СТРУКТУРА, ДИНАМІКА ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ

Ключові слова: державний та гарантований державою борг, зовнішній державний борг, обслуговування державного боргу, структура боргу, вартість обслуговування державного боргу

Анотація

У статті проаналізовано показники державного та гарантованого державою боргу України за 2013–2020 рр., визначено основні тенденції та причини виникнення. Стаття присвячена оцінці тиску державного зовнішнього боргу на економіку України. Визначено тенденції частки зовнішнього боргу у валовому внутрішньому продукті, проаналізовано структуру зовнішнього державного боргу України протягом 2016–2020 років за типами кредиторів та позичальників, за видами валют погашення, за строком погашення. Описано основні тенденції боргової безпеки України, зокрема: відношення платежів щодо обслуговування боргу до доходів та ВВП, відношення обсягу боргу до експорту, відношення боргу до доходів бюджету, відношення боргу до ВВП, відношення короткострокового боргу до його загального обсягу. Проведений аналіз свідчить про наявність як позитивних, так і негативних тенденцій в управлінні державним боргом.

Посилання

Мировой Атлас Данных. URL: https://knoema.ru/atlas

Державний борг та гарантований державою борг. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg

Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні 2021. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

Дані статистики зовнішнього сектору. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external

Чуй I. Р. Методичні підходи до оцінювання боргової безпеки. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.6 С. 225–231. URL: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_6/36.pdf

Офіційний сайт Державного казначейства України. URL: http://treasury.gov.ua

Боргова статистика. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/borgova-politika

ОЗДП. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/ozdp

Положення про Агентство з управління державним боргом України : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 127. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2020-%D0%BF

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019–2022 роки. URL: https://www.mof.gov.ua/storage/files/MTDS_2019-2022_UKR_v11062019_Final.pdf

Svitovyi Atlas Danykh. Available at: https://knoema.ru/atlas

Ministerstvo finansiv Ukrainy. [Ministry of Finance of Ukraine]. Derzhavnyi borh ta harantovanyi derzhavoiu borh. [Public debt and state-guaranteed debt]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg

Valovyi vnutrishnii produkt (VVP) v Ukraini 2021 [Gross domestic product (GDP) in Ukraine 2021]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

Ministerstvo finansiv Ukrainy. [Ministry of Finance of Ukraine]. Dani statystyky zovnishnoho sektoru. [External sector statistics]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external

Chui, I. R. & Mitsak, O. (2016), Metodychni pidkhody do otsiniuvannia borhovoi bezpeky. [Methodological Approaches to Assessing Debt Security]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine]. Vol. 26.6, pp. 225-231. Available at: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_6/36.pdf

Ofitsiinyi sait Derzhavnoho kaznacheistva Ukrainy. [The official website of the State Treasury of Ukraine]. Available at: http://treasury.gov.ua

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv. [Ministry of Finance of Ukraine]. Borhova statystyka Ukrainy. [Debt policy]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/borgovapolitika

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv. [Ministry of Finance of Ukraine]. OZDP. [Eurobonds]. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/ozdp

Regulations on the Public Debt Management Agency of Ukraine. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 12, 2020 № 127. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2020-%D0%BF

Medium-term public debt management strategy for 2019–2022. Available at: https://www.mof.gov.ua/storage/files/MTDS_2019-2022_UKR_v11062019_Final.pdf

Переглядів статті: 1154
Завантажень PDF: 1149
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Батракова, Т., & Денисенко, А. (2021). СТРУКТУРА, ДИНАМІКА ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-17
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ