ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ МЕТОДАМИ КВАЛІМЕТРІЇ

Ключові слова: туризм, рівень розвитку туризму, ключові індикатори туризму, кваліметрія, комплексний показник, динамічний ряд

Анотація

Стаття присвячена питанням оцінки та порівняння рівня розвитку туризму для ряду європейських країн. Задля узагальнюючої оцінки рівня розвитку туризму пропонується використання комплексного показника, що розраховувався методами кваліметрії. Проведено порівняльний аналіз рівня розвитку туризму в 22 країнах Європейського регіону. Дослідження динаміки комплексного показника дозволило виявити тренди та оцінити швидкість зміни цього показника для визначених країн. Результати дослідження показали, що використання двох підходів до розрахунку комплексного показника (на основі абсолютних значень первинних індикаторів та їх питомих значень на душу населення) дозволяє не тільки порівняти рівень розвитку туризму різних країн, а й оцінити потенціал використання людських ресурсів задля розвитку туризму в країні.

Посилання

Руденко В. П., Вацеба В. Я., Соловей Т. В. Природо-ресурсний потенціал природних регіонів України : монографія. Чернівці : Рута, 2001. 268 с.

Черчик Л., Коленда Н. Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка : монографія. Луцьк : ЛНТУ, 2008. 224 с.

Писаревський І. М., Мелешко К. К. Туристично-рекреаційний потенціал як елемент конкурентоспроможності територій. БізнесІнформ. 2019. №12. С. 148–154.

Марценюк Л.В. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні. Економічний вісник. 2015. №3. С. 76–82.

Святохо Н.В. Сущность и компоненты туристского потенциала территории. Культура народов Причерноморья. 2006. № 88. С. 95–98.

Михайліченко Г.І. Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток. Проблеми економіки. 2013. № 1. С. 115–123.

Забалдіна Ю.Б., Ліщинський О.Л. Дві адаптивні моделі короткострокового прогнозування туристичних потоків. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2006. №1. С. 406–410.

Погуда Н.В., Примак Т.Ю., Івченко Л.О. Дослідження чутливості туристичних потоків до впливу світових та локальних факторів. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 2. С. 119–124.

Максимюк М.Н. Оценка состояния и перспективы развития индустрии туризма в Украине. Культура народов Причерноморья. 2012. №235. С. 55–61.

Вовк К.М. Управління розвитком подієвого туризму в регіоні: дис. д-ра філософії : 64.055.015 / ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Харків, 2021. 264 с.

Світовий атлас даних. Офіційний сайт. Knoema: портал інфографіки. URL: https://bit.ly/3t5AlaU.

Світовий банк. Офіційний сайт. Внесок туризму. URL: https://bit.ly/2PAqLiw.

Всесвітня рада подорожей та туризму. Офіційний сайт. Модель витрат та вигод і технічна доповідь. URL: https://bit.ly/3xvPK7G.

Всесвітня туристична організація. Офіційний сайт. Статистика. URL: https://www.unwto.org/ru/node/116.

Rudenko, V.P., Vatseba, V.Ya.. & Solovey, T.V. (2001). Pryrodo-resursnyi potentsial pryrodnykh rehioniv Ukrainy [Natural resource potential of natural regions of Ukraine]. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].

Cherchyk, L. & Kolenda, N. (2008). Stratehichnyi potentsial rekreatsiinoi systemy rehionu: teoriia, metodolohiia, otsinka [Strategic potential of the recreational system of the region: theory, methodology, evaluation]. Lutsk: LNTU [in Ukrainian].

Pisarevsky, I.M. & Meleshko, K.K. (2019). Turystychno-rekreatsiinyi potentsial yak element konkurentospromozhnosti terytorii [Tourist and recreational potential as an element of competitiveness of territories]. BiznesInform [BusinessInform], 12. 148-154 [in Ukrainian].

Martsenyuk, L.V. (2015). Problemy ta perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukraini [Problems and prospects of tourism development in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk [Economic Bulletin]. 3. 76-82 [in Ukrainian].

Svyatoho, N.V. (2006). Suschnost i komponentyi turistskogo potentsiala territorii [Essence and components of the tourist potential of the territory]. Kultura narodov Prichernomorya [Culture of the peoples of the Black Sea region]. 88. 95-98 [in Russian].

Mikhailichenko, G.I. (2013). Turystychnyi potentsial: metody otsiniuvannia ta innovatsiinyi rozvytok [Tourism potential: evaluation methods and innovative development]. Problemy ekonomiky [Problems of the economy]. 1. 115–123 [in Ukrainian].

Zabaldina, Y.B. & Lishchinsky, O.L. (2006). Dvi adaptyvni modeli korotkostrokovoho prohnozuvannia turystychnykh potokiv [Two adaptive models of short-term forecasting of tourist flows]. Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo). [Development strategy of Ukraine (economics, sociology, law)]. 1. 406–410 [in Ukrainian].

Pohuda, N.V., Prymak, T.Yu. & Ivchenko, L.O. (2020). Doslidzhennia chutlyvosti turystychnykh potokiv do vplyvu svitovykh ta lokalnykh faktoriv [Research of sensitivity of tourist flows to effects of world and local factors]. Vcheni zapysky TNU im. V.I. Vernadskoho. Seriia Ekonomika i upravlinnia [Scientific notes of TNU. V.I. Vernadsky. Series Economics and Management.]. 31 (70). 2. 119-124.

Maksimyuk, M.N. (2012). Otsenka sostoyaniya i perspektivyi razvitiya industrii turizma v Ukraine [Assessment of the state and prospects for the development of the tourism industry in Ukraine]. Kultura narodov Prichernomorya [Culture of the peoples of the Black Sea region]. 235.55-61 [in Russian].

Vovk, K.M. (2021). Upravlinnia rozvytkom rodiievoho turyzmu v rehioni [Management of the development of rhodium tourism in the region]. PhD thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

World data atlas (2021). Knoema: portal of infographics. Available at: https://bit.ly/3t5AlaU.

World Bank (2021). Direct contribution of tourism. Available at: https://bit.ly/2PAqLiw.

WTTC (2021). Cost-benefit model and technical report. Available at: https://bit.ly/3xvPK7G.

UNWTO (2021). Statistics. Available at: https://www.unwto.org/ru/node/116.

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 280
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Івченко, Л., Погуда, Н., & Вовк, К. (2021). ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ МЕТОДАМИ КВАЛІМЕТРІЇ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-5