УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ

  • Олег Колодізєв Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-6715-2901
  • Катерина Азізова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-0539-5489
Ключові слова: підприємство, активи, оборотні активи, ліквідність, управління, управління оборотними активами

Анотація

Стаття присвячена питанням управління оборотними активами промислових підприємств, які дозволять своєчасно розробити заходи щодо поліпшення ефективності використання оборотних активів в цілому і по окремих елементах. Важливим завданням в частині управління оборотними активами промислових підпри- ємств є забезпечення оптимального співвідношення між платоспроможністю і рентабельністю шляхом підтримки відповідних абсолютних величин статей оборотних активів та їх структури. Метою статті є огляд та теоретичне дослідження сучасних підходів до управління оборотними активами промислових підприємств та визначення його особливостей в сучасних умовах господарювання. Методами дослідження є методи теоретичного узагальнення та порівняння, аналізу й синтезу. Узагальнено підходи до управління оборотними активами у сучасних умовах господарювання. Досліджено етапи процесу управління оборотними активами промислових підприємств.

Посилання

Prokhorova, V., Bozhanova, O., Putro, A., Dalyk, V., Yukhman, Ya. & Azizova, K. (2021). Complex-system approach to multicriteria assessment of sustainable development of industrial enterprises. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 628(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012011

Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посібник. Київ : ЦНЛ, 2009. 328 с.

Баранова В. Г., Гоцуляк С. М. Теоретичні засади управління оборотним капіталом. Вісник соціально-економічних досліджень, 2008, 30, 32–36.

Блажевич О. Г., Мрищук В. Д. Сущность оборотных активов и повышение эффективности их использования на предприятии. Научный вестник: финансы, банки, инвестиции, 2016, 1, 27–35. URL: http://fbi.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/09/004bljevich.pdf

Бланк І. О., Ситник, Г. В. Управління фінансами підприємств : підручник. Київ : КНЕУ, 2006. 780 с.

Бондаренко О. С. Методологічні основи управління оборотними активами підприємств. Інвестиції, 2008, 4, 40–44.

Власова Н. О., Круглова О. А., Безгінова Л. І. Фінанси підприємств : навч. посібник. Київ : ЦНЛ, 2007. 271 с.

Гаватюк Л. С., Захарчук І. О. Теоретичні аспекти сутності управління оборотними активами підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2017, 6(11), 107–110.

Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Гринюк І. М. Економічна сутність оборотних активів та їх типологія. Agricultural and Resource Economics: International Scientific EJournal, 2016, vol. 2, 4, рр. 64–74. URL: http://www.arejournal.com

Демченко Т. А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Актуальні проблеми економіки, 2007, 9, 179–184.

Донін Є. О. Особливості сучасних підходів щодо специфіки класифікації оборотних активів підприємства. Економiка i організація управлiння, 2018, 1, 75–85.

Ермасова Н. Б. Финансовый менеджмент : уч. пособие. Москва : ЮрайтИздат, 2007. 192 с. URL: http://www.konspekt.biz/index.php?text=26530

Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ : Знання, 2008. 485 с. URL: http://library.if.ua/books/157.html

Ковальов В. В. Курс финансового менеджмента : учебник. Москва : ТК Велби, 2008. 448 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Нашкерська Г. В. Фінансовий облік : навч. посібник. Київ : Кондор, 2005. 503 с.

Перерва П. Г., Кобєлєва Т. О., Товажнянський В. Л. Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 2015, 59, 148–152.

Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : КНЕУ, 2008. 536 с.

Поліщук М. П., Михайленко П. П. Основи підприємницької діяльності : навч. посібник. Житомир : ЖІТІ, 2008. 172 с. URL: buklib.net/books

Типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей від 15 червня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0070-93#Text

Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посібник. Київ : МАУП, 2004. 328 с.

Чубка О. М., Рудницька О. М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2009, 640, 440–445. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2485

Чухно І. С. Визначення економічної сутності поняття «оборотні активи підприємства». Регіональна економіка, 2008, 6, 62–69.

Швець Ю. О., Скворцова А. В. Управління оборотними активами підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент, 2015, 13, 127–130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_30

Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : Знання, 2006. 439 с.

Prokhorova, V., Bozhanova, O., Putro, A., Dalyk, V., Yukhman, Ya. & Azizova, K. (2021). Complex-system approach to multicriteria assessment of sustainable development of industrial enterprises. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 628(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012011

Bazilinska, O. Ya. (2009). Finansovyi analiz: teoriia ta praktyka: navch. posibnyk. Kyiv: TsNL, 328 s.

Baranova, V. H. & Hotsuliak S. M. (2008). Teoretychni zasady upravlinnia oborotnym kapitalom. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 30, 32–36.

Blazhevych, O. H. & Mryshchuk, V. D. (2016). Sushchnost oborotnykh aktyvov y povyshenye еffektyvnosty ykh yspolzovanyia na predpryiatyy. Nauchnyi vestnyk: fynansy, banky, ynvestytsyy, 1, 27–35. Аvailable at: http://fbi.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/09/004bljevich.pdf

Blank, I. O. & Sytnyk, H. V. (2006). Upravlinnia finansamy pidpryiemstv: рidruchnyk. Kyiv: KNEU, 780 р.

Bondarenko, O. S. (2008). Metodolohichni osnovy upravlinnia oborotnymy aktyvamy pidpryiemstv. Investytsii, 4, 40–44.

Vlasova, N. O., Kruhlova, O. A. & Bezghinova L. I. (2007). Finansy pidpryiemstv: navch. posibnyk. Kyiv: TsNL, 271 р.

Havatiuk, L. S. & Zakharchuk, I. O. (2017). Teoretychni aspekty sutnosti upravlinnia oborotnymy aktyvamy pidpryiemstva. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 6(11), 107–110.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, st. 144. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Hryniuk, I. M. (2016). Ekonomichna sutnist oborotnykh aktyviv ta yikh typolohiia. Agricultural and Resource Economics: International Scientific EJournal, vol. 2, 4, рр. 64–74. Аvailable at: http://www.arejournal.com

Demchenko, T. A. (2007). Oborotni aktyvy ta yikh vidobrazhennia v bukhhalterskomu obliku i finansovii zvitnosti. Aktualni problemy ekonomiky, 9, 179–184.

Donin, Ye. O. (2018). Osoblyvosti suchasnykh pidkhodiv shchodo spetsyfiky klasyfikatsii oborotnykh aktyviv pidpryiemstva. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, 1, 75–85.

Ermasova, N. B. (2007). Fynansovyi menedzhment: uch. posobye. Moscow: YuraitYzdat, 192 р. Аvailable at: http://www.konspekt.biz/index.php?text=26530

Kovalenko, L. O. & Remnova, L. M. (2008). Finansovyi menedzhment: navch. posibnyk. Kyiv: Znannia, 485 р. Аvailable at: http://library.if.ua/ books/157.html

Kovalov, V. V. (2008). Kurs fynansovoho menedzhmenta: uchebnyk. Moscow: TK Velby, 448 р.

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 1 «Podannia finansovoi zvitnosti». Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#Text

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07 liutoho 2013 r. № 73. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Nashkerska, H. V. (2005). Finansovyi oblik: navch. posibnyk. Kyiv: Kondor, 503 р.

Pererva, P. H., Kobielieva, T. O. & Tovazhnianskyi, V. L. (2015). Bankrotstvo, sanatsiia ta restrukturyzatsiia pidpryiemstva yak ekonomichni katehorii antykryzovoho upravlinnia. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI», 59, 148–152.

Poddierohin, A. M. (2008). Finansovyi menedzhment: рidruchnyk. Kyiv: KNEU, 536 р.

Polishchuk, M. P. & Mykhailenko, P. P. (2008). Osnovy pidpryiemnytskoi diialnosti: navch. posibnyk. Zhytomyr: ZhITI, 172 р. Аvailable at: buklib.net/books

Typovyi poriadok vyznachennia norm zapasiv tovarno-materialnykh tsinnostei vid 15 chervnia 1993 r. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0070-93#Text

Filimonenkov, O. S. (2004). Finansy pidpryiemstv: navch. posibnyk. Kyiv: MAUP, 328 р.

Chubka, O. M. & Rudnytska, O. M. (2009). Otsinka metodiv upravlinnia oborotnym kapitalom promyslovykh pidpryiemstv. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 640, 440–445. Аvailable at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2485

Chukhno, I. S. (2008). Vyznachennia ekonomichnoi sutnosti poniattia «oborotni aktyvy pidpryiemstva». Rehionalna ekonomika, 6, 62–69.

Shvets, Yu. O. & Skvortsova, A. V. (2015). Upravlinnia oborotnymy aktyvamy pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 13, 127–130. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_30

Sheludko, V. M. (2006). Finansovyi menedzhment: рidruchnyk. Kyiv: Znannia, 439 р.

Переглядів статті: 924
Завантажень PDF: 550
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Колодізєв , О., & Азізова, К. (2021). УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-27
Розділ
ЕКОНОМІКА