ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: конкурентоспроможність, готель, маркетингова інформаційна система, CRM-система, програмний додаток, нейронна мережа, система мотивації персоналу

Анотація

Стаття присвячена проблемі підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу шляхом впровадження концепції управління бізнес-процесами на основі CRM-системи – управління відносинами з клієнтами. Наведена онтологія теорій конкуренції, яка показує, що інформованість та задоволення клієнтів – важливий інструмент у конкурентній боротьбі. Досліджуються основні проблеми українських готелів, виявлено основні недоліки сфери гостинності. Сформовано сучасне визначення принципів управління на основі CRM. Розглянуто напрями підвищення конкурентоспроможності українських підприємств сфери гостинності: 1) удосконалення організації бізнес-процесів у готелі у відповідності до ключових елементів CRM; 2) впровадження CRM в маркетингову інформаційну систему готелю; 3) розробка системи мотивації персоналу, як важливий інструмент в одержані конкурентних переваг.

Посилання

Єлець О. П. Сутність конкуренції та конкурентоспроможності підприємства Економічний вісник ЗДІА. 2016. №1 (01). URL: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/evzdia_2016_1_58.pdf (дата звернення: 27.04.2021)

Рязянов А. А. Эволюция теории конкуренции Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2017. № 2. URL: https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2017_2_021-030.pdf (дата звернення: 27.04.2021)

Портер М. Конкуренция. Москва : Виьямс, 2005. 608 с.

Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Правила обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0236-99#Text (дата звернення: 27.04.2021).

Фроленко О. М. Маркетингова інформаційна система як засіб реалізації стратегічного потенціалу промислового підприємства Інноваційна економіка. 2014. № 6. С. 238-244. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_6_44 (дата звернення: 27.04.2021).

Компанець К.А. Імплементація маркетингової інформаційної системи в діяльність підприємств сфери послуг Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 1. С. 231-235.

Савченко О. О. CRM-системи готельно-ресторанних підприємств та погляди на оцінку їх ефективності Економічні науки: Вісник ХНУ. 2017. № 2(2). С. 280-282.

Болотна О. В. Індустрія туризму в структурі зовнішньоекономічної діяльності України. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2413 (дата звернення: 27.04.2021).

Шарапа О. М. Управління відносинами з клієнтами через впровадження CRM-систем як складова ефективного ведення бізнесу Економіка та управління підприємствами: актуальні проблеми економіки. 2009. №7(97). С. 175-183.

Погорелов А. CRM  новая философия со старыми принципами. Компаньон. Стратегии. 2002. №1. С. 14-20.

Навіщо CRM система вашій компанії? Все про сучасні CRM-технології: переваги, тренди, огляд можливостей. URL: https://www.terrasoft.ua/page/definition-crm (дата звернення: 27.04.2021).

Фонарьова Т.А., Петренко В.О., Притоманова О.М., Бушуєв К.М. Теоретичне обґрунтування застосування математичних методів прогнозування та моделювання в економіці : монографія Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем. Дніпро : Пороги, 2017. С.138-148.

Петренко В.О., Бушуєв К.М., Савчук Л.М., Фонарьова Т.А. Застосування нейронних мереж в системах підтримки та прийняття рішень маркетингової інформаційної системи підприємства Управління проектами та розвиток виробництва. Київ : вид-во СНУ ім. В.Даля. 2018. №3(67). С. 43-52.

Юрчук Н. П. CRM-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку. Науковий вісник УНУ. 2019. № 23. Ч. 2, С. 141-147.

Калініченко Л., Старигіна Ю. Мотивація персоналу як чинник підвищення якості послуг підприємств готельного бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки МНУ ім. В.О. Сухомлинського. 2014. № 2. С. 948-951.

Yelets O. (2016) Sutnist konkurentsii ta konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The essence of competition and competitiveness of the enterprise] Ekonomichnyi visnyk ZDIA, no 1 (01). Available at: https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/evzdia_2016_1_58.pdf (accessed 27 April 2021).

Riazianov A. (2017) Еvoliutsyia teoryy konkurentsyy [Evolution of competition theory] Vestnyk Moskovskoho unyversyteta ymeny S. Yu. Vytte. Seryia 1: Эkonomyka y upravlenye, no 2. Available at: https://www.muiv.ru/vestnik/pdf/eu/eu_2017_2_021-030.pdf (accessed 27 April 2021).

Porter M. (2005) Konkurencziya [Сompetition]. Moskva: Vil`yams, 2005. 608 р. (in Russian).

Malska M., Pandiak I. (2009) Hotelnyi biznes: teoriia ta praktyka [Hotel business: theory and practice]: navchalnyi posibnyk [tutorial]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 472 р. (in Ukrainian).

Pravyla oboviazkovoi sertyfikatsii posluh z tymchasovoho rozmishchennia (prozhyvannia) [Rules for mandatory certification of temporary accommodation services (accommodation)]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0236-99#Text (accessed 27 April 2021).

Frolenko O. (2014) Marketynhova informatsiina systema yak zasib realizatsii stratehichnoho potentsialu promyslovoho pidpryiemstva [Marketing information system as a means of realizing the strategic potential of an industrial enterprise] Innovatsiina ekonomika, no 6. pp. 238-244. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_6_44 (accessed 27 April 2021).

Kompanets K. (2018) Implementatsiia marketynhovoi informatsiinoi systemy v diialnist pidpryiemstv sfery posluh [Implementation of marketing information system in the activities of enterprises in the service sector] Ekonomichnyi analiz, volume 28, no 1, pp. 231-235.

Savchenko O. (2017) CRM-systemy hotelno-restorannykh pidpryiemstv ta pohliady na otsinku yikh efektyvnosti Ekonomichni nauky: Visnyk KhNU, no 2(2), pp. 280-282.

Bolotna O. (2013) Industriia turyzmu v strukturi zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy [The Tourism industry in the structure of Ukraine's foreign economic activity] Efektyvna ekonomika, no 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2413 (accessed 27 April 2021).

Sharapa O. (2009) Upravlinnia vidnosynamy z kliientamy cherez vprovadzhennia CRM-system yak skladova efektyvnoho vedennia biznesu [Customer relationship management through the introduction of CRM-systems as a component of effective business]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy: aktualni problemy ekonomiky, no 7(97), pp. 175-183.

Pogorelov A. (2002) CRM  novaya filosofiya so stary`mi princzipami [CRM  a new philosophy with old principles]. Kompan`on. Strategii, no 1, рр. 14-20.

Why your company's CRM system? Everything about modern CRM-technologies: advantages, trends, overview of opportunities. Available at: https://www.terrasoft.ua/page/definition-crm (accessed 27 April 2021).

Fonarova T., Petrenko V., Prytomanova O., Bushuiev K. (2017) Teoretychne obgruntuvannia zastosuvannia matematychnykh metodiv prohnozuvannia ta modeliuvannia v ekonomitsi [Theoretical substantiation of application of mathematical methods of forecasting and modeling in economy] : monohrafiia [a monograph]. Ekonomichna kibernetyka: modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system. Dnipro: Porohy, рр. 138-148. (in Ukrainian).

Petrenko V., Bushuiev K., Savchuk L., Fonarova T. (2018) Zastosuvannia neironnykh merezh v systemakh pidtrymky ta pryiniattia rishen marketynhovoi informatsiinoi systemy pidpryiemstva [Application of neural networks in systems of support and decision-making of marketing information system of the enterprise]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva. Kyiv: vyd-vo SNU im. V. Dalia, no 3(67), рр. 43-52.

Yurchuk N. (2019) CRM-systemy: osoblyvosti funktsionuvannia ta analiz ukrainskoho rynku [CRM-systems: features of functioning and analysis of the Ukrainian market]. Naukovyi visnyk UNU, no 23, рр. 141-147.

Kalinichenko L., Staryhina Yu. (2014) Motyvatsiia personalu yak chynnyk pidvyshchennia yakosti posluh pidpryiemstv hotelnoho biznesu [Motivation of staff as a factor in improving the quality of services of hotel business enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomikyMNU im. V.O. Sukhomlynskoho, no 2, рр. 948-951.

Переглядів статті: 272
Завантажень PDF: 228
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Фонарьова, Т., & Бушуєв, К. (2021). ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-68
Розділ
МАРКЕТИНГ