НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ

Ключові слова: податкова культура, податкова освіта, податкова грамотність, платники податків, податкові органи

Анотація

У статті розглянуто стан податкової культури в Україні. Визначено напрями формування податкової культури, а саме: підвищення рівня суспільної довіри; вдосконалення процесів інформування та консультування громадян з питань чинного податкового законодавства; підвищення якості підготовки кадрів для податкових та митних органів; розробка та прийняття Стратегії податкової грамотності населення; організація системи податкової освіти в освітніх установах усіх рівнів. Наведено пропозиції комплексу заходів, які підходять для реалізації запропонованих напрямів формування податкової культури в Україні.

Посилання

Андрущенко В. Л., Тучак Т. В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція). Київ : Алерта, 2013. 384 с.

Барулин C. B. Теория и история налогообложения: учебное пособие. Москва : Экономистъ, 2006. 319 с.

Башинський І. А. Проблемні аспекти формування податкової культури в Україні. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2014. № 31. Р. 61–65.

Василенко А. В. Формування податкової культури в Україні. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2011_17_1/Vasilenko.pdf (дата звернення: 15.04.2021)

Габрелян А. Ю. Поняття та сутність дефініції «податкове консультування». Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2013. Вип. 59. С. 270–276.

Габрелян А. Ю. Протиправна поведінка: проблеми та шляхи їх вирішення. Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологи: сб. науч. статей / под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина. Одесса : Феникс, 2007. С. 129–133.

Головащенко А. О. Налоговая культура как элемент совершенствования налоговых отношений. Российский внешнеэкономический вестник, 2015. № 6. С. 96–105.

Калустян Я. В. Теоретичні підходи до визначення податкового потенціалу регіону. Економіка будівництва і міського господарства. 2011. Т. 7. № 3. С. 183–190.

Кодекс професійної етики працівника Державної податкової служби України, затверджений Наказом ДПА України від 07.02.2006 р. № 59. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059225-06#Text (дата звернення: 15.04.2021)

Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Варналій З. С. та ін. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія. Київ : Знання України, 2008. 190 с.

Мороз С. С. Актуальные проблемы формирования института частных исполнителей в Украине. Траектория науки. 2016. № 7 (12). С. 11–19.

Налоговая политика: теория и практика : учебник для магистрантов / под ред. И. А. Майбурова. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 519 с.

Оцінка громадянами діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електоральні орієнтації громадян (лютий 2020 р. соціологія). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-liutyi-2020r (дата звернення: 15.04.2021)

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011. № 13-14. № 15-16. № 17. Ст. 112

Політична ситуація в Україні: до Майдана ще далеко, а феодалізм вже наступив. URL: https://drive.google.com/file/d/1HhMFmldwfof57PjcqOoruejMabb8_PBv/view (дата звернення: 15.04.2021)

Правила етичної поведінки в органах Державної податкової служби, затверджені Наказом ДПС України від 02.09.2019 р. № 52. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0052872-19#Text (дата звернення: 15.04.2021)

Сітнікова І. МОЗ пропонує тимчасово «позичити» 6,5 млрд. грн. на закупівлю вакцини проти COVID-19 з програми медичних гарантій. URL: https://hromadske.ua/posts/moz-proponuye-timchasovo-pozichiti-65-mlrd-grn-na-zakupivlyu-pfizer-z-programi-medichnih-garantij (дата звернення: 15.04.2021)

Сидорович О. Ю. Сутнісні характеристики податкової культури: інституціональний контекст. Наукові праці НДФІ. 2017. Вип. 1. С. 144–158.

Статистика кримінальних проваджень з податків за 2020 рік: прощавай, міліціє! Привіт, БЕБУ! URL: http://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/statistics-of-criminal-proceedings-on-taxes-for-2020-goodbye-the-tax-police-hello-the-bureau-of-economic-security-of-ukraine/ (дата звернення: 15.04.2021)

Степанюк О. І. Податкове право : навчальний посібник. Тернопіль, 2003. 245 с.

Українці мають вкрай низьку обізнаність у питаннях податків – результати опитування. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/25/668443/ (дата звернення: 15.04.2021)

Уряд розподілив 66 млрд. грн. з Фонду боротьби з COVID-19. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_rozpodiliv_66_mlrd_grn_z_fondu_borotbi_z_covid-19-2299 (дата звернення: 15.04.2021)

Шинкарук К. Довіра та безпека. Чому українцям важливий досвід спільних перемог. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/ukrajina-yak-povernuti-doviru-gromadyanam-novini-ukrajini-50155428.html (дата звернення: 15.04.2021)

Coronavirus vaccines: expect delays. A report by The Economist Intelligence Unit, 2021. 10 р.

Andrushchenko, V. L., Tuchak, T. V. (2013). Moralno-etychni imperatyvy podatkiv ta opodatkuvannia (zakhidna tradytsiia) [Moral and ethical imperatives of taxes and taxation (Western tradition)]. Kiev.

Barulin, S. V. (2006). Teoriya i istoriya nalogooblozheniya [Theory and history of taxation]. Moskva: Ekonomist'.

Bashynskyi, I. A. (2014). Problemni aspekty formuvannia podatkovoi kultury v Ukraini [Problematic aspects of tax culture formation in Ukraine]. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, (31), 61-65.

Vasylenko, A. V. Formuvannia podatkovoi kultury v Ukraini [Formation of tax culture in Ukraine] (2011). URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2011_17_1/Vasilenko.pdf (data zvernennia: 15.04.2021)

Habrelian, A. Yu. (2013). Poniattia ta sutnist definitsii «podatkove konsultuvannia» [The concept and essence of the definition of «tax consulting»]. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky, (59), 270-276.

Habrelian, A. Yu. (2007). Protypravna povedinka: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Illegal behavior: problems and ways to solve them]. Aktualnyie problemyi kriminologii i kriminalnoy psihologi, 129-133.

Golovashchenko, A. O. (2015). Nalogovaya kul'tura kak element sovershenstvovaniya nalogovyh otnoshenij [Tax culture as an element of improving tax relations]. Rossijskij vneshneekonomicheskij vestnik, (6), 96-105.

Kalustian, Ya. V. (2011). Teoretychni pidkhody do vyznachennia podatkovoho potentsialu rehionu [Theoretical approaches to determining the tax potential of the region]. Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva, (3). 183-190.

Kodeks profesiinoi etyky pratsivnyka Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy [Code of professional ethics of the employee of the State Tax Service of Ukraine]. № 59. (2021). Vylucheno z https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059225-06#Text

Melnyk, P. V., Taranhul, L. L., Varnalii, Z. S. (2008). Podatkova polityka Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy [Tax policy of Ukraine: state, problems and prospects]. Kiev.

Moroz, S. S. (2016). Aktualnyie problemyi formirovaniya instituta chastnyih ispolniteley v Ukraine [Actual problems of the formation of the institution of private performers in Ukraine]. Traektoriya nauki, (7 (12)), 11-19.

Mayburova, I. A. (2010). Nalogovaya politika: teoriya i praktika [Tax policy: theory and practice]. Moskva: YUNITI-DANA.

Otsinka hromadianamy diialnosti vlady, riven doviry do sotsialnykh instytutiv ta politykiv, elektoralni oriientatsii hromadian [Citizens' assessment of government activities, the level of trust in social institutions and politicians, electoral orientations of citizens] (2020). Vylucheno z https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-diialnosti-vlady-riven-doviry-do-sotsialnykh-instytutiv-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-liutyi-2020r

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. № 13-14. № 15-16. № 17. (2021). Vylucheno z https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Politychna sytuatsiia v Ukraini: do Maidana shche daleko, a feodalizm vzhe nastupyv. [The political situation in Ukraine: the Maidan is still far away, and feudalism has already come] (2021). Vylucheno z https://drive.google.com/file/d/1HhMFmldwfof57PjcqOoruejMabb8_PBv/view

Pravyla etychnoi povedinky v orhanakh Derzhavnoi podatkovoi sluzhby [Rules of ethical conduct in the bodies of the State Tax Service]. № 52. (2021). Vylucheno z https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0052872-19#Text

Sitnikova, I. (2021). MOZ proponuie tymchasovo «pozychyty» 6,5 mlrd. hrn. na zakupivliu vaktsyny proty COVID-19 z prohramy medychnykh harantii [The Ministry of Health offers to temporarily «borrow» UAH 6.5 billion, for the purchase of a vaccine against COVID-19 from the program of medical guarantees]. Vylucheno z https://hromadske.ua/posts/moz-proponuye-timchasovo-pozichiti-65-mlrd-grn-na-zakupivlyu-pfizer-z-programi-medichnih-garantij

Sydorovych, O. Yu. (2017). Sutnisni kharakterystyky podatkovoi kultury: instytutsionalnyi kontekst [Essential characteristics of tax culture: institutional context]. Naukovi pratsi, (1), 144-158.

Statystyka kryminalnykh provadzhen z podatkiv za 2020 rik: proshchavai, militsiie! Pryvit, BEBU! [Statistics of criminal proceedings on taxes for 2020: goodbye, police! Hello, BESU!] (2021). Vylucheno z http://kmp.ua/uk/analytics/infoletters/statistics-of-criminal-proceedings-on-taxes-for-2020-goodbye-the-tax-police-hello-the-bureau-of-economic-security-of-ukraine/

Stepaniuk, O. I. (2003). Podatkove pravo: navchalnyi posibnyk [Tax law: textbook]. Ternopil.

Ukraintsi maiut vkrai nyzku obiznanist u pytanniakh podatkiv – rezultaty opytuvannia [Ukrainians have extremely low awareness of tax issues – the results of the survey] (2020). Vylucheno z https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/25/668443/

Uriad rozpodilyv 66 mlrd. hrn. z Fondu borotby z COVID-19 [The government has distributed UAH 66 billion. from the Fund for Combating COVID-19] (2021). Vylucheno z https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_rozpodiliv_66_mlrd_grn_z_fondu_borotbi_z_covid-19-2299

Shynkaruk, K. (2021). Dovira ta bezpeka. Chomu ukraintsiam vazhlyvyi dosvid spilnykh peremoh [Trust and security. Why the experience of joint victories is important for Ukrainians]. Vylucheno z https://nv.ua/ukr/opinion/ukrajina-yak-povernuti-doviru-gromadyanam-novini-ukrajini-50155428.html

Coronavirus vaccines: expect delays. A report by The Economist Intelligence Unit. (2021)

Переглядів статті: 439
Завантажень PDF: 300
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Мельник, Л. (2021). НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-37
Розділ
ЕКОНОМІКА