ЕКОСИСТЕМИ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

  • Ірина Губарєва Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України https://orcid.org/0000-0002-9002-5564
Ключові слова: стартап, екосистема стартапів, інноваційний розвиток, міжнародні рейтинги та індекси

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад функціонування стартапу, визначенню проблем та перспектив розвитку екосистеми стартапів в Україні. Представлено підходи до визначення сутності поняття «стартап», що представлені в економічній літературі. Методичною базою статті є огляд міжнародних індексів та рейтингів екосистем стартапів: Global Innovation Index, Global Startup Ecosystem, Startup Ecosystem Index. Досліджено структуру та склад основних міжнародних індексів та рейтингів, які характеризують інноваційний розвиток країни та екосистеми стартапів. До основних проблем, що стримують інноваційний розвиток України, віднесено: не стабільне середовище для ведення бізнесу; низький рівень державного регулювання; ускладнений доступ до фінансування, низькі обсяги внутрішнього кредитування малого бізнесу; низький рівень глобальних корпоративних інвесторів в R&D, валового нагромадження капіталу, залучення інвестицій, отримання венчурного капіталу. Визначено, що рушійною силою активізації інноваційної діяльності в країні є підтримка екосистеми стартапів. В Україні є потенціал для розвитку стартапів не тільки в сфері ІТ, а і в інших галузях: переробній промисловості, фінансовому секторі, сфері медичних послуг, а особливо в сфері національної безпеки та оборони.

Посилання

Кохан М.О., Мазур А.В. Регіональні детермінанти розвитку екосистеми стартапів у місті Львові. Регіональна економіка. 2019. №4. С. 74-86. URL: https://re.gov.ua/re201904/re201904_074_KokhanMO,MazurAV.pdf

Asterbo T., Bazzazian N., Bragunskiy S. (2023) Startups by recent university graduates and their faculty: Implications for university entrepreneurship policy. Research Policy. 41(4). 663-677. DOI: 10.1016/j.respol.2012.01.004

Singh, S. and Mungila Hillemane, B.S. (2023) Sources of finance for tech startups over its lifecycle: what determines their approach of sources and its success?, International Journal of Emerging Markets, 18(8). 1766-1787. https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2020-0705

Мулик Л. І., Солнцев С. О. Маркетинг незалежних та афілійованих стартапів. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2017. №14. С. 336-342.

Фукс К.В. Особливості маркетингу стартапу крізь його життєвий цикл. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2023. №2(39). С. 47-52. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.39-8

Сак Т.В., Шостак Л.В., Вознюк Ю.С. Розвиток стартапів в Україні: теоретичні аспекти, тенденції, можливості. Інфраструктура ринку. 2022. №65. С. 43-48. http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/65_2022/9.pdf

Shvets G. Startup as a new of business line. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 35. С. 26-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2018_35_6.

Ситник Н. І. Екосистема стартапів як складова інноваційної екосистеми. Бізнес Інформ. 2017. № 8. С. 89-94. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-8_0-pages-89_94.pdf

Левковець О.М. Стартап-екосистема України в контексті завдань збереження та розвитку інноваційного потенціалу. Економічна теорія та право. 2022. 3(50). 59-85. DOI: https://doi.org/10.31359/2411 5584 2022 50 3-59

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу: модель сучасного університету. Проблеми економіки. 2021. № 4. C. 29–41. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-29-41

Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я., Левицька Я. В. Екосистеми розвитку стартапів як принцип здійснення державної інноваційної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.82

Евсейчев А. И. Основы стартап-менеджмента. http://www.tstu. ru/book/elib3/mm/2014/

Blank, S. G., & Dorf, B. (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company. Pescadero, Calif: K & S Ranch, Inc.

Eric Ries. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York : Crown Business, p. 320.

Startup Ecosystem Report. StartupBlink URL: https://www.startupblink.com/startupecosystemreport

Касич А.О., Джура А.М. Cтартап як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №2. С. 24-31.

Global Innovation Index 2023. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ua.pdf

What is startup ecosystem? URL: http://www.startupcommons.org/what-is-startup-ecosystem.html

The State of the Global Startup Economy. URL: https://startupgenome.com/article/the-state-of-the-global-startup-economy

Global Startup Ecosystem Report 2023. URL: https://startupgenome.com/report/gser2023

30 кращих стартапів. URL: https://forbes.ua/ratings/30-luchshikh-startapov-02042021-1251.

Kokhan M. O., Mazur A. V. (2019) Rehionalni determinanty rozvytku ekosystemy startapiv u misti Lvovi [Regional determinants of startup ecosystem development in Lviv]. Rehionalna ekonomika, no. 4, pp. 74–86. URL: https://re.gov.ua/re201904/re201904_074_KokhanMO,MazurAV.pdf

Asterbo T., Bazzazian N., Bragunskiy S. (2023) Startups by recent university graduates and their faculty: Implications for university entrepreneurship policy. Research Policy. 41(4). 663-677. DOI: 10.1016/j.respol.2012.01.004

Singh, S. and Mungila Hillemane, B.S. (2023) Sources of finance for tech startups over its lifecycle: what determines their approach of sources and its success?, International Journal of Emerging Markets, 18(8). 1766-1787. https://doi.org/10.1108/IJOEM-06-2020-0705

Mulik L.I., Solncev S.O. (2017) Marketing nezalegnih ta afiliyovanih startapiv [Marketing independent and affiliated startups]. Economic Bulletin. no. 14. Pp. 336-342.

Fuks K.V. (2023) Osoblivosti marketing startapu kriz yogo gitteviy cikl [Features of startup marketing through its life cycle]. Eastern Europe: economy, business and governance. no. 2(39). Pp. 47-52. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.39-8

Sak T.V., Shostak L.V., Voznyuk Yu.S. (2022) Rozvitok startapiv d Ukraine: teoretichni aspekti, tendencii, moglivosty [Development of startups in Ukraine: theoretical aspects, trends, opportunities] Market infrastructure. no. 65. Pp. 43-48. http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/65_2022/9.pdf

Shvets G. (2018) Startup as a new of business line. Bulletin of Priazovsky State Technical University. Series: Economic sciences. no. 35. Pp. 26-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2018_35_6.

Sitnik N.І. (2017) Ekosistema startapiv yak skladova innovaciynoi ekosistemi. Business Inform. no. 8. Pp. 89-94. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-8_0-pages-89_94.pdf

Levkovec O.M. (2022) Startap-ekosistema Ukraini v konteksti zavdan zberegennya ta rozvitku innovaciynogo potencialu [Ukraine's startup ecosystem in the context of preserving and developing innovation potential] Economic theory and law. no. 3(50). Pp. 59-85. DOI: https://doi.org/10.31359/2411 5584 2022 50 3-59

Kyzym M. O., Khaustova V. Ye., Reshetniak O. I. (2021) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm intehratsii osvity, nauky ta biznesu: model suchasnoho universytetu [Organizational and Economic Mechanism of Education, Science and Business Integration: The Modern University Model]. Problemy ekonomiky, no. 4. 29-41. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-29-41

Podolchak N.Yu., Krakovska V. Ya., Levicka Ya. V. (2021) Ekosistimi rozvitku startapiv yak princip zdiysnenya dergavnoi innovaciynoi politiki [Startup development ecosystems as a principle of state innovation policy implementation] Investments: practice and experience. no 8. Pp. 82–87. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.8.82

Yevseychev A.I. (2014) Osnovi startap-menegmenta [Basics of start-up management] URL: http://www.tstu. ru/book/elib3/mm/2014/

Blank, S. G., & Dorf, B. (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company. Pescadero, Calif: K & S Ranch, Inc.

Eric Ries. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York : Crown Business, p. 320.

Startup Ecosystem Report. StartupBlink URL: https://www.startupblink.com/startupecosystemreport

Kasich А.О., Gura А.М. (2019) Startap yak forma pidpriemnickoi diyalnosti: ponyattya, znacennya, zarubigniy dosvid [Startup as a Form of Entrepreneurial Activity: Concept, Meaning, and Foreign Experience]. Investments: practice and experience. no. 2. Pp. 24-31.

Global Innovation Index 2023. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ua.pdf

What is startup ecosystem? URL: http://www.startupcommons.org/what-is-startup-ecosystem.html

The State of the Global Startup Economy. URL: https://startupgenome.com/article/the-state-of-the-global-startup-economy

Global Startup Ecosystem Report 2023. URL: https://startupgenome.com/report/gser2023

30 кращих стартапів. URL: https://forbes.ua/ratings/30-luchshikh-startapov-02042021-1251.

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Губарєва, І. (2023). ЕКОСИСТЕМИ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-95
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ