ДІДЖИТАЛ-СТРАХУВАННЯ: СУТНІСНО-АСПЕКТНИЙ АНАЛІЗ

  • Олександра Ромашко Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0001-7560-2733
  • Олександра Пукіш Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0003-0185-6698
Ключові слова: діджиталізація, оцифровуваня, страхування, діджитал-страхування

Анотація

У сучасних умовах розвитку економіки всі сфери та ланки фінансової системи впроваджують у своїй діяльності цифрові технології. У статті проаналізовано підходи різних авторів до визначення поняття «діджиталізація». На основі узагальненого аналізу трактування науковцями дефініції «діджиталізація» запропоновано авторське бачення сутності терміну «діджитал-страхування». Проведене дослідження дозволило поглибити теоретико-змістовне наповнення дефініції «діджитал-страхування» шляхом використання для її детальної характеристики системи параметрів: визначальний фактор, спосіб та мету (цільову орієнтацію), й урахування сутнісного, інформаційного та технологічного аспектів. Окреслено основні переваги процесів діджиталізації на страховому ринку шляхом впровадження онлайн-страхування.

Посилання

Гуренко А., Гашутіна О. Напрями розвитку систем управління в умовах діджіталізації бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 739-745. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-113

Моташко Т.М. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації. Економіка. 2019. № 5 (182). URL: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/182-5/3

Лігоненко Л., Хріпко А., Доманський А. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Інтернаука. 2018. № 22 (62), 2 т. С. 21-24.

Тетерятник Б.С. Діджитизація та діджиталізація в контексті віртуалізації господарської діяльності. 2018. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Teteriatnyk.pdf

Гудзь О., Федюнін С., Щербина В. Диджиталізація, як конкурентна перевага підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3 (29), С. 18-24. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2215

Шубенко І.А. Тенденції діджиталізації на страховому ринку України. Бізнес Інформ. 2020. № 2. C. 273–279. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-273-279

Дем’янчук М.А., Гуржий К.С. Трансформація страхового ринку в умовах розвитку цифрових технологій. Інфраструктура ринку. 2018. № 25. С. 272–278. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Demyanchuk-M.-A..pdf

Устенко М., Руських А. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 181-192.

De Clerck J.-P. Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. URL: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digitaltransformation-disruption/

Коптелов А. К. Digitization (оцифровка) vs Digitalization (цифровизация). URL: http://koptelov.info/digitization-digitalization/

Гусєва О.Ю., Легомінова С.В. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнеспроцесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1(28). С. 33-39.

Оноре Т. Диджитализация — не мода, а способ развития бизнеса. URL: http://www.columbusglobal.com/ru-ru/insights/blogs/2016/08/digitization-is-notintangible-business-development/

Ochs T., Riemann U. A. IT Strategy Follows Digitalization. Encyclopedia of Information Science and Technology 2018. Fourth Edition. Hershey, PA: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-2255-3.ch075

Scuotto V., Serravalle F., Murray A., Viassone M. The Shift towards a Digital Business Model: A Strategic Decision for the Female Entrepreneur. Women Entrepreneurs and Strategic Decision Making in the Global Economy. 2019. Hershey, PA: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-7479-8.ch007

Абакуменко О., Деркач А., Корнєєва М. Діджиталізація банківського сектору України. Фінансові дослідження. 2016. № 1 (1), С. 69-75. URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/20.pdf

Куприна К.А. Диджитализация: понятие, предпосылки возникновения и сферы применения. Материалы международной научно-практической конференции (г. Тамбов, 31 мая 2016 г). С. 259-262.

Халапсис А.В. Глобализация и метрика истории. URL: http://halapsis.net/globalizatsiya-i-metrika-istorii

Варга В.П. Діджиталізація як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. №8. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.154

Король С., Польовик Є. Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку. Modern Economics. 2019. № 18. С. 67-73. URL: http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf

Фльонц О. Діджиталізація – нові можливості чи крах реальності? Листи до приятелів. 2020. URL: https://lysty.net.ua/digitaliz/

Editorial team. The advantages and disadvantages of digitalision. Smart –smartter. Business hub & website desighner. URL: https://startsmarter.co.uk/the-advantages-and-disadvantages-of-digitalisation/

Advantage law enforcement complimence. Advantages and disadvantages of digitalision. 2020. URL: https://www.myalec.net/usd-to-tlro/8c7359-advantages-and-disadvantages-ofdigitalization+&cd=18&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

Paul Goodman. 17 disadvantages of digital technology. TurboFuture. 2021. URL: https://turbofuture.com/misc/Disadvantages-of-Digital-Technology

Gurenko, A. & Gashutina, O. (2018). Napryamu rozvutku sustemu upravlinnya v umovah didjutalizacii biznecu v Ukraini [Directions of management systems development in the conditions of business digitalization in Ukraine]. Economika i suspilstvo, no. 19, pp. 739–745. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-113

Motasko, T.M. (2016). Rozvutok cvitovogo runku ctrahuvannya v umovah didgutalizaciyi. [Development of the world insurance market in the conditions of digitalization]. Economica, no. 5 (182). Available at: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/182-5/3

Ligonenko L.O., Hripko, A.B., & Domanskiy, A.O. (2018). Zmist ta formuvannya ctrategii didjutalizacii v biznec procecah [Content and formation of digitalization strategy in business organizations]. Internauka, no. 22(62), vol. 2, pp. 20–24. Available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/31349/Khripko _18.pdf?sequence=1

Teteryatnik, B.C. (2018). Didjutuzaciya ta didjutalizaciya v kontekcti virtualizaciyi hospodarskoyi diyalnosti. [Digitization and digitalization in the context of virtualization of economic activity]. Available at: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Teteriatnyk.pdf

Gudz, O., Fedunin, C., & Cherbuna, B. (2019). Didjutalizaciya, yak konkurentna perevaga pidpruemctv. [Digitalization as a competitive advantage of enterprises]. Economika. Menegment. Biznec, no. 3 (29), pp. 18–24.

Shubenko, I. A. (2020). Tendencii didjutalizaciyi na ctrahovomu runku Ukrainu. [Trends in digitalization in the insurance market Of Ukraine]. Biznec inform, no. 2, pp. 273–279. Available at: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-273-279.

Denyanchuk, M. A. & Gurjuy, K. C. (2018). Trancformaciya ctrahovogo runku v umovah rozvutku cufrovuh tehnologiy. [Transformation of the insurance market in conditions of digital technology development]. Infractructura runku, no. 25, pp. 272–278. Available at: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Demyanchuk-M.-A..pdf

Uctenko, M. & Ruckuh, A. (2019). Didjutalizaciya: ocnova konkurentnocpromojnocti pidpruemctva v realiyah cufrovoi economiku. [Digitalization: the basis of enterprise competitiveness in the realities of the digital economy]. Visnuk ekonomiku transportu i promuslovisti, no. 68, pp. 181–192.

De Clerck J.-P. (n.d) Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. Available at: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digitaltransformation-disruption/

Koptelov, A. K. (n.d). Didjutuzaciya (ocufrovka) vc didjutalizaciya (cufrovizaciya). [Digitization vs Digitalization]. Available at: http://koptelov.info/digitization-digitalization/

Gucaeva, O. U. & Legominova, C. B. (2018). Didjutalizaciya – yak inctrument udockonalennya biznecproceciv, ih optumizaciya. [Digitization is a tool for improving business processes and optimizing]. Economika. Menegment. Biznec, no. 1 (28), pp. 33–39.

Onore, T. (n.d). Didjutalizaciya– ne moda, a cpocob razvitiya bicneca. [Digitalization is not a fashion, but a way of business development]. Available at: http://www.columbusglobal.com/ru-ru/insights/blogs/2016/08/digitization-is-notintangible-business-development/

Ochs T., & Riemann U. A. (2018). IT Strategy Follows Digitalization. Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition. Hershey, PA: IGI Global, 2018. Available at: DOI: 10.4018/978-1-5225-2255-3.ch075

Scuotto V., Serravalle F., Murray A., & Viassone M. (2019). The Shift towards a Digital Business Model: A Strategic Decision for the Female Entrepreneur. Women Entrepreneurs and Strategic Decision Making in the Global Economy. Hershey, PA: IGI Global. Available at: DOI: 10.4018/978-1-5225-7479-8.ch007

Abakumenko, O., Derkach, A., & Kornaeva, M.(2016). Didjutalizaciya bankinkovckogo cektoru Ukrainu. [Digitization of the banking sector of Ukraine]. Finansovi doclidgennya, no. 1 (1), pp. 69–75. Available at: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/20.pdf

Kupruna, K. A., (2016). Didjutalizaciya: ponatya, predposulku vozniknovenie I cferu primeneniya. [Digitalization: concept, prerequisites and scope of application]. Materialu mejdunarodnoy nauxno-prakticheckoy konferenciyb (Tambov, May 31, 2016), pp. 259–262.

Halapcuc, A.B. Globalizaciya i metruka uctoruy. [Globalization and the metric of history]. Available at: http://halapsis.net/globalizatsiya-i-metrika-istorii

Varga, V. P. (2020). Didjutalizaciya yak odun z chunnukiv konkurentnocpromoznocti pidpruemctva. [Digitalization as one of the factors of enterprise competitiveness]. "Efektuvna ekonomika", no. 8. Available at: doi: 10.32702/2307-2105-2020.8.154

Korol, C. & Polovuk, E. (2019). Didjutalizaciya economicu yak factor profeciynogo rozvutku. [Digitalization of the economy as a factor of professional development]. «Modern Economics», no. 18, pp. 67-73. Available at: http://217.77.213.157:8080/jspui/bitstream/123456789/6619/1/korol.pdf

Flonc, O. (2020). Didjutalizaciya – novi mozluvosti chu krah realnocti? [Digitalization – new opportunities or the collapse of reality?]. Jurnal «Lystu do pruyateliv». Available at: https://lysty.net.ua/digitaliz/

Editorial team. The advantages and disadvantages of digitalision. Smart –smartter. Business hub & website desighner. Available at: https://startsmarter.co.uk/the-advantages-and-disadvantages-of-digitalisation/

Advantage law enforcement complimence (2020). Advantages and disadvantages of digitalision. Available at: https://www.myalec.net/usd-to-tlro/8c7359-advantages-and-disadvantages-of-digitalization+&cd=18&hl=uk&ct= clnk&gl=ua

Paul Goodman (2021). 17 disadvantages of digital technology. TurboFuture. Available at: https://turbofuture.com/misc/Disadvantages-of-Digital-Technology

Переглядів статті: 909
Завантажень PDF: 525
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Ромашко, О., & Пукіш, О. (2021). ДІДЖИТАЛ-СТРАХУВАННЯ: СУТНІСНО-АСПЕКТНИЙ АНАЛІЗ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-14
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ