УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНИМИ РИЗИКАМИ У СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІТ-КОМПАНІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

  • Наталія Трушкіна Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України https://orcid.org/0000-0002-6741-7738
Ключові слова: глобалізація, національна економіка, ІТ-індустрія, ринок IT-послуг, ІТ-компанія, ризик, проєктний ризик, управління проєктними ризиками, ризик-орієнтований підхід, ризик-менеджмент, цифрові технології, інформаційне середовище, інформаційна інфраструктура, повоєнне відновлення

Анотація

У статті узагальнено й систематизовано існуючі підходи до визначення змісту та сутнісних відмінностей понять «ризик-менеджмент» та «управління ризиками». Надано авторське трактування термінів «ризик», «проєктний ризик», «управління проєктними ризиками» з позицій трансформації парадигми менеджменту та підвищення рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання у сфері ІТ-індустрії. Запропоновано розглядати ризик-менеджмент з таких точок зору, як сучасну парадигму антикризового менеджменту ІТ-компанії; важливий чинник підвищення рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання в ІТ-сфері; комплексний підхід до формування системи управління проєктними ризиками з урахуванням наслідків від кризових явищ та збройних конфліктів. Визначено стратегічні напрями вдосконалення управління проєктними ризиками ІТ-компаній з використанням ризик-орієнтованого підходу в умовах сучасних кризових ситуацій.

Посилання

Kvilinskyi O., Kravchenko S. Optimization of Innovative Project Realization Conditions. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2016. Nr. 70. S. 101-111.

Kwilinski A. Mechanism of Formation of Industrial Enterprise Development Strategy in the Information Economy. Virtual Economics. 2018. Vol. 1. No. 1. P. 7-25. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(1).

Dzwigol H., Dzwigol-Barosz M., Miskiewicz R., Kwilinski A. Manager Competency Assessment Model in the Conditions of Industry 4.0. Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2020. Vol. 7. No. 4(5). P. 2630-2644. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(5).

Dźwigoł H. Research Methods and Techniques in New Management Trends: Research Results. Virtual Economics. 2019. Vol. 2. No. 1. P. 31-48. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.01(2).

Dźwigoł H. Methodological and Empirical Platform of Triangulation in Strategic Management. Academy of Strategic Management Journal. 2020. Vol. 19. No. 4. P. 1-8.

Saługa P. W., Szczepańska-Woszczyna K., Miśkiewicz R., Chład M. Cost of equity of coal-fired power generation projects in Poland: Its importance for the management of decision-making process. Energies. 2020. Vol. 13. Iss. 18. Article 4833. DOI: https://doi.org/10.3390/en13184833.

Szczepańska-Woszczyna K., Gatnar S. Key Competences of Research and Development Project Managers in High Technology Sector. Forum Scientiae Oeconomia. 2022. Vol. 10. No. 3. P. 107-130. DOI: https://doi.org/10.23762/ FSO_VOL10_NO3_6.

Sheoraj Y., Sungkur R. K. Using AI to develop a framework to prevent employees from missing project deadlines in software projects – case study of a global human capital management (HCM) software company. Advances in Engineering Software. 2022. Vol. 170. Article 103143. DOI: https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2022.103143.

Kim G.-L., Kim H., Seo H.-W., Yu J.-H., Son J.-W. Classification and consideration for the risk management in the planning phase of NPP decommissioning project. Nuclear Engineering and Technology. 2022. Vol. 54. Iss. 12. P. 4809-4818. DOI: https://doi.org/10.1016/j.net.2022.07.022.

Lu F., Yan T., Bi H., Feng M., Wang S., Huang M. A bi-level whale optimization algorithm for risk management scheduling of information technology projects considering outsourcing. Knowledge-Based Systems. 2022. Vol. 235. Article 107600. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107600.

Varela C., Domingues L. Risks of Data Science Projects – A Delphi Study. Procedia Computer Science. 2022. Vol. 196. P. 982-989. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.100.

Kaufmann C., Kock A. Does project management matter? The relationship between project management effort, complexity, and profitability. International Journal of Project Management. 2022. Vol. 40. Iss. 6. P. 624-633. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2022.05.007.

Bernstein P. Against the Gods: The Remarkable story of risk. Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, Inc., 1998. 400 p.

Crouhy M., Galai D., Mark R. Risk Management. 1st ed. New York: McGraw-Hill, 2000. 744 p.

Crouhy M., Galai D., Mark R. The Essentials of Risk Management. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2014. 672 p.

Chapman R. Tools and techniques of enterprise risk management. Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, Inc., 2006. 466 p.

Griffin A. New Strategies for Reputation Management: Gaining Control of Issues, Crises & Corporate Social Responsibility. London: Kogan Page, 2007. 184 p.

Damodaran A. Strategic risk taking: A framework for risk management. Pennsylvania: Pearson Prentice Hall, 2008. 388 p.

Gregory M. Enterprise Risk Management: A Methodology for Achieving Strategic Objectives (Wiley and SAS Business Series). New York: Wiley, 2008. 180 р.

Andersen T., Schroder P. Strategic risk management practice; How to deal effectively with major corporate exposures. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 268 p.

Hopkin P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. London: Kogan Page, 2010. 384 р.

De Marco A., Thaheem M. J. Risk analysis is construction projects – A practical selection methodology. American Journal of Applied Sciences. 2014. Vol. 1. P. 74-84.

Cormican K. Integrated Enterprise Risk Management: From Process to Best Practice. Modern Economy. 2014. No. 5. P. 401-413.

Saługa P. W., Zamasz K., Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K., Malec M. Risk-Adjusted Discount Rate and Its Components for Onshore Wind Farms at the Feasibility Stage. Energies. 2021. Vol. 14. Iss. 20. Article 6840. DOI: https://doi.org/10.3390/en14206840.

Haar L., Gregoriou A. Risk management and market conditions. International Review of Financial Analysis. 2021. Vol. 78. Article 101959. DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101959.

Kim Y.-k., Poncelet J.-L., Min G., Lee J., Yang Y. COVID-19: Systemic risk and response management in the Republic of Korea. Progress in Disaster Science. 2021. Vol. 12. Article 100200. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2021.100200.

Arlinghaus J. C., Rosca E. Assessing and mitigating the risk of digital manufacturing: Development and implementation of a digital risk management method. IFAC-PapersOnLine. 2021. Vol. 54. Iss. 1. P. 337-342. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.08.159.

Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 480 с.

Посохов І. М. Аналіз досліджень зарубіжних наукових шкіл ризик-менеджменту. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 164-172.

Вербіцька І. І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур. Сталий розвиток економіки. 2013. № 5. С. 282-291.

Євтушенко Г. В., Тимків Н. Я., Шешеня А. А. Особливості управління ризиками в аграрному секторі економіки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 17. С. 49-52.

Камінський А. Б. Ризик-менеджмент: проблематика розвитку. Наукові записки НаУКМА. Сер.: Економічні науки. 2017. Т. 2. № 1. С. 52-59. DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119794.

Семенова К. Д., Тарасова К. І. Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання: монографія. Одеса: ФОП Гуляєва В.М., 2017. 234 с.

Федулова І. В. Формування процесу ризик-менеджменту на підприємстві. Вісник Черкаського університету. Сер.: Економічні науки. 2017. № 1. С. 104-111.

Кривов’язюк І. В., Смерічевський С. Ф., Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств: монографія. Київ: Кондор, 2018. 200 с.

Миколайчук І. П. Формування організаційно-економічного механізму управління ризикозахищеністю підприємства. Академічний огляд. 2018. № 2(49). С. 45-52. DOI: https://doi.org/10.32342/2074-5354-2018-2-49-4.

Koev S.R., Tryfonova O., Inzhyievska L., Trushkina N., Radieva M. Management of Domestic Marketing of Service Enterprises. IBIMA Business Review. 2019. Vol. 2019. P. 1-13. DOI: https://doi.org/10.5171/2019.681709.

Trushkina N. Development of the information economy under the conditions of global economic transformations: features, factors and prospects. Virtual Economics. 2019. Vol. 2. No. 4. P. 7-25. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.04(1).

Trushkina N., Abazov R., Rynkevych N., Bakhautdinova G. Digital Transformation Organizational Culture under Conditions of the Information Economy. Virtual Economics. 2020. Vol. 3. No. 1. P. 7-38. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2020.03.01(1).

Bezpartochna O., Trushkina N. A comprehensive approach to risk management of logistics activities of agrarian enterprises in the conditions of crisis phenomena. Food security: modern challenges and mechanisms to ensure: scientific monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. P. 127-143. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7859200.

Kvilinskyi O., Kravchenko S. (2016) Optimization of Innovative Project Realization Conditions. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie – Scientific Journals of the Poznań University of Technology. Organization and Management, no. 70, s. 101-111.

Kwilinski A. (2018) Mechanism of Formation of Industrial Enterprise Development Strategy in the Information Economy. Virtual Economics, vol. 1, no. 1, pp. 7-25. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(1).

Dzwigol H., Dzwigol-Barosz M., Miskiewicz R., Kwilinski A. (2020) Manager Competency Assessment Model in the Conditions of Industry 4.0. Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 7, no. 4(5), pp. 2630-2644. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(5).

Dźwigoł H. (2019) Research Methods and Techniques in New Management Trends: Research Results. Virtual Economics, vol. 2, no. 1, pp. 31-48. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.01(2).

Dźwigoł H. (2020) Methodological and Empirical Platform of Triangulation in Strategic Management. Academy of Strategic Management Journal, vol. 19, no. 4, pp. 1-8.

Saługa P. W., Szczepańska-Woszczyna K., Miśkiewicz R., Chład M. (2020) Cost of equity of coal-fired power generation projects in Poland: Its importance for the management of decision-making process. Energies, vol. 13, iss. 18, 4833. DOI: https://doi.org/10.3390/en13184833.

Szczepańska-Woszczyna K., Gatnar S. (2022) Key Competences of Research and Development Project Managers in High Technology Sector. Forum Scientiae Oeconomia, vol. 10, no. 3, pp. 107-130. https://doi.org/10.23762/ FSO_VOL10_NO3_6.

Sheoraj Y., Sungkur R. K. (2022) Using AI to develop a framework to prevent employees from missing project deadlines in software projects – case study of a global human capital management (HCM) software company. Advances in Engineering Software, vol. 170, 103143. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.advengsoft.2022.103143.

Kim G.-L., Kim H., Seo H.-W., Yu J.-H., Son J.-W. (2022) Classification and consideration for the risk management in the planning phase of NPP decommissioning project. Nuclear Engineering and Technology, vol. 54, iss. 12, pp. 4809-4818. DOI: https://doi.org/10.1016/j.net.2022.07.022.

Lu F., Yan T., Bi H., Feng M., Wang S., Huang M. (2022) A bi-level whale optimization algorithm for risk management scheduling of information technology projects considering outsourcing. Knowledge-Based Systems, vol. 235, 107600. DOI: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107600.

Varela C., Domingues L. (2022) Risks of Data Science Projects – A Delphi Study. Procedia Computer Science, vol. 196, pp. 982-989. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.100.

Kaufmann C., Kock A. (2022) Does project management matter? The relationship between project management effort, complexity, and profitability. International Journal of Project Management, vol. 40, iss. 6, pp. 624-633. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2022.05.007.

Bernstein P. (1998) Against the Gods: The Remarkable story of risk. Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, Inc.

Crouhy M., Galai D., Mark R. (2000) Risk Management. New York: McGraw-Hill.

Crouhy M., Galai D., Mark R. (2014) The Essentials of Risk Management. New York: McGraw-Hill.

Chapman R. (2006) Tools and techniques of enterprise risk management. Hoboken, New Jersey: Wiley & Sons, Inc.

Griffin A. (2007) New Strategies for Reputation Management: Gaining Control of Issues, Crises & Corporate Social Responsibility. London: Kogan Page.

Damodaran A. (2008) Strategic risk taking: A framework for risk management. Pennsylvania: Pearson Prentice Hall.

Gregory M. (2008) Enterprise Risk Management: A Methodology for Achieving Strategic Objectives. New York: Wiley.

Andersen T., Schroder P. (2010) Strategic risk management practice; How to deal effectively with major corporate exposures. Cambridge: Cambridge University Press.

Hopkin P. (2010) Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. London: Kogan Page.

De Marco A., Thaheem M. J. (2014) Risk analysis is construction projects – A practical selection methodology. American Journal of Applied Sciences, vol. 1, pp. 74-84.

Cormican K. (2014) Integrated Enterprise Risk Management: From Process to Best Practice. Modern Economy, no. 5, pp. 401-413.

Saługa P. W., Zamasz K., Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K., Malec M. (2021) Risk-Adjusted Discount Rate and Its Components for Onshore Wind Farms at the Feasibility Stage. Energies, vol. 14, iss. 20, 6840. DOI: https://doi.org/10.3390/en14206840.

Haar L., Gregoriou A. (2021) Risk management and market conditions. International Review of Financial Analysis, vol. 78, 101959. DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101959.

Kim Y.-k., Poncelet J.-L., Min G., Lee J., Yang Y. (2021) COVID-19: Systemic risk and response management in the Republic of Korea. Progress in Disaster Science, vol. 12, 100200. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2021.100200.

Arlinghaus J. C., Rosca E. (2021) Assessing and mitigating the risk of digital manufacturing: Development and implementation of a digital risk management method. IFAC-PapersOnLine, vol. 54, iss. 1, pp. 337-342. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.08.159.

Vitlinskyi V. V., Velykoivanenko H. I. (2004) Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riskology in economics and entrepreneurship: a monograph]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Posokhov I. M. (2013) Analiz doslidzhen zarubizhnykh naukovykh shkil ryzyk-menedzhmentu [Analysis of studies of foreign scientific schools of risk management]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, no. 4, pp. 164-172. (in Ukrainian)

Verbitska I. I. (2013) Ryzyk-menedzhment yak suchasna systema upravlinnia ryzykamy pidpryiemnytskykh struktur [Risk management as a modern risk management system of business structures]. Stalyi rozvytok ekonomiky – Sustainable economic development, no. 5, pp. 282-291. (in Ukrainian)

Ievtushenko H. V., Tymkiv N. Ya., Sheshenia A. A. (2016) Osoblyvosti upravlinnia ryzykamy v ahrarnomu sektori ekonomiky [Peculiarities of risk management in the agricultural sector of the economy]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Ekonomika i menedzhment – Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Ser.: Economics and management, vol. 17, pp. 49-52. (in Ukrainian)

Kaminskyi A. B. (2017) Ryzyk-menedzhment: problematyka rozvytku [Risk management: development issues]. Naukovi zapysky NaUKMA. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 2, no. 1, pp. 52-59. DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119794. (in Ukrainian)

Semenova K. D., Tarasova K. I. (2017) Ryzyky diialnosti promyslovykh pidpryiemstv: intehralne otsiniuvannia [Risks of industrial enterprises: integral assessment: monograph]. Odesa: FOP Huliaieva V.M. (in Ukrainian)

Fedulova I. V. (2017) Formuvannia protsesu ryzyk-menedzhmentu na pidpryiemstvi [Formation of the risk management process at the enterprise]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky – Herald of Cherkasy University. Ser.: Economic Sciences, no. 1, pp. 104-111. (in Ukrainian)

Kryvoviaziuk I. V., Smerichevskyi S. F., Kulyk Yu. M. (2018) Ryzyk-menedzhment lohistychnoi systemy mashynobudivnykh pidpryiemstv [Risk management of the logistics system of machine-building enterprises: a monograph]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Mykolaichuk I. P. (2018) Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia ryzykozakhyshchenistiu pidpryiemstva [Formation of the organizational and economic mechanism of managing enterprise risk protection]. Akademichnyi ohliad – Academic review, no. 2(49), pp. 45-52. DOI: https://doi.org/10.32342/2074-5354-2018-2-49-4. (in Ukrainian)

Koev S.R., Tryfonova O., Inzhyievska L., Trushkina N., Radieva M. (2019) Management of Domestic Marketing of Service Enterprises. IBIMA Business Review, vol. 2019, pp. 1-13. DOI: https://doi.org/10.5171/2019.681709.

Trushkina N. (2019) Development of the information economy under the conditions of global economic transformations: features, factors and prospects. Virtual Economics, vol. 2, no. 4, pp. 7-25. DOI: https://doi.org/10.34021/ ve.2019.02.04(1).

Trushkina N., Abazov R., Rynkevych N., Bakhautdinova G. (2020) Digital Transformation Organizational Culture under Conditions of the Information Economy. Virtual Economics, vol. 3, no. 1, pp. 7-38. DOI: https://doi.org/10.34021/ve.2020.03.01(1).

Bezpartochna O., Trushkina N. (2023) A comprehensive approach to risk management of logistics activities of agrarian enterprises in the conditions of crisis phenomena. Food security: modern challenges and mechanisms to ensure: scientific monograph. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, pp. 127-143. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7859200.

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Трушкіна, Н. (2023). УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНИМИ РИЗИКАМИ У СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІТ-КОМПАНІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-88
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ