ЕКОСИСТЕМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

Ключові слова: екосистеми підприємництва, екосистемний підхід, аграрні товаровиробники, інтеграційні об’єднання, інтеграція, кооперація

Анотація

У статті розкрито актуальне питання щодо визначення сутності екосистем аграрного підприємництва як сучасного механізму інтеграції господарюючих суб’єктів. Метою дослідження стала систематизація ключових характеристик різних інтеграційних підходів та визначення перспектив розвитку господарської інтеграції. Використано монографічний та методи порівняння, спостереження, систематизації. Надано авторське визначення поняття «екосистеми аграрного підприємництва», зроблене їх порівняння з аграрними кластерами, кооперативами, агрохолдінгами, бізнес-інкубаторами, акселераторами, інноваційними хабами та цифровими бізнес-платформами, визначено їхні переваги. Встановлено, що розвиток має вагоме практичне значення для агробізнесу і дозволить активізувати підприємницьку ініціативу, розширити впровадження цифрових технології, оптимізовувати ланцюги постачання, розвивати аграрні фінанси; еко-фермерство, зелену енергетику, сільський та зелений туризм.

Посилання

Квятко Т. М. Особливості формування бізнес-екосистем в сучасних умовах. Економічний вісник університету. 2023. Вип. 57. С. 57–62.

Садовник О. В. Розвиток екосистеми інноваційного підприємництва агробізнесу в умовах турбулентності. Вчені записки : зб. наук. пр. 2023. Вип. 31. С. 301–312.

Кропивко М. Ф., Ковальова О. В. Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в агропромисловому виробництві. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 18–30.

Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки: монографія / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Мамчур В.А. та ін.]; за ред. М.Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.

Могильний О. М., Ходаківська О. В. Вплив агрохолдингів на розвиток аграрного сектора країни. Економiка та держава. 2017. № 6. С. 4–9.

Ратушна Т. Бізнес-інкубатор міжрегіонального типу: форма стимулювання інноваційної діяльності в сільському господарстві. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 41 (1). С. 75–83.

Кустріч, Л. О. Агрологістичні хаби як невід’ємна складова розвитку аграрного сектору України. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. DOI : https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-14.

Благодир, Л. М. Цифрові бізнес-екосистеми як специфічна форма координації господарської діяльності в умовах цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-55.

Kviatko T. M. (2023) Osoblyvosti formuvannia biznes-ekosystem v suchasnykh umovakh [Features of the formation of business ecosystems in modern conditions]. Ekonomichnyi visnyk universytetu. vol. 57. S. 57–62.

Sadovnyk O. V. (2023) Rozvytok ekosystemy innovatsiinoho pidpryiemnytstva ahrobiznesu v umovakh turbulentnosti [Development of the ecosystem of innovative agribusiness entrepreneurship in turbulent conditions]. Vcheni zapysky : zb. nauk. pr. 2023. vol. 31. pp. 301–312.

Kropyvko M. F., Kovalova O. V. (2018) Sutnist klastera yak novitnoi merezhevoi orhanizatsii spilnoi diialnosti v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [The essence of the cluster as the newest network organization of joint activity in agro-industrial production]. Ekonomika APK. no. 6. S. 18–30.

Rozvytok silskohospodarskoi kooperatsii ta intehratsiini protsesy v ahrarnomu sektori ekonomiky: monohrafiia (2019) [Development of agricultural cooperation and integration processes in the agricultural sector of the economy: monograph] / Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut ahrarnoi ekonomiky» [Malik M.I., Shpykuliak O.H., Mamchur V.A. ta in.]; za red. M.I. Malika. Kyiv : NNTs «IAE», 374 s.

Mohylnyi O. M., Khodakivska O. V. (2017) Vplyv ahrokholdynhiv na rozvytok ahrarnoho sektora krainy [The influence of agricultural holdings on the development of the agricultural sector of the country]. Ekonomika ta derzhava. vol. 6. pp. 4–9.

Ratushna T. (2016) Biznes-inkubator mizhrehionalnoho typu: forma stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti v silskomu hospodarstvi [An interregional business incubator: a form of stimulating innovative activity in agriculture]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky. vol. 41 (1). pp. 75–83.

Kustrich, L. O. (2022) Ahrolohistychni khaby yak nevidiemna skladova rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy [Agro Logistics hubs as an integral component of the development of the agricultural sector of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo. vol. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-14.

Blahodyr, L. M. (2022) Tsyfrovi biznes-ekosystemy yak spetsyfichna forma koordynatsii hospodarskoi diialnosti v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Digital business ecosystems as a specific form of economic activity coordination in the digital economy]. Ekonomika ta suspilstvo. vol. 46. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-55.

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Пріб, А. (2024). ЕКОСИСТЕМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-40
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ