ВИКЛИКИ ТА ОРІЄНТИРИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • Галина Возняк Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0003-2001-0516
  • Данило Сороковий Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0009-0001-3954-1854
Ключові слова: регіон, виклики, економічне зростання, розвиток, відновлення

Анотація

Ідентифіковано та оцінено виклики економічного поступу регіонів України в сучасних умовах, серед основних виокремлено такі: безпековий; поглиблення диференціації розвитку, втрати транзитного потенціалу; міграційна криза та євроінтеграційний курс України. Наголошено, що в умовах надмірної невизначеності важко вести мову про сценарії прогнозування розвитку чи відновлення регіонів України. «Реакція» на виклики лежить в площині врахування їх сили впливу, значимості для економіки та країни загалом і потребуватиме диференційованого втручання та скоординованих різних типів політик (фінансової, регіональної, галузевими). Аргументовано доцільність реагування та вирішення в рамках реалізації регіональної політики. Обґрунтовано орієнтири відновлення економічного зростання регіонів України. До таких запропоновано віднести: а)модернізацію структури економіки та відновлення інфраструктури, стимулювання економічної активності та сприяння інноваційному розвитку регіональних економік; б) розвиток системи багаторівневого врядування; в) узгодження та ефективна взаємодія систем управління регіональним розвитком в Україні та ЄС; г) формування нової державної регіональної політики розвитку різних функціональних типів територій. Наголошено на необхідності вибудовувати фінансову та регіональну політику таким чином, щоб, з одного боку, створювати правильні стимули та рівні умови для бізнесу, а отже і «запускати економіку» з врахуванням Маастрихтських критеріїв, з іншого – врахувати наслідки війни для розвитку територій, набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС тощо.

Посилання

Сторонянська І. З., Беновська Л.Я. Нова регіональна політика України: інструментарій та напрями реагування в умовах сучасних викликів. Регіональна економіка. 2023. №1. С. 5¬13. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-1-

Давимука С. А., Куйбіда В. С., Федулова Л. І. Тенденції розвитку нової регіональної політики країн-членів Європейського Союзу. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 76¬85. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-9

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

UKRAINE - Rapid Damage and Needs Assessment. : February 2022–2023. https://reliefweb.int/attachments/cc2f558c-7681-4457-bb5c-91b07fcc9b36/P1801740d1177f03c0ab180057556615497.pdf (дата доступу: 20.10.2023 р.)

Звіт про прямі збитки інфраструктури URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/03/UKR_Feb23_FINAL_Damages-Report-1.pdf

Ukraine Refugee Situation. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413 (дата доступу: 11.10.2023 р.)

Виступ Голови Національного банку Андрія Пишного під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-andriya-pishnogo-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-16406 (дата доступу: 30.10.2023 р.)

Місцеве самоврядування як чинник стійкості тилу : аналіт. доп. /[В. Г. Потапенко, В. О. Баранник, Н. В. Бахур та ін.] ; за ред. В. Г. Потапенка. – Київ : НІСД, 2023. 54 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-01/ad-stiykist-gromad-_1_gotove_0.pdf (дата доступу: 12.10.2023 р.)

Чи є робота в Україні та яких зарплат очікувати. Інтерв'ю з директоркою Інституту демографії та соцдосліджень НАНУ. URL: https://hromadske.ua/posts/chi-ye-robota-v-ukrayini-ta-yakih-zarplat-ochikuvati-intervyu-z-direktorkoyu-institutu-demografiyi-ta-socdoslidzhen-nanu (дата доступу: 03.11.2023 р.)

Програма підтримки бізнесу у Львівській області. URL: https://loda.gov.ua/documents/17838 (дата доступу: 19.09.2023 р.)

50 млрд на відбудову України: в ЄП розповіли, коли відбудуться перші дебати. URL: https://suspilne.media/543109-50-mlrd-na-vidbudovu-ukraini-v-ep-rozpovili-koli-vidbudutsa-persi-debati/ (дата доступу: 30.10.2023 р.)

Україна може отримати 186 млрд євро у перші 7 років після вступу в ЄС. URL: https://finclub.net/ua/news/ukraina-mozhe-otrymaty-186-mlrd-ievro-u-pershi-7-rokiv-pislia-vstupu-v-yes.html (дата доступу: 30.10.2023 р.)

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій» № 2389-IX від 9.07.2022 р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text (дата доступу: 10.09.2023 р.)

За результатами експертних консультацій підготовлено проєкт оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки. URL: https://mtu.gov.ua/news/34849.html?fbclid=IwAR157iYJWuH5YcrqOiLcaxxfrIH3mID0sYnj9qoJ6QPMnm-tCs-bKeoseQA (дата доступу: 30.10.2023 р.)

Storonyanska I., Benovska L. (2023) Nova rehionalʹna polityka Ukrayiny: instrumentariy ta napryamy reahuvannya v umovakh suchasnykh vyklykiv. [New regional policy of Ukraine: tools and directions of response in the context of modern challenges]. Regional economy, 2023, 1, 5¬13 [in Ukrainian].

Davymuka S. A., Kuybida V. S., Fedulova L. I. (2019). Tendentsiyi rozvytku novoyi rehionalʹnoyi polityky krayin-chleniv Yevropeysʹkoho Soyuzu [Development trends of the new regional policy of the member states of the European Union]. Regional economy, 2019, 1, 76¬85 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/

UKRAINE - Rapid Damage and Needs Assessment. : February 2022–2023. Available at: https://reliefweb.int/attachments/cc2f558c-7681-4457-bb5c-91b07fcc9b36/P1801740d1177f03c0ab180057556615497.pdf (accessed October 20, 2023).

Zvit pro pryami zbytky infrastruktury. [Report on direct damage to infrastructure]. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/03/UKR_Feb23_FINAL_Damages-Report-1.pdf

Ukraine Refugee Situation. Available at: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413 (accessed October 11, 2023).

Vystup Holovy Natsionalʹnoho banku Andriya Pyshnoho pid chas presbryfinhu shchodo rishenʹ z monetarnoyi polityky. [Speech by NBU Governor Andriy Pyshnyi at a press briefing on monetary policy decisions]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-banku-andriya-pishnogo-pid-chas-presbrifingu-schodo-rishen-z-monetarnoyi-politiki-16406 (accessed October 30, 2023).

Mistseve samovryaduvannya yak chynnyk stiykosti tylu : analit. Dop [Local self-government as a factor in the stability of the rear: analyst. add. /[IN. H. Potapenko, V. O. Barannyk, N. V. Bahur, etc.] ; under the editorship V. G. Potapenko. Kyiv: NISD, 2023. 54 p. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-01/ad-stiykist-gromad-_1_gotove_0.pdf (accessed October 12, 2023).

Chy ye robota v Ukrayini ta yakykh zarplat ochikuvaty. Interv'yu z dyrektorkoyu Instytutu demohrafiyi ta sotsdoslidzhenʹ NANU. [Whether there is work in Ukraine and what salaries to expect. Interview with the Director of the Institute of Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Available at: https://hromadske.ua/posts/chi-ye-robota-v-ukrayini-ta-yakih-zarplat-ochikuvati-intervyu-z-direktorkoyu-institutu-demografiyi-ta-socdoslidzhen-nanu (accessed September 19, 2023).

Business support program in Lviv region. [Business support program in Lviv region]. Available at: https://loda.gov.ua/documents/17838

50 mlrd na vidbudovu Ukrayiny: v YEP rozpovily, koly vidbudutʹsya pershi debaty. [50 billion for the reconstruction of Ukraine: the European Parliament told when the first debate will take place]. Available at: https://suspilne.media/543109-50-mlrd-na-vidbudovu-ukraini-v-ep-rozpovili-koli-vidbudutsa-persi-debati/ (accessed October 30, 2023).

Ukrayina mozhe otrymaty 186 mlrd yevro u pershi 7 rokiv pislya vstupu v YES. [Ukraine could receive 186 billion euros in the first 7 years after joining the EU]. Available at: https://finclub.net/ua/news/ukraina-mozhe-otrymaty-186-mlrd-ievro-u-pershi-7-rokiv-pislia-vstupu-v-yes.html (accessed October 30, 2023).

Law of Ukraine. "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Regarding the Basics of the State Regional Policy and the Policy for the Restoration of Regions and Territories" July 9 2022 № 2389-IX Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text [in Ukrainian].

Za rezulʹtatamy ekspertnykh konsulʹtatsiy pidhotovleno proyekt onovlenoyi Derzhavnoyi stratehiyi rehionalʹnoho rozvytku na 2021–2027 roky. [Based on the results of expert consultations, a draft updated State Strategy for Regional Development for 2021-2027 has been prepared]. Available at: https://mtu.gov.ua/news/34849.html?fbclid=IwAR157iYJWuH5YcrqOiLcaxxfrIH3mID0sYnj9qoJ6QPMnm-tCs-bKeoseQA (accessed October 30, 2023).

Переглядів статті: 70
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Возняк, Г., & Сороковий, Д. (2023). ВИКЛИКИ ТА ОРІЄНТИРИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-26
Розділ
ЕКОНОМІКА