ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: управління, менеджмент, ефективність, ефект, оцінка ефективності, управлінські рішення

Анотація

У статті розглядається ефективність управлінських рішень та їх роль на сучасному етапі розвитку бізнесу. Описується процес прийняття управлінського рішення, його стадії та форми. Розглядаються витрати, виникаючі в процесі прийняття управлінського рішення. У статті розглядається поняття управлінського рішення, фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень менеджменті організації. Представлені види ефективності управлінських рішень, віддзеркалюється необхідність оцінки ефективності прийняття управлінських рішень в менеджменті. Розкрито визначення критеріїв ефективності або успішності управління. Сформульовано принципи, що дозволяють визначити ефективність праці керівника. Не завжди кінцевим показником оцінки ефективності прийнятих управлінських рішень буде прибуток. Звичайно, що кожне підприємство прагне, зрештою, отримати значний показник чистого прибутку, однак це не відобразить роль управління, яке зрештою може бути спрямовано в соціальну сферу підприємства.

Посилання

Богоявленська Ю. В., Свірко С. В., Бережницький Д. Ю. Забезпечення гнучкості прийняття управлінських рішень та цифровізації управління на інноваційних підприємствах і стартапах. Інфраструктура ринку. 2020. № Вип. 49. С. 83–87.

Кравченко М., Голюк В. Прийняття управлінських рішень:сутність та сучасні тенденції розвитку. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-37

Modern Techniques of Decision Making in Management. URL: https://www.googlesir.com/techniques-of- decision-making/ (дата звернення: 30.10.2023)

Шевчук Д.М. Напрями підвищення управлінських рішень в діяльності організації. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. Вип.180. С. 465-462.

Шульга О.А. Методичні засади прийняття управлінських рішень. Підприємництво та інновації. 2022. № 22. С. 54-58.

Bohoiavlenska Yu. V., Svirko S. V., Berezhnytskyi D. Yu. (2020) Zabezpechennia hnuchkosti pryiniattia upravlinskykh rishen ta tsyfrovizatsii upravlinnia na innovatsiinykh pidpryiemstvakh i startapakh. [Ensuring the flexibility of management decision-making and digitization of management at innovative enterprises and startups]. Infrastruktura rynku. 2020. no. 49. pp. 83–87.

Kravchenko M., Holiuk V. (2022). Pryiniattia upravlinskykh rishen:sutnist ta suchasni tendentsii rozvytku. [Management decision-making: essence and modern development trends]. Ekonomika ta suspilstvo. no. 40. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-37

Modern Techniques of Decision Making in Management. URL: https://www.googlesir.com/techniques-of- decision-making/ (accessed: October 30, 2023)

Shevchuk D.M. (2023). Napriamy pidvyshchennia upravlinskykh rishen v diialnosti orhanizatsii. [Directions for improving management decisions in the organization's activities]. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva «VATRA» Vinnytskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu DTEU. Vinnytsia: Redaktsiino-vydavnychyi viddil VTEI DTEU. no.180. pp. 465-462.

Shulha O.A. (2022). Metodychni zasady pryiniattia upravlinskykh rishen. [Methodological principles of management decision-making]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii. no. 22. pp. 54-58.

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Лозовський, О., & Горшков, М. (2023). ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-86
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ