КРЕДИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • Ірина Бітнер Навчально науковий інститут «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0269-5670
  • Олексій Коротких Навчально науковий інститут «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0009-0000-8170-0700
Ключові слова: кредитна політика, комерційні банки, агресивна стратегія, ризикові кредити, реструктуризація банків, кредитний портфель, стабільність діяльності банків

Анотація

Актуальність кредитної політики в діяльності комерційних банків надзвичайно важлива в умовах сучасного економічного середовища, яке постійно змінюється. Дослідження показують, що багато банків в Україні приймають агресивну кредитну політику, що може призвести до підвищення ризиковості кредитних операцій. Зокрема, банки надають кредити на довгі терміни та великі суми, використовуючи схеми пролонгації позик. Для підвищення стабільності та надійності комерційних банків в Україні важливо вдосконалити їх кредитну політику. Це передбачає реструктуризацію банків, поліпшення якості кредитного портфеля, збалансоване розподілення активів, покращення співпраці банків з аграрним сектором економіки та забезпечення інтересів вкладників банків. Також важливо формувати розгалужену кредитну інфраструктуру та визначити єдину цілісну цінову стратегію. Крім того, введення нового нормативу ліквідності LCR Національним банком України може позитивно вплинути на фінансову стійкість банків, а також сприяти збільшенню вкладень у державні цінні папери, які є високоліквідними та надійними інструментами. У підсумку, вдосконалення кредитної політики банків є кроком до забезпечення стабільності та надійності банківської системи України в умовах постійних змін у фінансовому середовищі.

Посилання

Волкова Н.І. Вибір кредитної стратегії банками України. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.3. С. 291–301.

Гладинець Н.Ю., Петрина В.В. Кредитна політика банків як інструмент забезпечення конкурентних позицій на ринку банківських послуг. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2015. № 19 (14). С. 153–160.

Коваленко Д.І. Системні чинники формування кредитної політики банків в умовах економічної нестабільності. URL: https:// https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1451482099728.pdf.

Круш П.В., Бугрім С.І. Напрями підвищення результативності управління кредитною політикою банку в умовах кризи. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. Вип. 19. С. 149–158.

Лисенок О.В. Формування стратегії та політики управління кредитними операціями банків. Вісник ЖДТУ. 2016. № 1 (75). С. 185–190. 6. Маринюк Л.В. Формування та особливості кредитної політики банку. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 1 (11). С. 153–159.

Volkova N.I. Vybir kredytnoi stratehii bankamy Ukrainy [Choice of credit strategy by banks of Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2014. Vyp. 24.3. S. 291–301.

Hladynets N.Iu., Petryna V.V. Kredytna polityka bankiv yak instrument zabezpechennia konkurentnykh pozytsii na rynku bankivskykh posluh. [Credit policy of banks as a tool for ensuring competitive positions in the market of banking services]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. 2015. № 19 (14). S. 153–160.

Kovalenko D.I. Systemni chynnyky formuvannia kredytnoi polityky bankiv v umovakh ekonomichnoi nestabilnosti [Systemic factors of formation of credit policy of banks in conditions of economic instability]. URL: https:// https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1451482099728.pdf.

Krush P.V., Buhrim S.I. Napriamy pidvyshchennia rezultatyvnosti upravlinnia kredytnoiu politykoiu banku v umovakh kryzy [Directions for improving the effectiveness of the bank's credit policy management in crisis conditions] . Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo. 2017. Vyp. 19. S. 149–158.

Lysenok O.V. Formuvannia stratehii ta polityky upravlinnia kredytnymy operatsiiamy bankiv [Formation of the strategy and policy of management of credit operations of banks]. Visnyk ZhDTU. 2016. № 1 (75). S. 185–190. 6. Maryniuk L.V. Formuvannia ta osoblyvosti kredytnoi polityky banku. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. 2015. № 1 (11). S. 153–159.

Переглядів статті: 20
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Бітнер, І., & Коротких, О. (2023). КРЕДИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-36
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ