ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

  • Ольга Смагло Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-5856-6053
Ключові слова: фінансові операції, фінансовий моніторинг, Держфінмоніторинг, суб’єкти первинного фінансового моніторингу

Анотація

Розкрито сутність функціонування фінансового моніторингу. Визначено основні об’єкти фінансового моніторингу пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять. Проаналізовано сучасний стан, тенденції функціонування фінансового моніторингу, методи фінансового моніторингу з метою визначення операцій з найвищим ризиком відмивання злочинних доходів та детальною їх перевіркою. Проблемою забезпечення законності в галузі фінансів є створення такого контрольного механізму, який міг би поєднувати прагнення держави до прозорості бізнесу з цілком виправданим бажанням останнього зберегти комерційну та банківську таємницю, яка є гарантією його стабільності в умовах конкуренції. У результаті розвиток структури, основним завданням якої є закрита аналітична робота з моніторингу фінансових потоків, а головною метою яких є протидія відмиванню «брудних грошей» і орієнтування правоохоронних органів на припинення злочинної економічної діяльності.

Посилання

Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. URL: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/792/1361363780.pdf.

Берізко В. М. Щодо питання понятійного апарату «фінансовий моніторинг». Право України. 2006. № 12. С. 52–53.

Гулько Л. Г. Організаційно-економічний механізм фінансового моніторингу в суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 863–866.

Дмитренко М. Г. Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків: монографія. Київ : УБС НБУ, 2014 . 302 с.

Дмитров С. О., Діденко С. В., Медвідь Т. А. Фінансовий моніторинг у банку: навч. посіб. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. 266 с.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

Коцеруба Н. В. Оцінка ризиків ймовірного банкрутства підприємств. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : зб. наук. пр. VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м.Вінниця, 28 березня 2018р.): у двох частинах. Частина перша. Вінниця : Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. С. 55–58.

Куришко О. О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 1. С. 267–275. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_1_35.

Настенко М. М., Покиньчереда В. В., Гудзенко Н. М. Концепція стратегічного управління фінансовими ризикам підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2017 № 3, Том 1 Економічні науки. С. 18–22.

Москаленко Н. В. Проблеми фінансового моніторингу в банківській сфері. Європейський вектор економічного розвитку : збірник наук. праць. Д. : ДУЕП, 2008. С. 66–71.

Синюгіна Н. В. Фінансовий моніторинг в системі взаємодії суб’єктів господарювання на фінансових ринках : дис. кандидата екон. наук : 08.00.08. Харків, 2011. 236 с.

Смагло О.В. Фінансовий моніторинг та його роль у протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37) Луцьк, 2013. С. 466–474.

International standarts on combating money laundering and the financing of terrorism&proliferation – The FATF Recommendations (2012). URL: http://fatf-gafi.org

Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. URL: http://fincen.gov

Aktualni metodi i sposobi legalszatssyi (vidmivannya) dohodIv, oderzhanih zlochinnim shlyahom, ta finansuvannya terorizmu. URL: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/792/1361363780.pdf.

Berizko V. M. (2006). Shhodo pitannya ponyatijnogo aparatu „finansovij monitoring” Pravo Ukrayini. № 12. S. 52–53.

Gulko L. G. (2015). Organizatsiyno-ekonomichniy mehanizm fInansovogo monitoringu v subektiv pervinnogo fInansovogo monitoringu. Globali ta natsionalni problemi ekonomiki. Vip. 5. S. 863–866.

Dmitrenko M. G. (2014). Legaliizatsiya kriminalnih dohodiv ta finansuvannya terorizmu: suchasni ekonomichniaspekti ivpliv na rozvitok bankiv: monografiya. Kyiv: [UBS NBU], 302 s.

Dmitrov S. O., Didenko S. V., Medvid T. A. (2014). Finansoviy monitoring u banku: [navch. posib]. Cherkasi: Vid. Chabanenko Yu. A., 266 s.

Zakon Ukrayini «Pro zapobigannya ta protidiyu legalizatsiyi (vidmivannyu) dohodiv, oderzhanih zlochinnim shlyahom, finansuvannyu terorizmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo znischennya». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

Kotseruba N. V. (2018). Otsinka rizikiv ymovirnogo bankrutstva pidpriEmstv.Oblik, kontrol i analiz v upravlinni pidpriEmnitskoyu diyalnIstyu: zb. nauk. pr. VI Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi Internet-konferentsiyi] (m.Vinnitsya,28 bereznya 2018r.): u dvoh chastinah. Chastina persha. Vinnitsya: Vidavnicho-redaktsiyniy viddil VTEI KNTEU. S. 55-58.

Kurishko O. O. (2012). Osoblivosti rozvitku sistemi finansovogo monitoringu v Ukrayini. Aktualni problemi ekonomiki. № 1. S. 267–275.

Nastenko M.M., Pokinchereda V.V., Gudzenko N.M. (2017). Kontseptsiya strategichnogo upravlinnya finansovimi rizikam pidpriemstv. Visnik Hmelnitskogo natsionalnogo universitetu. № 3, Tom 1 Ekonomichni nauki, S. 18–22

Moskalenko N. V. (2008). Problemi finansovogo monitoringu v bankivskiy sfei. Evropeyskiy vektor ekonomichnogo rozvitku : zbIinik nauk. prats. D. : DUEP, S. 66-71.

Sinyugina N. V. (2011). Finansoviy monitoring v sistemi vzaemodiyi sub’ektiv gospodaryuvannya na finansovih rinkah : dis. kandidata ekon. nauk : 08.00.08. Harkiv, 236 s.

Smaglo O. V. (2013) Finansoviy monitoring ta yogo rol u protidiyi legalizatsiyi dohodiv, otrimanih zlochinnim shlyahom. Ekonomichni nauki. Seriya «Oblik i finansi». Zbinik naukovih prats. Vipusk 10 (37) Lutsk. S. 466–474.

International standarts on combating money laundering and the financing of terrorism&proliferation – The FATF Recommendations. (2012) URL: http://fatf-gafi.org

Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. URL: http://fincen.gov

Переглядів статті: 758
Завантажень PDF: 783
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Смагло, О. (2021). ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-28
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ