КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ: ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

Ключові слова: регіон, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, економіка регіону, регіональний розвиток, підходи оцінювання, ВРП на душу населення, індекс конкурентоспроможності регіону

Анотація

Значення регіону в системі країни як окремого ринкового суб’єкта постійно зростає. Це ставить перед регіонами нові завдання і виклики. Визначено, що розвиток економіки регіону напряму залежить від його конкурентоспроможності, яка забезпечується набором різних конкурентних переваг. Важливим є дослідження та аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності економіки регіонів. В статті представлені результати досліджень поглядів науковців, щодо оцінювання конкурентоспроможності економіки на регіональному рівні. Встановлено що вітчизняними вченими запропоновано різні підходи оцінювання конкурентоспроможності, що пов’язано з багатогранністю категорії «кокуренсопроможість економіки регіону». Визначено, що одним з найпоширеніших показників при оцінюванні рівня конкурентоспроможності економіки регіону є показник валового регіонального продукту.

Посилання

Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156-VIII від 05.02.2015.

Виклики економічного розвитку регіонів України в умовах війни та повоєнного відновлення: науково-аналітична доповідь. URL: https://ird.gov.ua/irdp/e20230002.pdf.

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. NY: Fre Press, 1990.

Ковальська Л. Л. Конкурентні переваги регіону як передумова забезпечення його стійкого економічного розвитку. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/214866434.pdf.

Ракицька С. О., Жусь О. М., Гуцало В. В. Конкурентна стратегія регіонального розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 6(117). URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/6_2020/22.pdf.

Мальцев В. С., Кузьмінська Г. Є. Методологія оцінювання регіональної конкурентоспроможності на прикладі Європейського Союзу. Наука та наукознавство. 2022. № 1(115). С. 34-47.

Безхлібна А. П. Складові конкурентоспроможності приморського регіону. Економіка і регіон. 2021. № 1(80).

Андрусяк Н. О. Методика комплексного оцінювання ефективності реалізації еколого-економічних конкурентних переваг регіонів України. Економічні горизонти. 2018. № 4(7). C. 28.

Надточій І. І., Ракіпов В. Р. Моніторинг конкурентоспроможності трансформаційних процесів у регіонах України. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2020. № 2.

Нестеренко С.С. Методичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності регіону і регіональних конкурентних переваг. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2021. Вип.41. С. 11-15.

Валовий регіональний продукт (2004-2021) з урахуванням перегляду даних платіжного балансу. 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/vvp/kvartal_new/vrp/arh_vrp_u.html

Балабанова Н. В., Лукіна Я. І. Формування конкурентоспроможності регіонів України. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. 2013. Вип. 2. С. 21-25.

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky: Zakon Ukrainy № 156-VIII vid 05.02.2015 [On the principles of state regional policy: Law of Ukraine No. 156-VIII dated February 5, 2015].

Vyklyky ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy v umovakh viiny ta povoiennoho vidnovlennia [Challenges of the economic development of the regions of Ukraine in the conditions of war and post-war recovery], available at URL: https://ird.gov.ua/irdp/e20230002.pdf.

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. NY: Fre Press.

Kovalska, L. L. Konkurentni perevahy rehionu yak peredumova zabezpechennia yoho stiikoho ekonomichnoho rozvytku [Competitive advantages of the region as a prerequisite for ensuring its sustainable economic development], available at URL: https://core.ac.uk/download/pdf/214866434.pdf.

Rakytska, S. O., Zhus, O. M., and Hutsalo, V. V. (2020). Konkurentna stratehiia rehionalnoho rozvytku [Competitive strategy of regional development]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no 6(117), available at URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/6_2020/22.pdf.

Maltsev, V. S. and Kuzminska, H. Ye. (2022). Metodolohiia otsiniuvannia rehionalnoi konkurentospromozhnosti na prykladi Yevropeiskoho Soiuzu. [Methodology for assessing regional competitiveness on the example of the European Union]. Nauka ta naukoznavstvo, no 1(115), pp. 34-47.

Bezkhlibna, A. P. (2021). Skladovi konkurentospromozhnosti prymorskoho rehionu [Components of competitiveness of the seaside region]. Ekonomika i rehion, № 1(80).

Andruksiak, N. O. (2018). Metodyka kompleksnoho otsiniuvannia efektyvnosti realizatsii ekoloho-ekonomichnykh konkurentnykh perevah rehioniv Ukrainy [Methodology for comprehensive evaluation of the effectiveness of implementation of ecological and economic competitive advantages of the regions of Ukraine]. Ekonomichni horyzonty, no 4(7), p. 28.

Nadtochii, I. I. and Rakipov, V. R. (2020). Monitorynh konkurentospromozhnosti transformatsiinykh protsesiv u rehionakh Ukrainy [Moni5toring the competitiveness of transformational processes in the regions of Ukraine]. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia: Ekonomichni nauky, no 2.

Nesterenko S.S. (2021) Metodychni aspekyy otsiniuvannia konkurentospromozhnosti rehionu і rehionalnnykh konkurentnnykh perevah [Methodical aspects of assessing the competitiveness of the region and regional competitive advantages]. Naukovyi Visnyk Khersonsykoho derzhavnoho державного universytetu. Seriia Ekonomichni nauky. vol.41. pp. 11-15.

Valovyi rehionalnyi produkt (2004-2021) z urakhuvanniam perehliadu danykh platizhnoho balansu [Gross regional product (2004-2021) taking into account the revision of balance of payments data]. (2021), available at URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/vvp/kvartal_new/vrp/arh_vrp_u.html

Balabanova, N. V. and Lukina, Ya. I. (2013). Formuvannia konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy [Formation of competitiveness of the regions of Ukraine]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Seriia V: Ekonomika i pravo, vol. 2, pp. 21-25.

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Пугачевська, К., & Феєр, О. (2023). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ: ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-89
Розділ
ЕКОНОМІКА