НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: економічна система, трансформаційний процес, стійкий розвиток, конкурентоспроможність економіки, глобалізація, постіндустріальне суспільство

Анотація

У статті висвітлено сучасний стан економіки України. На основі статистичних матеріалів висловлено переконання, що у вітчизняній економічній системі простежуються кризові тенденції. Виокремлено ключові причини наявності економічної кризи в Україні. Висловлено переконання, що перспективним напрямком подолання кризових тенденцій в економічній системі України є її трансформація. Під трансформацією соціально-економічної системи України запропоновано розуміти взаємопов’язані зміни економічних, соціальних і політичних структур суспільства, котрі у своїй сукупності покликані сформувати соціально-економічну та політичну модель суспільства. Виділено «вузькі» місця у процесі трансформації економічної системи України. Досліджено, що ключовими векторами трансформації економічної системи України є: удосконалення макроекономічної політики, досягнення верховенства права, створення ефективного регуляторного середовища, сприяння розвитку промисловості, сприяння росту інституційної спроможності органів місцевого самоврядування і стимулювання діджиталізації економіки України.

Посилання

Peace in Ukraine (III): The Costs of War in Donbas. Europe Report N°26. URL: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/261-peace-in-ukraine-iii-the-costs-of-war.pdf.

Вектори економічного розвитку 2030. Матеріали для обговорення. URL: https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf.

Гражевська Н.І. Еволюція економічних систем: навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 286 с.

Громико О. Зміст поняття «трансформація» як базової наукової категорії. Ефективність державного управління. 2016. Вип. 1/2 (46/47). С. 125-131.

Мельник І.М. Логіка та особливості трансформації економічної системи України. Торгівля, комерція, підприємництво. 2010. Вип. 11. С. 36-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2010_11_10.

Орловська О.В. Світові економічні кризи: причини виникнення, наслідки та шляхи подолання. Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник наук.-техн. праць. Львів, 2015. Вип. 25.2. С. 197-202.

Потравка Л.О. Зубенко В.В. Результативність публічного правління трансформацією економічної системи України. ДонДУУ «Менеджер». 2020. № 1 (86). С. 143-154.

Соціально-економічний розвиток України за січень-лютий 2021 року. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2021/soc_ek_r_Ukr/-soc_ek_r_Ukr_02_21.pdf.

Трансформація. URL: https://slovnyk.ua.

Peace in Ukraine (III): The Costs of War in Donbas (2020). Europe Report N°26. URL: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/261-peace-in-ukraine-iii-the-costs-of-war.pdf.

Vektory ekonomichnoho rozvytku 2030. Materialy dlya obhovorennya (2020). [Vectors of economic development 2030. Materials for discussion]. URL: https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf. (in Ukrainian)

Hrazhevsʹka N.I. (2011). Evolyutsiya ekonomichnykh system. [Evolution of economic systems]. Kiev: Knowledge. (in Ukrainian)

Hromyko O. (2016). Zmist ponyattya «transformatsiya» yak bazovoyi naukovoyi katehoriyi. [The content of the concept of "transformation" as a basic scientific category]. Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya – Efficiency of public administration, 1/2 (46/47), 125–131. (in Ukrainian)

Melʹnyk I.M. (2010). Lohika ta osoblyvosti transformatsiyi ekonomichnoyi systemy Ukrayiny. [Logic and features of transformation of the economic system of Ukraine]. Torhivlya, komertsiya, pidpryyemnytstvo – Trade, commerce, entrepreneurship, 11, 36–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2010_11_10. (in Ukrainian)

Orlovsʹka O.V. (2015). Svitovi ekonomichni kryzy: prychyny vynyknennya, naslidky ta shlyakhy podolannya. [Global economic crises: causes, consequences and ways to overcome]. Naukovyy visnyk natsionalʹnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny – Scientific Bulletin of the National Forestry University of Ukraine, 25.2, 197–202. (in Ukrainian)

Potravka L.O. Zubenko V.V. (2020). Rezulʹtatyvnistʹ publichnoho pravlinnya transformatsiyeyu ekonomichnoyi systemy Ukrayiny. [The effectiveness of public governance in the transformation of the economic system of Ukraine]. Menedzher – Manager, 1 (86), 143–154. (in Ukrainian)

Sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny za sichenʹ-lyutyy 2021 roku (2021). [Socio-economic development of Ukraine in January-February 2021]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2021/soc_ek_r_Ukr/-soc_ek_r_Ukr_02_21.pdf. (in Ukrainian)

Transformatsiya. [Transformation]. URL: https://slovnyk.ua. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 390
Завантажень PDF: 511
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Табачук, А. (2021). НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-29
Розділ
ЕКОНОМІКА