УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ІТ-ГАЛУЗІ: МЕТОДИКИ, ІНСТРУМЕНТИ ТА КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ

  • Олександр Храпкін Запорізький національний університет Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні https://orcid.org/0000-0002-2281-9581
  • Олена Кіндрат Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького https://orcid.org/0000-0003-0820-2806
  • Ратібор Чопей Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького https://orcid.org/0000-0002-0782-2336
Ключові слова: ІТ-проєкт, ІТ-сфера, ризики, управління ризиками, управління проєктами, проєктний менеджмент, штучний інтелект, методологія, фреймворк

Анотація

Управління ІТ-проєктами ускладнюється стрімким розвитком нових технологій та постійним підвищенням вимог до актуальності та якості продуктів, що створюються в результаті. Стаття присвячена проблемам проєктного управління у сучасних IT-компаніях та напрямам удосконалення управління проєктами. Відзначено, що кожна IT-компанія унікальна і має свої особливості, а значить, для кожної компанії може знадобитися індивідуальний підхід до проєктного управління. У ході управління ІТ-проєктом, вирішення потребують такі питання: дедлайни, обмеження бюджету або недоліки людей, які можуть бути залучені до проєкту, керівник стикається з постійною необхідністю вирішення неординарних технологічних питань, пов'язаних з різними технічними засобами, ПЗ, операційною системою, труднощами з базами даних. Оскільки управляти ІТ-проєктами найскладніше, розглянуто низку загальних принципів, що дозволяють полегшити та спростити роботу з ними. Проаналізовано та систематизовано методологічні засади управління ІТ-проєктами, а також відзначено роль новації, яка почала застосовуватися нещодавно – штучний інтелект.

Посилання

Грицюк Ю.І., Жабич М. Р. Управління ризиками реалізації програмних проєктів Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Т. 28. № 1. С. 150-162

Данилюк Н.М., Шулик Ю.В., Качан О.І. Сучасні підходи до управління проєктною діяльністю ІТ-компаній. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, вересень 2021. № 22(50). С. 88–94.

Катренко А.В. Управління ІТ-проєктами. Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проєктами: підручник. Львів: Новий Світ – 2000, 2011. С. 550.

Кіндрат О.В., Дутка Г.І. Agile-методи для ефективної та продуктивної імплементації IT-продукту. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2021. Вип. 28. С. 149–157. https://doi.org/10.5281/zenodo.5269131

Колянко О.В., Озимок Г.В. Використання жорсткої «Waterfall» та гнучкої «Agile» моделей управління проєктами. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 52. С. 177-182.

Сметанюк О.А., Бондарчук А.В. Особливості системи управління проєктами в it-компаніях. Агросвіт. 2020. № 10. С. 105–111. doi: 10.32702/2306-6792.2020.10.105

Шашкова, Н., Фадєєва, І., Казакова, Т. Управління проєктами в ІТ сфері: застосування гнучких методологій. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 2021. 28, С. 166-172. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/402 (дата звернення 24.10.2023)

A guide to the project. Management Body knowledge. PMBOK GUIDE. 7th edition. Newton Square. PA: Project management institute, 2021.

Agile practice guide. Newton Square, PA: Project management institute, 2019.

Arup. Future of Project Mangement. ARUP, 2018. Рр. 10-21. URL: https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/future-of-project-management (дата звернення 24.10.2023)

BUTT A. Project Management through the lens of Artificial Intelligence. Gothenburg, Sweden: Chalmers University of technology. 2018.

Project Management Institute. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Sixth edition. Newtown Square, PA. 1 online resource. 2017. 756 p. URL: http://surl.li/mngmk (дата звернення 24.10.2023)

Project Management Institute. Manual for PIP Project Management (Version 3.0) 2010. URL: https://www.jica.go.jp/Resource/project/english/laos/0700667/materials/pdf/manual/manual_e3.pdf (дата звернення 24.10.2023)

Project management methodologies: 12 popular frameworks. 28 July, 2021. URL: https://asana.com/resources/project-management-methodologies (дата звернення 24.10.2023)

Waterfall vs. Agile vs. Kanban vs. Scrum: What‘s the difference?, Januar 2022 URL: https://asana.com/ru/resources/waterfall-agile-kanban (дата звернення 24.10.2023)

Hrytsiuk Yu.I. and Zhabych M.R. (2018) Upravlinnia ryzykamy realizatsii prohramnykh proiektiv [Management of risks of realization of program projects]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy - Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 28(1), pp. 150-162. (in Ukrainian)

Danylyuk N.M., Shulyk Yu.V., Kachan O.I. (2021) Suchasni pidkhody do upravlinnia proiektnoiu diialnistiu IT-kompanii [Modern approaches to project management of IT companies]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika»: naukovyi zhurnal. – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». «Economics» series: scientific journal. Ostrog: Publication of NaUOA, №. 22(50). pp. 88–94. (in Ukrainian)

Katrenko A.V. (2011) Upravlinnia IT-proektamy. Knyha 1. Standarty, modeli ta metody upravlinnia proektamy: pidruchnyk [IT project management. Book 1. Standards, models and methods of project management]. Lviv: Novyi Svit – 2000 - Lviv: Novy Svit - 2000, 550 р. (in Ukrainian)

Kindrat O.V., Dutka G.I. (2021) Agile-metody dlya efektyvnoyi ta produktyvnoyi implementatsiyi IT-produktu [Agile methods for effective and productive IT product implementation]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. Seriia ekonomichna. Seriia yurydychna. – Scientific notes of the Lviv University of Business and Law. The series is economical. Legal series. № 28. pp. 149–157. https://doi.org/10.5281/zenodo.5269131 (in Ukrainian)

Kolyanko O.V., Ozymok G.V. (2017) Vykorystannia zhorstkoi «Waterfall» ta hnuchkoi «Agile» modelei upravlinnia proiektamy [Use of rigid "Waterfall" and flexible "Agile" project management models] Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – Bulletin of the Lviv University of Trade and Economics. Economic sciences. № 52. рр. 177-182. (in Ukrainian)

Smetaniuk O.A., Bondarchuk A.V. (2020) Osoblyvosti systemy upravlinnia proiektamy v it-kompaniiakh. [Peculiarities of the project management system in it-companies]. Ahrosvit – Agroworld. № 10 рр. 105–111. doi: 10.32702/2306-6792.2020.10.105 (in Ukrainian)

Shashkova N., Fadeeva I., & Kazakova T. (2021) Upravlinnia proiektamy v IT sferi: zastosuvannia hnuchkykh metodolohii [Project management in the IT field: application of flexible methodologies]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava – Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, № 28, рр. 166-172. Available at: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/402 (accessed October 24, 2023), (in Ukrainian)

A guide to the project. (2021) Management Body knowledge. PMBOK GUIDE. 7th edition. Newton Square. PA: Project management institute.

Agile practice guide. (2019) Newton Square, PA: Project management institute.

Arup. (2018) Future of Project Mangement. ARUP, 10-21. Available at: https://www.arup.com/perspectives/publications/research/section/future-of-project-management (accessed October 24, 2023)

BUTT A. (2018) Project Management through the lens of Artificial Intelligence. Gothenburg, Sweden: Chalmers University of technology.

Project Management Institute (2017) A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Sixth edition. Newtown Square, PA. 1 online resource. рр. 756. Available at: http://surl.li/mngmk (accessed October 24, 2023)

Project Management Institute. (2010) Manual for PIP Project Management (Version 3.0) Available at: https://www.jica.go.jp/Resource/project/english/laos/0700667/materials/pdf/manual/manual_e3.pdf (accessed October 24, 2023)

Project management methodologies: 12 popular frameworks. 2021 Available at: https://asana.com/resources/project-management-methodologies (accessed October 24, 2023)

Waterfall vs. Agile vs. Kanban vs. Scrum: What‘s the difference? 2022 Available at: https://asana.com/ru/resources/waterfall-agile-kanban (accessed October 24, 2023)

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Храпкін, О., Кіндрат, О., & Чопей, Р. (2023). УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ІТ-ГАЛУЗІ: МЕТОДИКИ, ІНСТРУМЕНТИ ТА КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-110
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ