ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ 4.0

Ключові слова: універсальні компетентності, м'які навички, Революція 4.0, глобальна економіка, інтелектуальний капітал

Анотація

Стаття присвячена новим викликам четвертої промислової революції, особливо в сфері підготовки сучасних фахівців. Проаналізовано основні тенденції соціальних вимог до освіти у вищих навчальних закладах Європи та світу. Окреслено необхідність впровадження нових цифрових технологій в освітній простір; змін у підходах до змісту та методів навчання в контексті формування універсальних компетентностей. Наголошено на широкому впровадженні компетентнісного підходу в освітній галузі, що дозволяє сприймати власних студентів не як інтелектуальний ресурс, а як інтелектуальний капітал.

Посилання

Balcar J., Homolová E., Karásek Z., et al. Transferable Competences across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level. Luxembourg: Publications Office of the European Union (version without appendices), 2011. 90 p.

Education for a Digital World: advice, guidelines, and effective practice from around the globe. Campus and Commonwealth of Learning, 2008. P. 54.

Internationalization and the European Higher Education Area. Bernd Wächter. Academic Cooperation Association (ACA), May 2008. 31 p.

Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні. Педагогіка і психологія. 2009. № 2. С. 13–26.

Овчарук О.В. Компетентнісний підхід в освіті: Загальноєвропейські підходи Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. №5 (13). URL: http://www.ime.edu-ua.net/em.html

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. пер. с англ. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с.

Секрет І.В. Методологічні передумови формування компетентнісного підходу у США та країнах Європи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. № 5 (13). URL: http://www.ime.eduua.net/em.html

Товканець Г.В. Економічна освіта у вищій школі Чехії і Словаччини у ХХ столітті : монографія / за ред. Н.Г. Ничкало. Київ : Кондор, 2013. 506 с.

Товканець Г. Теорії людського, соціального і культурного капіталу та їх вплив на розвиток вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2014. Вип. 32. С. 192–195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_32_73

Towards Virtualization: Open and Distance Learning. New Delhi: Kogan Page, 2002. 728 p.

Balcar J., Homolová E., Karásek Z., et al. (2011). Transferable Competences across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level. Luxembourg: Publications Office of the European Union (version without appendices). 90 p.

Education for a Digital World: advice, guidelines, and effective practice from around the globe. (2008). Campus and Commonwealth of Learning. P. 54.

Internationalization and the European Higher Education Area. Bernd Wächter. (2008). Academic Cooperation Association (ACA). 31 p.

Luhovyi V.I. (2009). Yevropeiska kontseptsiia kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli ta problemy yii realizatsii v Ukraini. Pedahohika i psykholohiia. № 2. –S. 13–26.

Ovcharuk O.V. (2009). Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: Zahalnoievropeiski pidkhody. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. № 5 (13). Retrieved from: http://www.ime.edu-ua.net/em.html

Raven Dzh. (2002). Kompetentnost v sovremennom obshchestve: vыiavlenye, razvytye y realyzatsyia; per. s anhl. Moskva : Kohyto-Tsentr. 396 s.

Sekret I.V. (2009). Metodolohichni peredumovy formuvannia kompetentnisnoho pidkhodu u SShA ta krainakh Yevropy. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. № 5 (13). Retrieved from: http://www.ime.eduua.net/em.html

Tovkanets H.V. (2013). Ekonomichna osvita u vyshchii shkoli Chekhii i Slovachchyny u KhKh stolitti : monohrafiia / za red. N.H. Nychkalo. Kyiv: Kondor, 506 s.

Tovkanets H. (2014). Teorii liudskoho, sotsialnoho i kulturnoho kapitalu ta yikh vplyv na rozvytok vyshchoi osvity. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota. Vyp. 32. S. 192-195. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2014_32_73

Towards Virtualization: Open and Distance Learning. (2002). New Delhi: Kogan Page, 728 p.

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Бучинська, Т. (2021). ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ РЕВОЛЮЦІЇ 4.0. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-19
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ