МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ МИРОБУДІВНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: миробудівництво, економіка миробудівництва, економічна безпека, гібридні загрози, тіньова економіка, національна безпека

Анотація

У статті досліджено та проаналізовано вплив основних макроекономічних показників на економічну безпеку країни під час ведення бойових дій на сході України. Проведене аналітичне дослідження висвітлює передумови негативного впливу конфлікту на Сході України на системи економіки миробудівництва та економічної безпеки країни. Дослідження показує, безпосередні втрати частини економічного потенціалу країни у процесі зростання гібридних конфліктних дій з боку Російської Федерації та зміни вектору зовнішньої торгівлі в цілому. Визначено, що повномасштабне миробудівництво можливе по завершенню воєнного конфлікту та деокупації територій. Запропоновано сучасні напрями активізації гібридних загроз миробудівництва і забезпечення економічної безпеки України. Під час аналізу виявлено, що внаслідок прямого воєнного вторгнення вітчизняна економіка втратила близького четверті свого промислового потенціалу. Крім того, на непідконтрольних територіях країни залишилися значні поклади корисних копалин, особливо кам’яного вугілля, – стратегічного ресурсу з позиції функціонування паливно-енергетичного комплексу економіки; відрізаними від загальної системи – важливі транспортні та логістичні коридори; втрачено низку стратегічних коопераційних зв’язків та відносин з-поміж підприємств і виробничо-господарських комплексів з різних регіонів країни; держава не в змозі використовувати цілий комплекс інтелектуально-кадрових, матеріально-технічних, техніко-технологічних, інноваційно-технологічних та інших ресурсів. Гібридна агресія, фінансово-економічні кризи, внутрішня політико-економічна нестабільність та глобалізаційні процеси позначилися й на тенденціях вітчизняного сільськогосподарського виробництва. Досліджена динаміка індексу реального ВВП в Україні та країнах Центральної Європи. Зазначена головна причина в цьому – низька економічна продуктивність, коли обсяги виробництва товарів та послуг на одиницю населення суттєво не відповідають промисловому, інноваційно-технологічному, інтелектуально-кадровому та особливо ресурсному потенціалу національного господарства України.

Посилання

Блохін П.В. Миробудівництво як інструмент подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України. Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах євроінтеграції, Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених: тези доповідей, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів, 2019. С. 14–17.

Іляш О.І., Блохін П.В. Становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави. Проблеми економіки. 2019. №2. C. 45–52. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-45-52

Статистичний щорічник України, Державна служба статистики України. Київ, 2019. С. 465.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.04.2021)

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 11.04.2021)

Ilyash О. Strategic priorities of Ukraine’s social security concept development and implementation. Economic Annals XXI. 2015. vol. 07-08(1). С. 20–23. URL: http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_1/Ilyash.pdf

Transparency International. URL: https://www.transparency.org (дата звернення: 12.04.2021)

Рейдерство в Україні. URL: https://opendatabot.ua/open/raiders? (дата звернення: 14.04.2021)

Іляш О.І. Адаптаційні моделі та методичний інструментарій оцінки соціальної безпеки на регіональному рівні. “Держава та регіони”. Серія: Економіка та підприємництво. 2011. №4. С. 18-24.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua. (дата звернення: 12.04.2021)

Статистичний збірник. Регіони України (2019), Ч. 1: Державна служба статистики. Київ, 276 с.

Статистичний збірник. Регіони України (2019), Ч. 2: Державна служба статистики. Київ, 640 с.

Blokhin P.V. (2019), Myrobudivnytstvo iak instrument podolannia dysbalansiv sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku ukrainy. Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh ievrointehratsii, Materialy Vseukrains'koi nauk.-prakt. konf. zdobuvachiv vyschoi osvity i molodykh uchenykh: tezy dopovidej, L'vivs'kyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Ukraina, L'viv, pp. 14-17.

Iliash O.I., Blokhin P.V, (2019), Stanovlennia ekonomiky myrobudivnytstva u systemi ekonomichnoi bezpeky derzhavy. Problemy ekonomiky, Ukrainy, Kyiv, vol. №2, рр. 45-52, available at: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-45-52

Statystychnyj schorichnyk Ukrainy (2019), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, p. 465.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ilyash О. (2015), Strategic priorities of Ukraine’s social security concept development and implementation. Economic Annals XXI, vol.07-08(1): pp. 20-23, Ukrayna, Kyev URL: http://soskin.info/userfiles/file/2015/7-8_1/Ilyash.pdf

Transparency International, (2020), available at: https://www.transparency.org

Rejderstvo v Ukraini, (2020), available at: https://opendatabot.ua/open/raiders? (accessed 14 April 2021)

Iliash O.I. (2011), Adaptatsijni modeli ta metodychnyj instrumentarij otsinky sotsial'noi bezpeky na rehional'nomu rivni. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal “Derzhava ta rehiony”, Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol.№4, pp. 18-24.

Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta sil's'koho hospodarstva Ukrainy, (2020), available at: https://www.me.gov.ua.

Statystychnyj zbirnyk. Rehiony Ukrainy, (2019), Ch.1: Kyev: Derzhavna sluzhba statystyky, Kyev, p. 276.

Statystychnyj zbirnyk. Rehiony Ukrainy, (2019), Ch.2: Kyev: Derzhavna sluzhba statystyky, Kyev, p. 640.

Переглядів статті: 283
Завантажень PDF: 162
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Блохін, П. (2021). МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ МИРОБУДІВНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-26
Розділ
ЕКОНОМІКА