АНАЛІЗ ВЕКТОРІВ КЛЮЧОВИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

  • Анастасія Солоп Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-7656-8829
Ключові слова: валовий внутрішній продукт (ВВП), номінальний ВВП, реальний ВВП, дефлятор ВВП, індекс споживчих цін, індекс цін виробників, товарна структура зовнішньої торгівлі

Анотація

Метою роботи є дослідження та аналіз функціонування економіки України та ідентифікація основних стримуючих факторів для її розвитку. У статті представлено аналіз динаміки основних макроекономічних показників України на прикладі показників (номінальний ВВП, реальний ВВП, індекс-дефлятор ВВП та індекс фізичного обсягу ВВП, індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції) протягом 2010-2022 рр. Виокремлено періоди кризи в економіці країни. Розглянуто найближчі очікування та прогнози щодо економічної ситуації у країні. Розглянуто питання продовольчої безпеки як одного з поточних глобальний ризиків. На підставі здійсненого аналізу, сучасний стан економіки України охарактеризовано як період глибокої кризи посилений попередньою відсутністю зростання економіки країни протягом останніх десятиліть.

Посилання

Європейська бізнес асоціація. Бізнес під час війни. Результати опитувань європейської бізнес асоціації. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/biznes-pid-chas-vijny.pdf (дата звернення: 20.10.2023)

Золотова О., Іванова В., Симак Д., Кудінов О., Славута О. Економіка під час воєнного стану: проблеми й шляхи подолання кризи (український досвід). Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2023. № 3 (50), С. 265–281. URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4076

Іле Р., Бар-Нахум З., Нів’євський О., Рубін О. Д. Вторгнення росії в Україну посилило синхронізацію світових цін на сировинні товари. Австралійський журнал економіки сільського господарства та ресурсів. 2022. № 66, С. 775 – 796. URL: https://doi.org/10.1111/1467-8489.12496 (дата звернення: 22.10.2023)

Київська школа економіки. Огляд продовольчої безпеки та політики. URL: https://kse.ua/ua/oglyad-prodovolchoyi-bezpeki-ta-politiki/ (дата звернення: 25.10.2023)

Національний банк України . Інфляційний звіт. Липень 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q3.pdf?v=4 (дата звернення: 23.10.2023)

Національний банк України. Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у вересні 2022 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-veresni-2022-roku (дата звернення: 15.10.2023)

Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Фінансового порталу Мінфін. Індекс цін виробників. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/prodprice/ (дата звернення: 15.10.2023)

Приходько К. Р. Проблеми застосування iндексiв цiн для оцінки ВВП та його компонентів в постійних цінах згідно методології СНР. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. 2014. № 160. С. 64-67. URL: https://web.archive.org/web/20200921064413id_/http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/160_64-67.pdf (дата звернення: 15.10.2023)

Струк Н. І. Аналіз динаміки основних макроекономічних показників України. Причорноморські економічні студії. 2018. № 26 (2). С. 163-168.

Центр зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Глобальні ризики та невизначеність: огляд дослідження EIU. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/hlobalni-ryzyky-ta-nevyznachenist-ohlyad-doslidzhennya-eiu (дата звернення: 15.10.2023)

Центр зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Підсумки зовнішньої торгівлі товарами України в І кварталі 2023 р. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-05/pidsumky-zovnishnyoi-torgivli-tovaramy-ukraine-v-i-kvartali-2023.pdf (дата звернення: 25.10.2023)

Yevropeiska biznes asotsiatsiia. Biznes pid chas viiny. Rezultaty opytuvan yevropeiskoi biznes asotsiatsii [European Business Association. Business during the war. The results of surveys of the European business association]. Available at: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/biznes-pid-chas-vijny.pdf (accessed October 20, 2023) [in Ukrainian]

Zolotova O., Ivanova V., Symak D., Kudinov O., Slavuta O. (2023) Ekonomika pid chas voiennoho stanu: problemy y shliakhy podolannia kryzy (Ukrainskyi dosvid) [Economy during martial law: problems and ways to overcome the crisis (Ukrainian experience)]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. № 3 (50), pp. 265-281. Available at: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4076 (accessed October 22, 2023) [in Ukrainian]

Ile R., Bar-Nakhum Z., Nivievskyi O., Rubin O. D. (2022) Vtorhnennia rosii v Ukrainu posylylo synkhronizatsiiu svitovykh tsin na syrovynni tovary [Russia's invasion of Ukraine strengthened the synchronization of world commodity prices]. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. № 66, pp. 775 – 796. Available at: https://doi.org/10.1111/1467-8489.12496 (accessed October 22, 2023)

Kyivska shkola ekonomiky. Ohliad prodovolchoi bezpeky ta polityky [Kyiv School of Economics. Review of Food Security and Policy]. Available at: https://kse.ua/ua/oglyad-prodovolchoyi-bezpeki-ta-politiki/ (accessed October 25, 2023) [in Ukrainian]

Natsionalnyi bank Ukrainy. Infliatsiinyi zvit. Lypen 2023 [National Bank of Ukraine. Inflation report. July 2023.]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q3.pdf?v=4 (accessed October 15, 2023) [in Ukrainian]

Natsionalnyi bank Ukrainy. Komentar Natsionalnoho banku shchodo rivnia infliatsii u veresni 2022 roku [National Bank of Ukraine. Comment of the National Bank on the inflation rate in September 2022] Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-veresni-2022-roku (accessed October 15, 2023) [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi mytnoi sluzhby Ukrainy [Official website of the State Customs Service of Ukraine]. Available at: https://customs.gov.ua/ [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Finansovoho portalu Minfin. Indeks tsin vyrobnykiv [The official website of the Financial Portal of the Ministry of Finance. Producer price index.] Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/prodprice/ (accessed October 15, 2023) [in Ukrainian]

Prykhodko K. R (2014) Problemy zastosuvannia indeksiv tsin dlia otsinky VVP ta yoho komponentiv v postiinykh tsinakh zghidno metodolohii SN [Problems of using price indices to estimate GDP and its components in constant prices according to the SNR methodology] Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika [Bulletin of Kyiv National University named after Taras Shevchenko. Series: Economics]. № 160. pp. 64-67. (accessed October 15, 2023) [in Ukrainian]

Struk N. I. (2018) Analiz dynamiky osnovnykh makroekonomichnykh pokaznykiv Ukrainy [Analysis of the dynamics of the main macroeconomic indicators of Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii. № 26 (2). pp. 163-168. [in Ukrainian]

Tsentr zovnishnopolitychnykh doslidzhen Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen. Hlobalni ryzyky ta nevyznachenist: ohliad doslidzhennia EIU [Center for Foreign Policy Studies of the National Institute of Strategic Studies. Global Risks and Uncertainty: An EIU Research Review.]. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/natsionalna-bezpeka/hlobalni-ryzyky-ta-nevyznachenist-ohlyad-doslidzhennya-eiu (accessed October 15, 2023) [in Ukrainian]

Tsentr zovnishnopolitychnykh doslidzhen Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen. Pidsumky zovnishnoi torhivli tovaramy Ukrainy v I kvartali 2023 r. [Center for Foreign Policy Research of the National Institute for Strategic Studies. Results of foreign trade in goods of Ukraine in the 1st quarter of 2023.]. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2023-05/pidsumky-zovnishnyoi-torgivli-tovaramy-ukraine-v-i-kvartali-2023.pdf (accessed October 25, 2023) [in Ukrainian]

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Солоп, А. (2023). АНАЛІЗ ВЕКТОРІВ КЛЮЧОВИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-13
Розділ
ЕКОНОМІКА