ВИКЛИКИ ДЛЯ ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Ключові слова: податковий менеджмент, SAF-T, електронний аудит, автоматичний обмін інформацією, інтегровані інформаційні технології, облікова система, електронний сервіс

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням податкового менеджменту в умовах цифровізації. Наголошено на зміні податкових взаємовідносин, детермінованих розвитком інформаційних технологій, нових можливостях та викликах, що притаманні цим процесам. Обґрунтовано необхідність якісних трансформацій управлінської системи в податковій сфері, особливо в галузі обробки інформації, оцінки ризиків, проведення податкових розрахунків і складання податкової звітності. Визначено вплив впровадження стандартного аудиторського файлу для податкових цілей (SAF-T) на взаємодію платників податків з державою, окреслено переваги та недоліки цієї моделі податкової звітності. Досліджено вітчизняний та закордонний досвід використання інтегрованих інформаційних технологій та систем обміну даних. Визначено проблеми й суперечності між галузевим законодавством і вимогами щодо подання SAF-T в Україні, запропоновано шляхи їх розв’язання.

Посилання

Долішня T. I. Облік податків та податкових платежів: управлінський аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2018. № 9 (37). С. 180-184. DOI: 10.25264/2311-5149-2018-9(37)-180-184.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. Львів: Національний університет „Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), 2003. 352 с.

Вінницька О. А., Чвертко Л. А. Діджиталізація місцевого самоврядування. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23–24 березня 2023 р.). Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. Ч. 4. С. 20-23.

Tax Co-operation for the 21st Century: OECD Report for the G7 Finance Ministers and Central Bank Governors, May 2022, Germany, OECD, Paris. OECD. URL: https://www.oecd.org/tax/tax-co-operation-for-the-21st-century-oecd-report-g7-may-2022-germany.htm (дата звернення: 12.10.2023).

Xiao C., Shao Y. Information system and corporate income tax enforcement: Evidence from China. Journal of Accounting and Public Policy. 2020. Vol. 39. №6. URL: https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106772 (дата звернення: 14.10.2023).

Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. OECD. 2020. URL: https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.htm (дата звернення: 04.10.2023).

Guidance Note:Guidance for the Standard Audit File – Tax Version 2.0. OECD. April 2010. URL: https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/45045602.pdf (дата звернення: 12.10.2023).

Bordeianu G.-D., Radu F., Urban V., Octavian A. Digital Challenges Brought by Financial Reporting in 2022–SAF-T (Standard Audit File for Taxation). Economy Transdisciplinarity Cognition. 2022. № 25.2. P. 23-28. URL: https://search.proquest.com/openview/72c9225e9a41155a6f9b66dae8a7c38d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=266695 (дата звернення: 18.10.2023).

Мінфін презентує Концепцію е-аудиту для платників податків. Мінфін України. 30 листопада 2020. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_prezentuie_kontseptsiiu_e-auditu_dlia_platnikiv_podatkiv-2570 (дата звернення: 05.08.2023).

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 22.10.2023).

Про затвердження Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі: Наказ Мінфіну від 07.11.2011 № 1393. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-12#Text (дата звернення: 22. 10.2023).

Oliveira B., Carvalho M., Silveira R., Matos T. Improving Organizational Decision Making Using a SAF-T based Business Intelligence System. CAPSI 2020 Proceedings. 34. URL: https://aisel.aisnet.org/capsi2020/34 (дата звернення: 18.10.2023).

Florin A., Petraş A. SAF-T – raportarea care va îmbunătăți colectarea? Ceccar. Business. Review. 2021. №12. P. 52-56. DOI: http://dx.doi.org/10.37945/cbr.2021.12.06 (дата звернення: 18.10.2023).

Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States. 2020 Final Report. European Commission. DOI: 10.2778/2517 (дата звернення: 26.10.2023).

Macudziński M. The Standard Audit File for Tax (SAFT): An IT Tool for Tax System Tightening. Studia Administracji i Bezpieczeństwa. 2018. № 5. Р. 108-120. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=726716 (дата звернення: 16.10.2023).

Robbins G., Mulligan E., Keenan F. E‐Government in the Irish Revenue: The Revenue On‐Line Service (ROS): A Success Story? Financial Accountability & Management. 2015. Vol. 31. № 4. Р. 363-394. https://doi.org/10.1111/faam.12061 (дата звернення: 29.10.2023).

Dolishnia T. (2018) Oblik podatkiv ta podatkovykh platezhiv: upravlinskyi aspekt [Taxes and tax payments accounting: management aspect]. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, «Economics» series, vol. 9(37), pp. 180-184. https://doi.org/10.25264/2311-5149-2018-9(37)-180-184. (in Ukrainian)

Kuzmin O.E., Melnyk O.G. Teoretychni ta prykladni zasady menedzhmentu: Navchalnyi posibnyk [Theoretical and applied principles of management: Study guide]. Lviv: Lviv Polytechnic National University (Information and Publishing Center "INTELLECT+" of the Institute of Postgraduate Education), 2003. 352 с. (in Ukrainian)

Vinnytska О., Chvertko L. (2023) Didzhytalizatsiia mistsevoho samovriaduvannia [Digitalization of local self-government]. Ukraina u svitovykh hlobalizatsiinykh protsesakh: kultura, ekonomika, suspilstvo: tezy dopovidei Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, March 23nd–24nd, 2023). Kyiv : Vyd. tsentr KNUKiM, рр. 20-23. (in Ukrainian)

OECD. (2022) Tax Co-operation for the 21st Century: OECD Report for the G7 Finance Ministers and Central Bank Governors, 2022, Germany, OECD, Paris. Available at: https://www.oecd.org/tax/tax-co-operation-for-the-21st-century-oecd-report-g7-may-2022-germany.htm (accessed October 12, 2023).

Xiao C., Shao Y. (2020) Information system and corporate income tax enforcement: Evidence from China. Journal of Accounting and Public Policy, vol. 39(6). Available at: https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106772 (accessed October 14, 2023).

OECD. (2020) Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. Available at: https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-3-0-the-digital-transformation-of-tax-administration.htm (accessed October 4, 2023).

OECD. (2010) Guidance Note:Guidance for the Standard Audit File – Tax Version 2.0. Available at: https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/45045602.pdf (accessed October 12, 2023).

Bordeianu G.-D., Radu F., Urban V., Octavian A. (2022) Digital Challenges Brought by Financial Reporting in 2022–SAF-T (Standard Audit File for Taxation). Economy Transdisciplinarity Cognition, vol. 25.2, рр. 23-28. Available at: https://search.proquest.com/openview/72c9225e9a41155a6f9b66dae8a7c38d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=266695 (accessed October 18, 2023).

Minfin Ukrainy. (2020) Minfin prezentuie Kontseptsiiu e-audytu dlia platnykiv podatkiv. Available at: https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_prezentuie_kontseptsiiu_e-auditu_dlia_platnikiv_podatkiv-2570 (accessed August 5, 2023). (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed October 22, 2023). (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia dokumentiv velykoho platnyka podatkiv v elektronnii formi: Nakaz Minfinu vid 07.11.2011 № 1393. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-12#Text (accessed October 22, 2023). (in Ukrainian)

Oliveira B., Carvalho M., Silveira R., Matos T. (2020) Improving Organizational Decision Making Using a SAF-T based Business Intelligence System. CAPSI 2020 Proceedings, 34. Available at: https://aisel.aisnet.org/capsi2020/34 (accessed October 18, 2023).

Florin A., Petraş A. (2021) SAF-T – raportarea care va îmbunătăți colectarea? Ceccar. Business. Review, 12, рр. 52-56. DOI: http://dx.doi.org/10.37945/cbr.2021.12.06 (accessed October 18, 2023).

European Commission (2020) Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States. 2020 Final Report. DOI: 10.2778/2517 (accessed October 26, 2023).

Macudziński M. (2018) The Standard Audit File for Tax (SAFT): An IT Tool for Tax System Tightening. Studia Administracji i Bezpieczeństwa, 5, рр. 108-120. Available at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=726716 (accessed October 16, 2023).

Robbins G., Mulligan E., Keenan F. (2015) E‐Government in the Irish Revenue: The Revenue On‐Line Service (ROS): A Success Story? Financial Accountability & Management, vol. 31.4, рр. 363-394. Available at: https://doi.org/10.1111/faam.12061 (accessed October 29, 2023).

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Чвертко, Л., & Пуголовко, І. (2023). ВИКЛИКИ ДЛЯ ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-99
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ