РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ

Ключові слова: результативність, ефективність діяльності, вимірювання результативності, показники ефективності

Анотація

В статті здійснено критичний огляд поняття результативності бізнес-організацій та опрацьовано напрями його застосування в практиці ведення бізнесу в Україні. Розглянуто важливість визначення та вимірювання результативності в сучасному бізнес-середовищі. Досліджено підходи до її вимірювання та ключові показники ефективності (KPI), які допомагають оцінити досягнення цілей бізнес-процесів та виявлено можливості для їх поліпшення. Використання методів оцінювання продуктивності, таких як Система збалансованих показників (BSC) та моніторинг продуктивності процесів, дозволяє оцінювати різні аспекти організаційної діяльності та забезпечувати конкурентоспроможність. Концепція продуктивності бізнес-організацій стосується здатності організації ефективно та ефективно досягати своїх цілей та завдань. В статті наголошується на значущості постійного вдосконалення, виявлення потенційних областей для поліпшення та зростання, а також на необхідності чіткого планування та комунікації для успішного впровадження цієї методології.

Посилання

Косянчук Т. Ф., Галкіна Ю. Г., Результативність діяльності підприємства та її діагностика. Вісник Хмельницького національного університету 2009, № 3, T. 1 ст. 121-124 URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_3_1/pdf/121-124.pdf (дата звернення: 01.11.2023)

Тюхтенко, Н. А., Худолей, В. Ю., & Гарафонова, О. І. (2023). Методологія управління ефективністю діяльності бізнес-організацій в контексті стратегічної цифровізації. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(2(51), 161–176. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274372 (дата звернення: 01.11.2023)

Куліш Н. В., Орлова К. Є., Ідентифікація сутності й ролі понять «Ефективність» і «Результативність» у діяльності підприємства. 2021. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/143.pdf (дата звернення: 01.11.2023)

Гарафонова О.І., Купчевський П.О., Ященко І.В., Стратегічний базис управління ефективністю діяльності бізнес-організації в умовах воєнного часу. Economic Synergy, (4), 2022, 65–81. DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2022-4-5 (дата звернення: 01.11.2023)

Соболєва Т.О., Живіцька Є., Підходи до оцінювання ефективності управління бізнес-організацією. URL: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6770/1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf (дата звернення: 01.11.2023)

Володькіна М.В., Ключові аспекти визначення ефективності управління сучасних бізнес-організацій. 2020, ст. 26-29. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/8.pdf#page=26 (дата звернення: 01.11.2023)

Kosianchuk T. F., Halkina Yu. H., (2009) Rezultatyvnist' diial'nosti pidpryiemstva ta yiyi diahnostyka [Efficiency of the enterprise and its diagnostics]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, № 3, T. 1, pp. 121-124. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_3_1/pdf/121-124.pdf (accessed November 01, 2023)

Tyukhtenko, N. A., Khudoley, V. Yu., & Garafonova, O. I. (2023) Metodolohiia upravlinnia efektyvnistiu diial'nosti biznes-orhanizatsii v konteksti stratehichnoi tsyfrovyzatsii [Methodology of business organization efficiency management in the context of strategic digitalization]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, 21(2(51), pp. 161–176. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274372 (accessed November 01, 2023)

Kulish N. V., Orlova K. Ye., (2021) Identifikatsiia sutnosti y roli poniat' «Efektyvnist'» i «Rezultatyvnist'» u diial'nosti pidpryiemstva [Identification of the essence and role of the concepts "Efficiency" and "Effectiveness" in the enterprise's activity]. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/143.pdf (accessed November 01, 2023)

Garafonova O.I., Kupchevskyi P.O., Yashchenko I.V., (2022) Stratehichnyi bazys upravlinnia efektyvnistiu diial'nosti biznes-orhanizatsii v umovakh voiennoho chasu [Strategic basis of business organization efficiency management in wartime]. Economic Synergy, (4), pp. 65–81. DOI: https://doi.org/10.53920/ES-2022-4-5 (accessed November 01, 2023)

Sobolieva T.O., Zhivitska Ye., (2022) Pidkhody do otsiniuvannia efektyvnosti upravlinnia biznes-orhanizatsiieiu [Approaches to the evaluation of business organization management efficiency]. STRATEGIC IMPERATIVES OF MODERN MANAGEMENT. pp. 87-88. URL: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6770/1/Стратегічні імперативи сучасного менеджменту.pdf (accessed November 01, 2023)

Volod'kina M.V., (2020) Kliuchovi aspekty vyznachennia efektyvnosti upravlinnia suchasnykh biznes-orhanizatsii [Key aspects of defining the efficiency of modern business organizations management]. STRATEGIC IMPERATIVES OF MODERN MANAGEMENT. pp. 26-29. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/8.pdf#page=26 (accessed November 01, 2023)

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Осокіна, А., & Ковердюк, Д. (2023). РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-28
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ