НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Ключові слова: податкове планування, ставки податків, оптимізація оподаткування, податкове навантаження, податкове законодавство

Анотація

У статті розглядаються можливі законні способи мінімізації обсягів сплачуваних податків, що досягається ефективним податковим плануванням та оптимізацією оподаткування. Планування податкових платежів, оцінка динаміки ставок сплачуваних податків підвищує економічну безпеку, сприяє зростанню обсягів підприємницької діяльності та інвестиційної активності. Далі у статті розглянуто напрями оптимізації оподаткування податку на прибуток, які передбачають кілька комплексних підходів до зменшення податкового навантаження підприємств-платників податку на прибуток законними методами, а саме, оптимізація дохідної частини; збільшення витрат; робота з грошовими потоками; переказ грошових коштів із загальної системи оподаткування на підприємство, що сплачує єдиний податок, використання лізингових угод.

Посилання

Атаманюк І. Особливості організації податкового планування на підприємстві. Економічний аналіз. 2010. № 6. С. 32-35.

Податкова оптимізація чи ухилення від сплати податків? URL: https://minfin.com.ua/taxes/-/komenttema_optim.html (дата звернення: 26.03.2021)

Вишневський В., Вєткін А. Відхід від сплати податків: теорія і практика. Донецьк : монографія ІНАН України, Інститут економіки промисловості, 2003. 62 с. URL: http://www.klubok.net/article1889.html (дата звернення: 26.03.2021)

Орищин Т.М. Сучасні підходи до оптимізації оподаткування підприємств. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : «Економіка і управління». 2020. Том 31(70). №3. C. 83-86.

Atamaniuk I. (2010) Osoblyvosti I. orhanizatsii podatkovoho planuvannia na pidpryiemstvi [Features of the organization of tax planning at the enterprise]. Ekonomichnyj analiz, no 6, pp. 32-35.

Podatkova optymizatsiia chy ukhylennia vid splaty podatkiv? [Tax optimization or tax evasion?]. Available at: https://minfin.tsom.ua/takhes/-/komenttema_optim.html (accessed 26 March 2021)

Vyshnevs'kyj V., & Vietkin A. (2003) Vidkhid vid splaty podatkiv: teoriia i praktyka [Tax evasion: theory and practice]. monohrafiya [a monograph] Donets'k: INAN Ukrainy, Instytut ekonomiky promyslovosti, 62 p. Available at: http://vvv.klubok.net/artitsle1889.html (accessed 26 March 2021)

Oryschyn T.M. (2020) Suchasni pidkhody do optymizatsii opodatkuvannia pidpryiemstv [Tax evasion: theory and practice]. Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V.I. Vernads'koho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 31(70), no 3, pp. 83-86.

Переглядів статті: 540
Завантажень PDF: 1384
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Орищин, Т. (2021). НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-82
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ