ФОРМУВАННЯ HR-БРЕНДУ КОМПАНІЇ ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ

Ключові слова: бренд роботодавця, формування HR-бренда, комплексна методика за точками контакту, оцінювання HR-бренда, залученість працівників

Анотація

У статті розглянуто точки зору зарубіжних та вітчизняних вчених, які досліджували теоретичні і практичні аспекти формування HR-бренда. Виокремлено і проаналізовано модель, яка на думку авторів, є найефективнішою. Здійснено аналіз HR-бренду ПрАТ «ОБОЛОНЬ» за різними методиками для отримання об’єктивних результатів. Рівень залученості персоналу як прямий індикатор стану HR-бренду компанії досліджено за допомогою опитувальника Q12. На основі комплексної авторської методики Мокіної С.М. за точками контакту, здійснено загальну оцінку та детально досліджено внутрішній та зовнішній HR-бренд. Розраховано індекс сили бренду роботодавця та побудовано діаграму і матрицю бренду роботодавця, що дозволяє виділити сфери, які потребують втручання для підвищення результативності бренда. Отримані результати можуть бути використані в теорії та практиці формування HR-бренду компанії.

Посилання

Васьків Р.І. Місце бренду роботодавця в загальному брендингу компанії. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. № 24(6). С. 169–175.

Залученість персоналу: Gallup Q12. URL: https://hurma.work/blog/zaluchenist-personalu-gallup-q12-spisok-pitan/ (дата звернення: 30.04.2021)

Лозовський О.М. HR-брендинг: формування іміджу підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2020. № 43. С. 201–205.

Мокіна С.М. Концепція бренду роботодавця: сутність, функції, класифікація, інструменти формування. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 6, Т. 1. С. 189–196.

Мокіна С.М. Моделі формування бренда роботодавця. Бізнесінформ. 2014. № 7. С. 389–398.

Мокіна С.М. Методика оцінювання сили бренду роботодавця за точками контакту. Інноваційна економіка. 2014. №1. С. 132–145.

Писаревська Г.І., Аграмакова Н.В., Семенченко А.В., HR-брендинг як складова бізнес стратегії підприємства. Економічні науки. 2019. № 33. С. 176–180.

Синиця С.М., Вакун О.В., Фурса Т.П. Особливості формування іміджу підприємства як чинник конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. Економіка та управління підприємствами. 2019. № 38(1). С. 147–151.

Vaskiv R.I. (2014). Mistse brendu robotodavtsya v zahal'nomu brendynhu kompaniyi [The place of the employer's brand in the overall branding of the company]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. №24 (6), pp. 169–175.

Zaluchenist personalu: Gallup Q12 [Staff involvement: Gallup Q12]. Available at: https://hurma.work/blog/zaluchenist-personalu-gallup-q12-spisok-pitan/ (accessed: 30.04.2021)

Lozovskyy O.M. (2020). HR-brendynh: formuvannya imidzhu pidpryyemstva [HR-branding: the formation of the image of the enterprise. Economics and business management]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, №43, pp. 201–205

Mokina S.M. (2014). Kontseptsiya brendu robotodavtsya: sutnist', funktsiyi, klasyfikatsiya, instrumenty formuvannya [The concept of the employer's brand: the essence, functions, classification, tools of formation]. Bulletin of Khmelnytsky National University. № 6, T. 1, pp. 189–196.

Mokina S.M. (2014). Modeli formuvannya brenda robotodavtsya [Models of employer brand formation]. Busines-sinform, № 7, pp. 389–398.

Mokina S.M. (2014). Metodyka otsinyuvannya syly brendu robotodavtsya za tochkamy kontaktu [Methods for assessing the strength of the employer's brand by points of contact]. Innovative economy, №1, pp. 132–145.

Pisarevska G.I. (2019) HR-brendynh yak skladova biznes stratehiyi pidpryyemstva [Agramakova NV, Semenchenko AV, HR-branding as a component of business strategy of the enterprise]. Economic sciences, № 33, pp. 176–180.

Sinitsa S.M., Vakun O.V., Fursa T.P. (2019).Osoblyvosti formuvannya imidzhu pidpryyemstva yak chynnyk konkurentospromozhnosti na zovnishnikh rynkakh [Features of enterprise image formation as a factor of competitiveness in foreign markets]. Economics and business management, №38 (1), pp. 147–151.

Переглядів статті: 495
Завантажень PDF: 587
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Грищенко, Д., & Йосифчук, Я. (2021). ФОРМУВАННЯ HR-БРЕНДУ КОМПАНІЇ ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-31
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ