РЕГІОНАЛЬНІ УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

Ключові слова: торговельні угоди, СОТ, Зона вільної торгівлі (ЗВТ), ЄС, експортно-імпортні операції

Анотація

Конкуренція на світових ринках супроводжується розвитком специфічних форм міжнародного регіонального співробітництва – підписання регіональних торговельних угод про ЗВТ. На даний час Україною укладено угоди про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), країнами СНД, а також із Чорногорією, Македонією, Грузією, Азербайджаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменістаном. У січні 2016 році набрала чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та країнами ЄС, яка забезпечує лібералізацію торгівлі товарами та послугами. З моменту підписання Угоди про ЗВТ між Україною та Канадою експорт з Канади в Україну та експорт з України в Канаду зростав щороку, незважаючи на політичну та економічну нестабільність в нашій державі. Нещодавно ратифікована Угода між Україною та Ізраїлем є зеленим «світлом» для зростання експорту України, а також передумовою тісної співпраці у сферах високих технологій, машинобудування, інвестицій.

Посилання

Зовнішньоекономічна діяльність України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (дата звернення: 15.04.2019).

Клочко В.П. Зовнішньоторговельні відносини України в умовах посилення інтеграційних зв'язків. Актуальні проблеми економіки. 2018. № 11. С. 141–155.

Україна та Ізраїль підписали Угоду про зону вільної торгівлі, 2019. URL: https://dt.ua/POLITICS/ukrayina-ta-izrayil-pidpisali-ugodu-pro-zonu-vilnoyi-torgivli300220_.html

Zave Kauffman. Ukraine and European Union. URL: http://www.ledalliance.biz/image/art/pdf/ukraine-eu.pdf.

Бураковський І.В. Оцінка витрат та вигод від укладання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. Київ : К.І.С., 2010. 94 с.

Щербата Н.З. Зовнішньоекономічна політика Європейського Союзу в зонах вільної торгівлі : [монографія]. Луцьк : ВНУ ім. Л. Українки, 2011. 199 с.

Кваша С.М. Формування зони вільної торгівлі між Україною та країнами – членами ЄС і можливі наслідки для аграрного сектору; за ред. С.М. Кваші. Київ : ІАЕ, 2014. 56 с.

Шнирков О.І., Муравйов В.І. Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття. Київ : Київський університет, 2013. 399 с.

Науменко Н.С. Оцінка ефективності запровадження зони вільної торгівлі України з країнами ЄАВТ. Вісник економічної науки України. 2014. № 2. С. 103–106.

Щодо угод про вільну торгівлю (УВТ). URL: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economiccooperation/trade-agreements.

Перехід на техстандарти ЄС та СОТ до 2020 року. Inside Ukraine. 2015. № 50. URL: http://www.icps.com.ua/assets/uploads/files/IU_50_ukr_2015_04_09_1271.pdf.

Гужва І.Ю. Участь України в зонах вільної торгівлі та можливості адаптації її національної економіки до умов, сформованих унаслідок створення мегарегіональних торговельних блоків. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 15. С. 12–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_15_5.

Комар Н.В., Гайдуцький А.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Євроінтеграція та міжнародне публічне управління» (навчально-методичний посібник). Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 175 с.

Комар Н.В. Зони вільної торгівлі: еволюція і ефекти для країн-учасниць. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2015. № 1. С. 68–79.

Komar N.V., Savelyev E.V., Siscos E., Darvidu К. Greece: a European mechanism of the exit from the crisis. Journal of European Economy. 2019. № 1(68). С. 31–53.

Zovnishnoekonomichna diialnist Ukrainy [Foreign economic activity of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm

Klochko V.P. (2018) Zovnishnotorhovelni vidnosyny Ukrainy v umovakh posylennia intehratsijnykh zviazkiv.[Foreign trade relations of Ukraine in terms of strengthening integration ties]. Aktualni problemy ekonomiky. № 11. S. 141–155. (in Ukrainian)

Ukraina ta Izrail pidpysaly Uhodu pro zonu vilnoi torhivli, 2019. URL: https://dt.ua/POLITICS/ukrayina-ta-izrayil-pidpisali-ugodu-pro-zonu-vilnoyi-torgivli300220_.html

Zave Kauffman. Ukraine and European Union. URL: http://www.ledalliance.biz/image/art/pdf/ukraine-eu.pdf.

Burakovskyj I.V. (2010) Otsinka vytrat ta vyhod vid ukladannia Uhody pro zonu vilnoi torhivli mizh Ukrainoiu ta YeS. [Estimation of costs and benefits from the conclusion of the Free Trade Agreement between Ukraine and the EU]. In-t ekon. doslidzh. ta polit. konsultatsij. Kyiv: K.I.S., 94 s. (in Ukrainian)

Scherbata N.Z. (2011) Zovnishnoekonomichna polityka Yevropejskoho Soiuzu v zonakh vilnoi torhivli : [monohrafiia]. [Economic policy of the European Union in free trade areas. Lutsk: VNU im. L. Ukrainky, 199 s. (in Ukrainian)

Kvasha S.M. (2014) Formuvannia zony vilnoi torhivli mizh Ukrainoiu ta krainamy – chlenamy YeS i mozhlyvi naslidky dlia ahrarnoho sektoru [Formation of a free trade zone between Ukraine and EU member states and possible consequences for the agricultural sector. Kyiv: IAE, 56 s.

Shnyrkov O.I., Muravjov V.I. (2013) Zony vilnoi torhivli na pochatku 21 stolittia. [Free trade zones at the beginning of the XXI century] Kyiv: Kyivskyj universytet, 399 s.

Naumenko N.S. (2014) Otsinka efektyvnosti zaprovadzhennia zony vilnoi torhivli Ukrainy z krainamy [Evaluation of the effectiveness of the introduction of the free trade zone of Ukraine with the EFTA countries]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, № 2. S. 103–106.

Schodo uhod pro vilnu torhivliu (UVT). URL: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economiccooperation/trade-agreements.

Perekhid na tekhstandarty YeS ta SOT do 2020 roku. Inside Ukraine. 2015. № 50. URL: http://www.icps.com.ua/assets/uploads/files/IU_50_ukr_2015_04_09_1271.pdf.

Huzhva I.Yu. (2016) Uchast Ukrainy v zonakh vilnoi torhivli ta mozhlyvosti adaptatsii ii natsionalnoi ekonomiky do umov, sformovanykh unaslidok stvorennia meharehionalnykh torhovelnykh blokiv. [Ukraines participation in free trade zones and the possibility of adapting its national economy to the conditions created by the creation of mega-regional trade blocs]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, Vyp. 15. S. 12–16.

Komar N.V., Hajdutskyj A.P. (2020) Navchalno-metodychnyj kompleks z dystsypliny «Yevrointehratsiia ta mizhnarodne publichne upravlinnia» (navchalno-metodychnyj posibnyk). [Educational and methodical complex on the subject "European integration and international public administration"] (educational and methodical manual). Ternopil: TNEU, 175 s.

Komar N.V. (2015) Zony vilnoi torhivli: evoliutsiia i efekty dlia krain-uchasnyts. [Free trade zones: evolution and effects for participating countries]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. № 1. S. 68–79.

Komar N.V., Savelyev E.V., Siscos E., Darvidu K. (2019) Greece: a European mechanism of the exit from the crisis. Journal of European Economy. № 1(68). P. 31–53.

Переглядів статті: 385
Завантажень PDF: 506
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Комар, Н., & Уніят, А. (2021). РЕГІОНАЛЬНІ УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-36
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ