АНАЛІЗ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНИ

  • Світлана Ачкасова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-7233-0189
  • Наталія Москаленко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-0877-2350
  • Юлія Головєй Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0009-0008-0956-4298
Ключові слова: митні платежі, оподаткування, динаміка, експорт, імпорт

Анотація

У статті визначено динаміку надходжень митних платежів до державного бюджету України за 2018-2022 роки. Розглянуто динаміку темпу надходжень платежів від імпорту та оподаткованого імпорту за 2018-2022 роки в Україні. Досліджено динаміку податкового навантаження в Україні за період з 2018-2022 років. Здійснено аналіз надходжень митних платежів від імпорту та експорту найбільш бюджетоутворюючих товарних груп згідно з українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) до Державного бюджету України за 2022 рік. Окремий аспект статті - аналіз кількості осіб, які сплачували митні платежі при імпорті товарів у 2021 та 2022 роках. Це дозволяє визначити ступінь залучення підприємств та фізичних осіб до митного оподаткування і розглянути динаміку цього показника. Запропоновано і висвітлено заходи, які є доцільними для вдосконалення структури зовнішньої торгівлі України і обґрунтовано їх необхідність.

Посилання

Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія. Дніпропетровськ : Видавництво «Акад. митної служби України», 2009. 552 с.

Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник. Київ : Видавництво «Центр учбової літератури», 2008. – 432 с.

Державна митна служба України. BI - Показники зовнішньої торгівлі України. URL: https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/payments (дата звернення: 03.11.2023)

Кампо Г., Крьока В., Оцінка динаміки митних платежів до бюджету держави. Реалізація митної політики держави: сучасна практика та передумови розвитку: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 листопада 2019 р.). Ужгород: 2019. С. 195 – 198.

Мартинюк В. П. Оцінка фіскального потенціалу митної системи України. Світ фінансів. 2010. № 1. С. 44–55.

Мартинюк І. В., Дубовик О. Ю. Адміністрування митних платежів в Україні за групами товарів згідно з укт зед. Економіка та держава. 2021. № 11. С. 84–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.84.

Митна статистика України: навч. посібник у 10 т. / ред. рада: П. В. Пашко, О. Ю. Ушаков, В. М. Краєвський, та ін.; Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь : «УДФСУ», 2020. Т.135. 380 с.

Новини Державної митної служби України. Державна митна служба України. URL: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/u-2022-rotsi-derzhmitsluzhba-pererakhuvala-do-derzhbiudzhetu-3008-mlrd-grn-chomu-ne-bilshe-1062 (дата звернення: 03.11.2023)

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Статистичний збірник. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf (дата звернення: 03.11.2023)

Шевчук С. В. Аналіз динаміки здійснення митної справи в Україні. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 65–70.

Berezhnyuk I. G. (2009) Mytne rehulyuvannya Ukrainy: natsionalʹni ta mizhnarodni aspekty: monohrafiia [Customs regulation of Ukraine: national and international aspects]. Dnipropetrovsʹk: Vydavnytstvo «Akademiya mytnoyi sluzhby Ukrainy», 552 р. (in Ukrainian)

Grebelnyk O. P. (2008) Osnovy zovnishnʹoekonomichnoyi diyalʹnosti: pidruchnyk [Basics of foreign economic activity]. Kyiv: Vydavnytstvo «Tsentr uchbovoi literatury», 432 р. (in Ukrainian)

Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy. BI - Pokaznyky zovnishnoi torhivli Ukrainy [State Customs Service of Ukraine. BI - Indicators of foreign trade of Ukraine]. Available at: https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/payments (accessed November 3, 2023)

Kampo H., Kroka V. (2019) Otsinka dynamiky mytnykh platezhiv do biudzhetu derzhavy [Assessment of the dynamics of customs payments to the state budget]. Realizatsiia mytnoi polityky derzhavy: suchasna praktyka ta peredumovy rozvytku: IV Vseukrainskа naukovo-praktychnа konferenciya (m. Uzhhorod, November 26, 2019). Uzhhorod: рр. 195 – 198. (in Ukrainian)

Martyniuk V. P. (2010) Otsinka fiskalnoho potentsialu mytnoi systemy Ukrainy [Assessment of the fiscal potential of the customs system of Ukraine]. Svit finansiv, vol. 1, рр. 44–55.

Martynyuk I.V., Dubovik O.Yu. (2021) Administruvannia mytnykh platezhiv v Ukraini za hrupamy tovariv zghidno z ukt zed [Administration of customs payments in Ukraine by groups of goods in accordance with the ukt zed]. Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 84–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.84.

Pashko P. V., Ushakov O. Yu., Kraievskyi V. M. (2020) Mytna statystyka Ukrainy: navch. Posibnyk [Customs statistics of Ukraine: training manual]. Universytet derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, Irpin: «UDFSU». т.135. р. 380.

Novyny Derzhavnoi mytnoi sluzhby Ukrainy. Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy [News of the State Customs Service of Ukraine. State Customs Service of Ukraine]. Available at: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/u-2022-rotsi-derzhmitsluzhba-pererakhuvala-do-derzhbiudzhetu-3008-mlrd-grn-chomu-ne-bilshe-1062 (accessed November 3, 2023)

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy. Statystychnyi zbirnyk [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Statistical collection]. Available at: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/u-2022-rotsi-derzhmitsluzhba-pererakhuvala-do-derzhbiudzhetu-3008-mlrd-grn-chomu-ne-bilshe-1062 (accessed November 3, 2023)

Shevchuk S. V. (2018) Analiz dynamiky zdiisnennia mytnoi spravy v Ukraini [Analysis of the dynamics of customs affairs in Ukraine. Economy and the state]. Ekonomika ta derzhava, vol. 8, рр. 65–70.

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Ачкасова, С., Москаленко, Н., & Головєй, Ю. (2023). АНАЛІЗ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-33
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ