КОМБІНАТОРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПОТОКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: моделювання, комбінаторне моделювання, потоки, ефективність, розвиток, інформаційно-комунікаційні послуги, підприємство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню комбінаторного моделювання взаємозалежностей потоків на ефективність і розвиток підприємств інформаційно-комунікаційних послуг. Сформовано авторське бачення комбінаторного моделювання, як побудову можливих сценаріїв розвитку на засадах проєктування різних сполучень (комбінацій), інтеграцій у певному порядку та момент часу. Проведене комбінаторне моделювання взаємозалежностей потоків та їх впливу на прибутковість підприємства інформаційно-комунікаційних послуг показало, що інвестування і розвиток у інноваційно-інтелектуальний та інформаційно-маркетинговий потоки слугують основою для підвищення ефективності на підприємстві. Для забезпечення сучасного сталого та прогресивного розвитку доцільно дотримуватись збалансованого розвитку всіх потокових процесів на підприємстві з виваженим орієнтуванням на інноваційно-інтелектуальний та інформаційно-маркетингових потоки і відповідні бізнес-процеси.

Посилання

Голобородько А. Ю. Капсульований підхід до цифровізації бізнес-процесів підприємства на шляху його інтегративного розвитку. Бізнес Інформ. 2023. №2. С. 98-105. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-98-105

Максишко Н.К. Моделювання економіки методами дискретної нелінійної динаміки: монографія. Наук. Ред. проф. В.О. Перепелиця. Запоріжжя: Поліграф, 2009. 416 с.

Метод комбінаторики, метод біоніки у дизайні середовища. URL: https://naurok.com.ua/metod-kombinatoriki-metod-bioniki-u-dizayni-seredovischa-pptx-319550.html

Офіційний сайт Київстар. URL: https://www.kyivstar.ua

Павленко П. М., Філоненко С. Ф., Чередніков О. М., Трейтяк В. В. Математичне моделювання систем і процесів: навч. посіб. Київ: НАУ, 2017. 392 с.

Фельмер Г., Шид А. Стохастические финансы. Дискретное время. Київ, 2006. 448 с.

Янішевський В.С. Cтохастичні методи у фінансовому моделюванні. Економіка і суспільство. 2008. Вип. 15. С. 960-965.

Hans Buhlmann. Mathematical Methods in Risk Theory. Springer. Verlag Berlin Heidelberg New York. 1970. P. 214.

Khusainov D.Ya, Shuklin G.V. (2005). Relative controllability in systems with pure delay. Prikladnaya Mekhanika. 41(2), pp. 118-130.

Klymenko O., Lehominova S., Goloborodko A. (2023) A capsuled approach to analysis of the profitability of the digitalization of business processes of telecommunications companies in Ukraine. RISUS – Journal on Innovation and Sustainability. Vol. 14, №3. P. 127-137. URL: https://revistas.pucsp.br/index.php/risus/issue/view/2864

Viktoria A. Hrosul, Alona Yu. Goloborodko, Svitlana V. Lehominova, Ksenia V. Kalienik, Natalia Yu. Balatska. (2021).Modelling balanced criteria system for business process management. RISUS -Journal on Innovation and Sustainability. São Paulo. vol. 12. n.2. p. 139-153. URL: https://revistas.pucsp.br/index.php/risus/article/view/54314/pdf

Goloborodko A. Yu. (2023) Kapsulʹovanyy pidkhid do tsyfrovizatsiyi biznes-protsesiv pidpryyemstva na shlyakhu yoho intehratyvnoho rozvytku. [Encapsulated approach to digitalization of enterprise business processes on the path of its integrative development]. Business Inform. No. 2. P. 98-105. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-98-105 (in Ukrainian)

Maksyshko N.K. (2009) Modelyuvannya ekonomiky metodamy dyskretnoyi neliniynoyi dynamiky [Modeling of the economy using methods of discrete nonlinear dynamics]. monohrafiya [a monograph]. Science Ed. Prof. V.O. Quail Zaporizhzhia: Polygraph, 416 p. (in Ukrainian)

Metod kombinatoryky, metod bioniky u dyzayni seredovyshcha [Combinatorics method, bionics method in environment design]. URL: https://naurok.com.ua/metod-kombinatoriki-metod-bioniki-u-dizayni-seredovischa-pptx-319550.html

Ofitsiynyy sayt Kyyivstar [Kyivstar official website]. URL: https://www.kyivstar.ua

Pavlenko P. M., Filonenko S. F., Cherednikov O. M., Treytyak V. V. (2017) Matematychne modelyuvannya system i protsesiv [Mathematical modeling of systems and processes]. navch. posib [teaching. manual Kyiv]. NAU. 392 p. (in Ukrainian)

Felmer G., Sheed A. (2006) Stokhastycheskye fynansy [Stochastic finance]. Dyskretnoe vremya [Discrete time]. Kyiv, 448 p. (in Ukrainian)

Yanishevsky V.S. (2008) Ctokhastychni metody u finansovomu modelyuvanni [Stochastic methods in financial modeling]. Ekonomika i suspilʹstvo. No15. P. 960-965. (in Ukrainian)

Hans Buhlmann. (1970) Mathematical Methods in Risk Theory. Springer. Verlag Berlin Heidelberg New York. P. 214.

Khusainov D.Ya, Shuklin G.V. (2005). Relative controllability in systems with pure delay. Prikladnaya Mekhanika. 41(2), pp. 118-130.

Klymenko O., Lehominova S., Goloborodko A. (2023) A capsuled approach to analysis of the profitability of the digitalization of business processes of telecommunications companies in Ukraine. RISUS – Journal on Innovation and Sustainability. Vol. 14, №3. P. 127-137. URL: https://revistas.pucsp.br/index.php/risus/issue/view/2864

Viktoria A. Hrosul, Alona Yu. Goloborodko, Svitlana V. Lehominova, Ksenia V. Kalienik, Natalia Yu. Balatska. (2021). Modelling balanced criteria system for business process management. RISUS -Journal on Innovation and Sustainability. São Paulo. vol. 12. n.2. p. 139-153. URL: https://revistas.pucsp.br/index.php/risus/article/view/54314/pdf

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Голобородько, А., & Легомінова, С. (2023). КОМБІНАТОРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПОТОКІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-112
Розділ
ЕКОНОМІКА