурси суб’єктів кредитного ринку: теоретико-методологічні підходи. Вісник Національного банку України. 2015. № 3. С. 35–39.

Волкова Н. І., Свірідова К. Д. Аналіз проблем кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовах. Фінанси, облік, банки. 2017. №1 (22). С. 55–62.

Донець О. Б. Банківська стратегія кредитування малого і середнього бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 7. С. 686–690.

Донець О. Б. Напрями активізації банківського кредитування малого і середнього бізнесу в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 3. C. 205–209.

Донець О. Б. Оцінка кредитоспроможності підприємств малого та середнього бізнесу. Регіональна економіка та управління: Науково-практичний журнал. 2015. № 1. С. 53–58.

Донець О. Б. Кредитування малого і середнього бізнесу : дис. …. Кандидата екон. наук (доктора філософії) : 08.00.08 / Унів. держ. фіск. служби. Ірпінь, 2017. 259 с.

Іванов С. В., Захарченко Н. В., Швецова А. А. Аналіз джерел фінансування малого та середнього бізнесу в Україні. Економічний простір. 2015. № 104. С. 20–27.

Корнилюк Р. В., Корнилюк А. В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №24. С. 43–50.

Назлуханян С. С. Банківське кредитування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Соціально-гуманітарний вісник. 2019. Вип. 25. С. 238–239.

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial (дата звернення: 05.05.2021).

Маринчак Л., Масик І. Особливості функціонування банківських установ в Україні в період пандемії. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2020 № 1(21). С. 174–183.

Панцир С., Когут А. Політика підтримки МСБ: доступ до фінансово-кредитних ресурсів. Київ : Європейський інформаційно-дослідний центр, 2015. 17 с.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України № 591-ІХ від 13.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-20#Text (дата звернення 25.05.2021)

Berzhanir I. A. (2020) Bankivske kredytuvannia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Bank lending: current status and development prospects]. Modern economics, no. 20, pp. 26–30.

Versal N. (2020) Perevahy ta nedoliky zovnishnikh dzherel finansuvannia malykh ta serednikh pidpryiemstv v Ukraini. [Advantages and disadvantages of external sources of financing of small and medium enterprises in Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, no. 1 (22), рp. 182–194.

Vovchak O. D., Myskiv H. V. (2015) Kredytni resursy subiektiv kredytnoho rynku: teoretyko-metodolohichni pidkhody. [Credit resources of credit market entities: theoretical and methodological approaches]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, no. 3, рp. 35-39.

Volkova N. I., Sviridova K. D. (2017) Analiz problem kredytuvannia maloho ta serednoho biznesu v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [Analysis of small and medium business lending problems in modern economic conditions]. Finansy, oblik, banky, no. 1 (22), рp. 55–62.

Donets O. B. (2015) Bankivska stratehiia kredytuvannia maloho i serednoho biznesu. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Banking strategy for lending to small and medium-sized businesses]. Global and national economic problems, no. 7, рp. 686–690.

Donets O. B. (2016) Napriamy aktyvizatsii bankivskoho kredytuvannia maloho i serednoho biznesu v Ukraini. [Directions of intensification of bank lending to small and medium-sized businesses in Ukraine]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, no. 3, рp. 205–209.

Donets O. B. (2015) Otsinka kredytospromozhnosti pidpryiemstv maloho ta serednoho biznesu. [Assessment of creditworthiness of small and medium enterprises]. Rehionalna ekonomika ta upravlinnia: Naukovo-praktychnyi zhurnal, no. 1, рp. 53–58.

Donets O. B. (2017) Kredytuvannia maloho i serednoho biznesu. [Lending to small and medium-sized businesses]: dis. …. The candidate of economics. Sciences (Doctor of Philosophy): 08.00.08 / Univ. state fisk. services. Irpen, p. 259.

Ivanov S. V., Zakharchenko N. V., Shvetsova A. A. (2015) Analiz dzherel finansuvannia maloho ta serednoho biznesu v Ukraini [Analysis of sources of financing of small and medium business in Ukraine]. Ekonomichnyi prostir, no. 104, pp. 20–27.

Kornyliuk R. V., Kornyliuk A. V. (2017) Finansuvannia maloho ta serednoho biznesu: tendentsii, mozhlyvosti, ryzyky [Small and medium business financing: trends, opportunities, risks]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 24, рp. 43–50.

Nazlukhanian S. S. (2019) Bankivske kredytuvannia maloho biznesu v Ukraini: problemy ta perspektyvy rozvytku [Bank lending to small businesses in Ukraine: problems and prospects for development]. Sotsialno-humanitarnyi visnyk, no. 25, рp. 238–239.

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial (accessed 05 May 2021).

Marynchak L., Masyk I. (2020) Osoblyvosti funktsionuvannia bankivskykh ustanov v Ukraini v period pandemii [Features of banking institutions in Ukraine during the pandemic]. Naukovyi visnyk IFNTUNH. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti, no. 1(21), рp. 174–183.

Pantsyr S., Kohut A. (2015) Polityka pidtrymky MSB: dostup do finansovo-kredytnykh resursiv. [SME support policy: access to financial and credit resources]. Kyiv: European Information and Research Center, p. 17.

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakoniv Ukrainy shchodo dodatkovoi pidtrymky platnykiv podatkiv na period zdiisnennia zakhodiv, spriamovanykh na zapobihannia vynyknenniu i poshyrenniu koronavirusnoi khvoroby (COVID-19) [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Other Laws of Ukraine Concerning Additional Support to Taxpayers for the Period of Measures Aimed at Preventing the Occurrence and Spread of Coronavirus Disease (COVID-19)]: Zakon Ukrainy no. 591-IKh vid 13.05.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-20#Text (accessed 25 May 2021)

Переглядів статті: 259
Завантажень PDF: 262
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Романовська, Ю., Бабюк, А., & Юренко, А. (2021). СПЕЦИФІКАЦІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ COVID 19. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-60
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ