СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: підприємство, інноваційна діяльність, інновація, інфраструктурне забезпечення, механізм, організаційно-ресурсна база

Анотація

Метою цього дослідження є визначення сутності, з’ясування особливостей та побудова механізмів інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Показано, що інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності підприємства є складовою загального організаційно-ресурсного забезпечення цієї діяльності і виконується із залученням відповідних суб’єктів інноваційної інфраструктури. Встановлено місце, яке займає інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності підприємства у процесі її провадження. Виконане групування суб’єктів інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності з урахуванням ієрархії організаційно-ресурсної бази цієї діяльності. Визначено сутність механізмів такого забезпечення та встановлено їх види. Запропоновано низку ознак групування механізмів інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності, зокрема: за тривалістю функціонування, за кількістю суб’єктів інфраструктурного забезпечення, за ризикованістю функціонування, за предметом функціонування тощо. Побудовано моделі окремих механізмів інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності підприємств.

Посилання

Амоша О. І., Булєєв І. П., Шевцова Г. З. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика. Економіка промисловості. 2007. № 1(36). С. 3–9.

Волощук Л. О. Методичні засади та проблеми оцінювання інтелектуальної складової інноваційного розвитку промислового підприємства. Економічний аналіз. 2014. № 18 (2). С. 87–94.

Геєць В. М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання. Економіка України. 2015. № 1. С. 4–25.

Герасимчук В. Г., Довгань Л. Є., Давиденко В. Р. Інноваційно-інвестиційний розвиток промисловості України: проблеми і перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2006. № 12. С. 14–17.

Гладій С. Фінансовий механізм інвестування інноваційного розвитку: теоретико-методологічний підхід до управління. Наука молода. 2005. № 3. С. 109–115.

Yemelyanov O., Kurylo O., Petrushka T. Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development. Scientific bulletin of Polissia. 2018. Vol. 2 (14). P. 141–149.

Yemelyanov O., Symak A., Zarytska O. Modelling the process of forming the potential of economic development of an industrial enterprise. Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie. 2016. Vol. 3. P. 128–137.

Захарченко Н. В. Оцінка рівня високотехнологічного розвитку виробничого підприємства. Економічний вісник університету. 2005. Вип. 26.1. С. 73–80.

Касич А. О. Модернізація як стратегічне завдання розвитку промисловості України. Бізнес Інформ. 2016. № 7. С. 67–72.

Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Koleshchuk O. Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. East. Eur. J. Enterp. Technol. 2018. Vol. 6(1). Р. 6–16.

Lesinskyi V., Yemelyanov O., Zarytska O., Symak A., Petrushka T. Devising a Toolset for Assessing the Potential of Loan Financing of Projects Aimed at Implementing Energy-Saving Technologies. East. Eur. J. Enterp. Technol. 2021. Vol. 4(13), Р. 15–33.

Найдюк В. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 251–263.

Yemelyanov O., Petrushka T., Symak A., Trevoho O., Turylo A., Kurylo O., Danchak L., Symak D., Lesyk L. Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution [Online]. Sustainability. 2020. Vol. 12 (15). Available at: https://doi.org/10.3390/su12156184 (Accessed 9 Sept 2023).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk L. Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine [Online]. Sustainability. 2018. Vol. 10 (4). Available at: https://doi.org/10.3390/su10041186 (Accessed 9 Sept 2023).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Zahoretska O., Kusiy M., Lesyk R., Lesyk L. Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy. [Online]. Energies. 2019. Vol. (12(24)). Available at: https://doi.org/10.3390/en12244724 (Accessed 9 Sept 2023).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk, L. Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks. [Online]. Energies. 2018. Vol. (11 (12)). Available at: https://doi.org/10.3390/en11123529 (Accessed 9 Sept 2023).

Борисов І. В. Перспективи розвитку інноваційної інфраструктури країни в умовах Індустрії 4.0. Право та інновації. 2022. № 3(39). С. 23–29.

Власенко Т. А. Напрями розвитку інноваційної інфраструктури суб’єктів аграрного бізнесу. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 2. С. 303–310.

Клімова Г. П. Трансфер знань як найважливіша функція дослідницьких університетів. Право та інноваційне суспільство. 2020. № 1 (14). С. 58–65.

Макаров М. О. Формування інноваційної інфраструктури в АПК. Економіка АПК. 2009. № 5. С. 93–97.

Марчишинець О. В., Марчишинець С. М. Індустріальні парки як інструмент залучення інвестицій у реальний сектор економіки регіону. Економічна теорія та історія економічної думки. 2017. Вип. № 9. С. 16–22.

Олексенко Л. В. Розвиток інфраструктури національної інноваційної системи. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 1 (63). С. 108–122.

Олійник О. С. Інноваційна інфраструктура: проблеми та перспективи розвитку. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2017. № 43. С. 150–160.

Самородов А. С. Інформаційне забезпечення доступу до інноваційної інфраструктури. Право та інновації. 2021. № 4 (36). С. 14–20.

Малойван В. В. Інноваційна інфраструктура: методологічні засади правового регулювання. Право та інновації. 2015. № 2 (10). С. 43–48.

Федулова Л. І. Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів України. Економічні інновації. 2013. Вип. 53. С. 296–305.

Amosha O. I., Bulieiev I. P., Shevtsova H. Z. (2007) Innovatsijne onovlennia tekhniko-tekhnolohichnoi bazy promyslovoho vyrobnytstva na synerhetychnykh zasadakh: teoriia i praktyka [Innovative renewal of the technical and technological base of industrial production on a synergistic basis: theory and practice]. Industrial economics, no. 1(36), pp. 3–9.

Voloschuk L. O. (2014) Metodychni zasady ta problemy otsiniuvannia intelektual'noi skladovoi innovatsijnoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Methodical bases and problems of estimation of an intellectual component of innovative development of the industrial enterprise]. Economic analysis, no. 18 (2), pp. 87–94.

Heiets' V. M. (2015) Bar'iery na shliakhu rozvytku promyslovosti na innovatsijnij osnovi ta mozhlyvosti ikh podolannia [Barriers to the development of industry on an innovative basis and opportunities to overcome them]. Ukraine economy, no. 1, pp. 4–25.

Herasymchuk V. H., Dovhan' L. Ye., Davydenko V. R. (2006) Innovatsijno-investytsijnyj rozvytok promyslovosti Ukrainy: problemy i perspektyvy [Innovation and investment development of Ukrainian industry: problems and prospects]. Investments: practice and experience, no. 12, pp. 14–17.

Hladij S. (2005) Finansovyj mekhanizm investuvannia innovatsijnoho rozvytku: teoretyko-metodolohichnyj pidkhid do upravlinnia [The financial mechanism of investing in innovative development: a theoretical and methodological approach to management]. Science is young, no. 3, pp. 109–115.

Yemelyanov O., Kurylo O., Petrushka T. (2018) Methodological principles of evaluating economic potential of industrial enterprise sustainable development, Scientific bulletin of Polissia, vol. 2 (14), pp. 141–149.

Yemelyanov O., Symak A., Zarytska O. (2016) Modelling the process of forming the potential of economic development of an industrial enterprise, Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowie, vol. 3, pp. 128–137.

Zakharchenko N. V. (2005) Otsinka rivnia vysokotekhnolohichnoho rozvytku vyrobnychoho pidpryiemstva [Assessment of the level of high-tech development of a manufacturing enterprise]. Economic Bulletin of the University, Vol. 26.1, pp. 73–80.

Kasych A. O. (2016) Modernizatsiia iak stratehichne zavdannia rozvytku promyslovosti Ukrainy [Modernization as a strategic task of industrial development of Ukraine]. Business Inform, no. 7, pp. 67–72.

Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A. & Koleshchuk, O. (2018). Substantiation of projects that account for risk in the resource-saving technological changes at enterprises. East. Eur. J. Enterp. Technol., vol. 6(1), pp. 6–16.

Lesinskyi, V., Yemelyanov, O., Zarytska, O., Symak, A. & Petrushka, T. (2021). Devising a Toolset for Assessing the Potential of Loan Financing of Projects Aimed at Implementing Energy-Saving Technologies. East. Eur. J. Enterp. Technol., vol. 4(13), pp. 15–33.

Najdiuk V. S. (2013) Sutnist' ta peredumovy innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstv [The essence and prerequisites for innovative development of enterprises]. Marketing and Management of Innovations, vol. 4, pp. 251–263.

Yemelyanov O., Petrushka T., Symak A., Trevoho O., Turylo A., Kurylo O., Danchak L., Symak D., Lesyk L. (2020) Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian Enterprises: Efficiency, Accessibility, and Government Contribution, [Online], Sustainability, vol. 12 (15), available at: https://doi.org/10.3390/su12156184 (Accessed 9 Sept 2023).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk, L. (2018) Assessment of the technological changes impact on the sustainability of state security system of Ukraine, [Online], Sustainability, vol. 10 (4), available at: https://doi.org/10.3390/su10041186 (Accessed 9 Sept 2023).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Zahoretska O., Kusiy M., Lesyk R., Lesyk L. (2019) Changes in Energy Consumption, Economic Growth and Aspirations for Energy Independence: Sectoral Analysis of Uses of Natural Gas in Ukrainian Economy, [Online], Energies, vol. 12 (24). Available at: https://doi.org/10.3390/en12244724 (Accessed 9 Sept 2023).

Yemelyanov O., Symak A., Petrushka T., Lesyk R., Lesyk, L. (2018) Evaluation of adaptability of Ukrainian economy to changes in prices for energy carriers and to energy market risks, [Online], Energies, vol. 11 (12). Available at: https://doi.org/10.3390/en11123529 (Accessed 9 Sept 2023).

Borysov I. V. (2022) Perspektyvy rozvytku innovatsijnoi infrastruktury krainy v umovakh Industrii 4.0. [Prospects for the development of the country's innovative infrastructure in the conditions of Industry 4.0]. Law and innovation, no. 3(39), pp. 23–29.

Vlasenko T. A. (2020) Napriamy rozvytku innovatsijnoi infrastruktury sub'iektiv ahrarnoho biznesu [Development directions of innovative infrastructure of agrarian business entities]. Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 5, no. 2, pp. 303–310.

Klimova H. P. (2020) Transfer znan' iak najvazhlyvisha funktsiia doslidnyts'kykh universytetiv [Knowledge transfer as the most important function of research universities]. Pravo ta innovatsijne suspil'stvo, no.1 (14), pp. 58–65.

Makarov M. O. (2009) Formuvannia innovatsijnoi infrastruktury v APK [Formation of innovative infrastructure in the AIC]. Economy of agro-industrial complex, no. 5, pp. 93–97.

Marchyshynets' O. V., Marchyshynets' S. M. (2017) Industrial'ni parky iak instrument zaluchennia investytsij u real'nyj sektor ekonomiky rehionu [Industrial parks as a tool for attracting investments in the real sector of the region's economy]. Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky, no. №9, pp. 16–22.

Oleksenko L.V. (2021) Rozvytok infrastruktury natsional'noi innovatsijnoi systemy [Development of the infrastructure of the national innovation system]. Ekonomichnyj visnyk Donbasu, no. 1 (63), pp. 108–122.

Olijnyk O. S. (2017) Innovatsijna infrastruktura: problemy ta perspektyvy rozvytku [Innovative infrastructure: problems and prospects for development]. Aktual'ni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy, no. 43, pp.150–160.

Samorodov A. S. (2021) Informatsijne zabezpechennia dostupu do innovatsijnoi infrastruktury [Information provision of access to innovative infrastructure]. Pravo ta innovatsii, no. 4 (36), pp. 14–20.

Malojvan V. V. (2015) Innovatsijna infrastruktura: metodolohichni zasady pravovoho rehuliuvannia [Innovative infrastructure: methodological principles of legal regulation].Law and innovation, no. 2 (10), pp. 43–48.

Fedulova L. I. (2013) Napriamy rozvytku industrial'nykh parkiv schodo realizatsii innovatsijnoho potentsialu rehioniv Ukrainy [Development directions of industrial parks in relation to the realization of the innovative potential of the regions of Ukraine].Economic innovations, no. 53, pp. 296–305.

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Данилович, О. (2023). СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-93
Розділ
ЕКОНОМІКА