СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Ключові слова: Інструменти реалізації державної політики, аграрна сфера, інновація, аграрні кластери, інвестиції, аграрне виробництво, сільські території

Анотація

В статті висвітлено систему основних інструментів реалізації державної політики щодо впровадження моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України. Визначено вертикальний та горизонтальний розподіл інструментарію реалізації державної політики та функціональне навантаження на кожну групу інструментів – правову, адміністративну та економічну. Обґрунтовано умови ефективного застосування інструментів реалізації державної політики – спадкоємність рішень, персональна відповідальність за їх реалізацію, прозорість конкурсних відборів на державні посади. Наголошено, що аграрні кластери є інноваційною сучасною формою функціонування аграрного виробництва, ефективність діяльності яких щільно залежить від підтримки держави. Підкреслено, що вибір системи інструментів реалізації державної політики для координації розвитку аграрної сфери України залежить від складності соціально-економічних, політичних та екологічних задач з урахуванням вимог системи національної стійкості та економіко-екологічних наслідків війни.

Посилання

Мамчур В.А. Інноваційний розвиток аграрної сфери в умовах сталої економіки / Мамчур В.А., Студінська Г.Я. // Економікa та суспільство, 2023. - № 56. URL: http://surl.li/nywwb

Кірдан, О. П. (2015). Основні інструменти реалізації аграрної політики. Економічні горизонти, №1, 29–32 DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(1).2015. 140973

Юринець З.В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія / З.В. Юринець. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 412 с.

Студінська Г.Я. Вплив інновацій аграрної сфери на зміну секторальної структури національної економіки / Г.Я. Студінська // Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 10 (269) – К. : ДНДІІМЕ, 2023. – 91-98

Надвинничний С.А. Економічний розвиток аграрної сфери України. автореферат дис...д-ра екон. наук; спец. 08.00.03 Економіка та управління національним господарством / С.А. Надвинничний Миколаїв: Миколаївський націон. аграрний університет, 2019. – С.47.

Кірнос І.О. Форсайт як інструмент державного стратегічного планування / І.О. Кірнос // Інноваційна економіка, 2013. - № 6(44). – С. 31–38

Святогор В.В. Теоретичні основи державної інноваційної політики і її складників / В.В. Святогор // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. – 2016. – Том 24, випуск 7. – С.258–272

Бабич Д.В. Інструменти державного регулювання зайнятості / Д.В. Бабич, С.М. Бабич // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:/// 7227-%%D1%82%D1%82%D1%96-14555-1-10-20161206%20.pdf

Котельбан С.В. Сутність, методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності / С.В. Котельбан // Економіка та держава, 2017. - № 4. – С. 115–119

Толкованов В. Розвиток і впровадження інструментів політики державного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. Толкованов // Науковий вісник, 2013. – № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_12_29

Студінський В.А. Інноваційні підходи Нідерландів до розвитку аграрного виробництва / В.А. Студінський, Г.Я. Студінська // Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 12 (271) – К. : ДНДІІМЕ, 2023. – 48-57

Теоретико-методологічні засади та прикладні інструменти державної політики системної детінізації економічних відносин в Україні: [монографія] / Августин Р. Р. — Тернопіль : Крок, 2017. — 309 с.

Балуєва О.В. Інструменти реалізації державної політики відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту територій / О.В. Балуєва, О.С. Келембет // Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2017. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1055

Лукіша Р.Т. Заходи й інструменти державного управління ризиками регіонального розвитку в Україні / Р.Т. Лукіша // Теорія та практика державного управління, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 117–121.

Банера Н.П. Кластери в аграрній економіці потенціал: напрямки зниження фінансових ризків / Н.П. Банера, Р.А. Гречуха // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 2023. – Вип. 37. – С. 41–48

Mamchur V. (2023). Innovatsiynyy rozvytok ahrarnoyi sfery v umovakh staloyi ekonomiky [Innovative development of the agrarian sphere in the conditions of a sustainable economy] / Mamchur V., Studinska H. // Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society. - № 56. Available at: http://surl.li/nywwb

Kirdan, O. P. (2015). Osnovni instrumenty realizatsiyi ahrarnoyi polityky [The main tools for the implementation of agrarian policy]. Ekonomichni horyzonty - Economic horizons, №1, 29–32. DOI: doi.org/10.31499/2616-5236.1(1).2015.140973

Yurynets’ Z.V. (2016). Formuvannya innovatsiynykh stratehiy: teoriya, metodolohiya, praktyka : monohrafiya [Formation of innovative strategies: theory, methodology, practice: monograph] / Z.V. Yurynets’. – L’viv: SPOLOM. – 412 p.

Studinska H.YA. (2023). Vplyv innovatsiy ahrarnoyi sfery na zminu sektoralnoyi struktury natsionalnoyi ekonomiky [The impact of innovations in the agrarian sphere on changes in the sectoral structure of the national economy] / H.YA. Studinska // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini - Formation of market relations in Ukraine : Zbirnyk naukovykh prats. 10 (269) – K. : DNDIIME – pp. 91–98

Nadvynnychnyy S.A. (2019). Ekonomichnyy rozvytok ahrarnoyi sfery Ukrayiny [Economic development of the agrarian sphere of Ukraine]. Avtoreferat dys...d-ra ekon. nauk; spets. 08.00.03 Ekonomika ta upravlinnya natsional’nym hospodarstvom / S.A. Nadvynnychnyy Mykolayiv. – .47p.

Kirnos I.O. (2013). Forsayt yak instrument derzhavnoho stratehichnoho planuvannya [Foresight as a tool of state strategic planning] / I.O. Kirnos // Іnnovatsiyna ekonomika - Іnnovation economy. - № 6(44). – pp. 31–38

Svyatohor V.V. (2016). Teoretychni osnovy derzhavnoyi innovatsiynoyi polityky i yiyi skladnykiv [Theoretical foundations of state innovation policy and its components] / V.V. Svyatohor // Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu. Seriya: Menedzhment innovatsiy - Management of the innovative. vol. 7. – pp.258–272

Babych D.V. (2016). Instrumenty derzhavnoho rehulyuvannya zaynyatosti [Instruments of state employment regulation] / D.V. Babych, S.M. Babych // [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: file:/// 7227-%%D1%82%D1%82%D1%96 -14555-1-10-20161206%20.pdf

Kotel`ban S.V. (2017). Sutnist`, metody ta instrumenty derzhavnoho rehulyuvannya innovatsiynoyi diyal`nosti [The essence, methods and tools of state regulation of innovative activity] / S.V. Kotel`ban // Ekonomika ta derzhava - Economy and the state. - № 4. – pp. 115–119

Tolkovanov V. (2013). Rozvytok i vprovadzhennya instrumentiv polityky derzhavnoho upravlinnya: vitchyznyanyy ta zarubizhnyy dosvid [Development and implementation of public administration policy tools: domestic and foreign experience] / V. Tolkovanov // Naukovyy visnyk - Scientific Bulletin. – № 12. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_12_29

Studins’kyy V.A. (2023). Innovatsiyni pidkhody Niderlandiv do rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva / V.A. Studins’kyy, H.YA. Studins’ka // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini - Formation of market relations in Ukraine : Zbirnyk naukovykh prats’ Vyp. 12 (271) – K. : DNDIIME. – P. 48-57

Teoretyko-metodolohichni zasady ta prykladni instrumenty derzhavnoyi polityky systemnoyi detinizatsiyi ekonomichnykh vidnosyn v Ukrayini: [monohrafiya] [Theoretical and methodological foundations and applied instruments of state policy of systematic shadowing of economic relations in Ukraine] / Avhustyn R. R. — Ternopil’ : Krok, 2017. — 309 р.

Baluyeva O.V. (2017). Instrumenty realizatsiyi derzhavnoyi polityky vidnovlennya ta reintehratsiyi deokupovanykh ta postrazhdalykh vid konfliktu terytoriy [Instruments for the implementation of the state policy of restoration and reintegration of de -industrial and victims of conflict of territories] / O.V. Baluyeva, O.S. Kelembet // Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok - Public administration: improvement and development. - № 4. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1055

Lukisha R.T. (2017). Zakhody y instrumenty derzhavnoho upravlinnya ryzykamy rehionalʹnoho rozvytku v Ukrayini [Measures and tools of public administration of risks of regional development in Ukraine] / R.T. Lukisha // Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya - Theory and practice of public administration. – vol.. 2 (49). – pp. 117–121.

Banera N.P. (2023). Klastery v ahrarniy ekonomitsi potentsial: napryamky znyzhennya finansovykh ryzkiv [Clusters in agrarian economy potential: directions for reducing financial risks] / N.P. Banera, R.A. Hrechukha, T.N. Motyl’ // Naukovi zapysky L’vivs’koho universytetu biznesu ta prava - Scientific notes of the Lviv University of Business and Law. – vol.. 37. – рp. 41–48.

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Мамчур, В., Студінська, Г., & Юрій, Т. (2024). СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-28
Розділ
ЕКОНОМІКА