МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: енергетичний баланс, вугледобувна галузь, зовнішньоекономічна сфера, тенденції та проблеми, механізм розвитку, лізинг, кредитування

Анотація

Встановлено сучасні тенденції у вугледобувній галузі країни, структурі видобутку кам’яного вугілля. Доведено значимість вугілля в енергетичному балансі. Акцентовано увагу на зовнішньоекономічній діяльності галузі, взаємозв’язку видобутку з імпортом вугілля. Визначено країни – партнери з експорту та імпорту вугілля кам'яного й антрациту. Показано зміну в рамках державної енергетичної політики України щодо спрямованості видатків з держбюджету на підтримку та реформування вугільної галузі, а саме анулювання покриття витрат із собівартості готової вугільної продукції та введення видатків на ліквідацію неперспективних вугледобувних підприємств. Підкреслено проблеми державного сектору, пов’язані з реструктуризацією. Обґрунтовано використання в механізмі розвитку вугледобувної галузі лізингу та кредитування.

Посилання

Вугільна галузь в Україні : кількість шахт і рівень видобутку. Слово і діло : аналітичний портал. URL: https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/11/109749/109749-1_uk_large.png.

Концепція реформування та розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 733-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D1%80#Text.

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text.

Формування та реалізація державної політики стосовно вугільної промисловості з урахуванням інтеграції України в світову економіку : монографія / О.І. Амоша, А.І. Кабанов, Л.Л. Стариченко [та ін.]. Донецьк : Інститут економіки промисловості, 2013. 196 с.

Ляшенко В.І., Котов Є. В. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»? : монографія. Київ : Інститут економіки промисловості, 2015. 196 с.

Красник В.Г. Основні напрями реформування вугільної промисловості України на середньострокову перспективу. Розробка родовищ : Збірник наукових праць. 2015. Т. 9. С. 25–34.

Diatlova V., Petryk I. Strategic approach to renewable energy development: EU experience. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2019. Вип. 2 (35). С. 9–19. URL: https://doi.org/10.32515/2663-1636.2019.2(35).9-19.

Енергетичний баланс України за 2019 рік : Експрес випуск державної статистичної служби України. 30.11.2020. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.

Дятлова В.В., Гордієнко В.І., Єрохіна Д.О. Вугільна промисловість України : сучасний стан, проблеми та перспективи. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціальноекономічного розвитку : Збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Економіка». Маріуполь : ДонДУУ, 2017. Т. ХVІІІ. С. 9–16.

Динаміка виробництва, експорту, імпорту вугілля в Україні : Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Fokina-Mezentseva K., Melnyk T., Diatlova V., Buhas V., Shatska Z. Determination of the Critical Risk Zone for the Indicator of Foreign Trade Import Coverage by the Export of Goods and Services Subject to its Normal Distribution. International Journal of Scientific & Technology Research. 2020. Volume 9, Issue 03. Рр. 4843–4847.

Дятлова В.В., Петрик І.В. Сучасні підходи до розвитку відновлювальної енергетики як складової інноваційної економіки України. Економіка і організація управління. 2019. № 2 (34) С. 20–27.

Vuhilna haluz v Ukraini: kilkist shakht i riven vydobutku. Slovo i dilo : analitychnyi portal [Coal industry in Ukraine: the number of mines and the level of production. Word and business: analytical portal]. URL: https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/11/109749/109749-1_uk_large.png. (in Ukrainian)

Kontseptsiia reformuvannia ta rozvytku vuhilnoi promyslovosti na period do 2020 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.05.2017 № 733-r [Concept of reforming and developing the coal industry for the period up to 2020 : Order of Cabinet of Ministers of Ukraine dated 24.05.2017 no 733-r]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D1%80#Text. (in Ukrainian)

Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist»: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.08.2017 № 605-r [Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness": Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 18.08.2017 no 605-r]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text. (in Ukrainian)

Amosha O.I. and et. (2013) Formuvannia ta realizatsiia derzhavnoi polityky stosovno vuhilnoi promyslovosti z urakhuvanniam intehratsii Ukrainy v svitovu ekonomiku : monohrafiia [Formation and implementation of state policy in relation to the coal industry, taking into account the integration of Ukraine into the world economy: a monograph]. Donetsk: Institute of Industrial Economics, 196 p. (in Ukrainian)

Liashenko V.I., Kotov Ye.V. (2015) Ukraina XXI : neoindustrialna derzhava abo «krakh proektu»? : monohrafiia [Ukraine XXI: neo-industrial state or "project collapse"? : monograph]. Kyiv: Institute of Industrial Economics, 196 p. (in Ukrainian)

Krasnyk V.H. (2015) Osnovni napriamy reformuvannia vuhilnoi promyslovosti Ukrainy na serednostrokovu perspektyvu [The main directions of reforming the coal industry of Ukraine in the medium term]. Development of coal depositdeposits : Collection of scientific works, vol. 9, pp. 25–34. (in Ukrainian)

Diatlova V., Petryk I. (2019) Strategic approach to renewable energy development : EU experience. Central Ukrainian Scientific Bulletin, Economic sciences, issue 2 (35), pp. 9–19.

Enerhetychnyi balans Ukrainy za 2019 rik : Ekspres vypusk derzhavnoi statystychnoi sluzhby Ukrainy [Energy balance of Ukraine for 2019 : Express issue of the State Statistical Service of Ukraine]. 30.11.2020. URL: https://www.ukrstat.gov.ua. (in Ukrainian)

Diatlova V.V., Hordiienko V.I., Yerokhina D.O. (2017) Vuhilna promyslovist Ukrainy : suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy [Coal industry of Ukraine: current state, problems and prospects]. Problems and prospects of ensuring stable socio-economic development : Collection of scientific works of DonSUM, Economics series, vol. XVIII, pp. 9–16. (in Ukrainian)

Dynamika vyrobnytstva, eksportu, importu vuhillia v Ukraini : Statystychna informatsiia [Dynamics of production, export, import of coal in Ukraine: Statistical information]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (in Ukrainian)

Fokina-Mezentseva K., Melnyk T., Diatlova V., Buhas V., Shatska Z. (2020) Determination of the Critical Risk Zone for the Indicator of Foreign Trade Import Coverage by the Export of Goods and Services Subject to its Normal Distribution. International Journal of Scientific & Technology Research, vol. 9, issue 03, рр. 4843–4847.

Diatlova V.V., Petryk I.V. (2019) Suchasni pidkhody do rozvytku vidnovliuvalnoi enerhetyky yak skladovoi innovatsiinoi ekonomiky Ukrainy [Modern approaches to the development of renewable energy as a component of the innovative economy of Ukraine]. Economics and organization of management, no 2 (34), pp. 20–27. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 207
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Дятлова, В., Єрохіна, Д., & Чмихов, Д. (2021). МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-33
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ