УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

  • Олена Прутська Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
  • Лілія Мартинова Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-0429-2173
Ключові слова: публічні фінанси, воєнний стан, державний бюджет, державний борг, військові облігації, міжнародна допомога

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням управління публічними фінансами в умовах воєнного часу. Акцентовано, що в цих умовах управління публічними фінансами кардинально відрізняється від звичних у мирний час процедур і вимагає відповідних змін нормативно-правової бази. Проаналізовано та систематизовано фактори впливу на стан державних фінансів України, серед яких непередбачуваність виконання дохідної частини бюджету, зростання витрат на оборону, нарощування дефіциту бюджету, посилення залежності від зовнішніх джерел фінансування. Проаналізовано джерела фінансування державного бюджету України за період з 24 лютого 2022 року та розмір допомоги, наданої Україні міжнародними партнерами від початку війни. На основі світового досвіду врегулювання боргових криз для країн, що стали жертвами збройної агресії, запропоновано наполягати на частковому списанні зовнішньої заборгованості. Окреслено основні напрями удосконалення бюджетної політики уряду під час війни.

Посилання

Chugunov I., Makohon V., Markuts Y. Features of EU and Ukraine debt policy. Investment Management and Financial Innovations. 2019. 16 (4), pp. 254¬261.

Chugunov I., Makohon V., Titarchuk M., Кrykun T. The budget policy of Ukraine under martial law. Public and Municipal Finance. 2023. №12(1), pp. 1¬11.

Бліщук К.М., Козак І.І. Ефективність управління публічними фінансами в нових економічних умовах. Ефективність державного управління. 2020. Вип.2. С. 201¬214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2020_2_16 (дата звернення: 20.10.2023).

Бліщук К. М. Особливості управління публічними фінансами у воєнний період. Ефективність державного управління. 2023. № (70/71). С. 62–67. DOI: https://doi.org/10.36930/507008 (дата звернення: 23.10.2023).

Верховна Рада України. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану: Закон України від 03.03.2022р. №2118-ІХ URL: https://ips.ligazakon.net/document/t222118?an=1 (дата звернення: 23.10.2023).

Гончаренко М. В. Європейські стандарти антикризового управління публічними фінансами. Актуальні проблеми державного управління. 2016. № 2. С. 1¬6.

Кабінет міністрів України. Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану. Постанова від 11.03.2022. №252 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 23.10.2023).

Кабінет міністрів України. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Постанова від 09.04.2022. №420 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2022-%D0%BF#Text

Кучер Г.В. Бюджетний дефіцит в системі фінансово-кредитного розвитку економіки. Бізнес Інформ. 2017. №11. С. 335–340.

Куценко Т. Ф. Публічні фінанси в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку. Економiка та держава. 2016. № 6. С.62¬66.

Маргасова В., Ружицький I., Ткаленко Н., Шестаковська Т., Михайловська О. Актуальні питання управління публічними фінансами в Україні. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2021. №5(40), С. 135–144. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.244915 (дата звернення: 22.10.2023).

Молдован О.О. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління. Стратегічні пріоритети. 2014. №2. С.35¬ 42.

Нестор О.Ю. Особливості Плану Маршалла в контексті його економічного аспекту і переваг та недоліків реалізації. Фінанси України. 2022. № 9. С. 79¬97

Опарін В. М. Домінанти теорії публічних фінансів у науковій школі КНЕУ. Ринок цінних паперів України. 2016. №5-6. С.3¬12

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/budget-policy (дата звернення: 23.10.2023).

Репко М., Самойлюк М., Томіліна М. Управління державним боргом України під час війни і післявоєнний період. Аналітичний звіт. 2023 URL:https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/upravlinnya-derzhavnim-borgom-ukra%D1%97ni-pid-chas-vijni-ta-pislyavo%D1%94nnij-period.pdf (дата звернення: 23.10.2023).

Україна домовилась про покриття дефіциту бюджету на 2023 рік. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/235783.html (дата звернення: 22.10.2023).

Фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435 (дата звернення: 23.10.2023).

Швайко М. Л. Розвиток публічних фінансів України у сучасних умовах. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7441 (дата звернення: 13.09.2023)

Chugunov, I., Makohon V., & Markuts, Y. (2019) Features of EU and Ukraine debt policy. Investment Management and Financial Innovations. 16 (4), 254¬261. [in English].

Chugunov, I., Makohon, V., Titarchuk, M., &Кrykun T. (2023) The budget policy of Ukraine under martial law. Public and Municipal Finance,12(1), 1¬11. [in English].

Blishchuk K.M., & Kazak I.I. (2020) Effektivnost' upravleniya obshchestvennymi den'gami v noveyshikh ekonomicheskikh usloviyakh [Effectiveness of public finance management in new economic conditions] Effektivnost' gosudarstvennogo upravleniya. Vyp.2. pp. 201¬214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2020_2_16 (accessed October 23, 2023) [in Ukrainian]

Blishchuk K. M. (2023) Osoblyvosti upravlinnya publichnymy finansamy u voyennyy period. Efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya. [Peculiarities of managing public finances during the war period]. Effektivnost' gosudarstvennogo upravleniya, (70/71). Pp. 62–67. DOI: https://doi.org/10.36930/507008 (accessed October 20, 2023). [in Ukrainian]

Verkhovna Rada Ukrayiny. Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo osoblyvostey opodatkuvannya ta podannya zvitnosti u period diyi voyennoho stanu: Zakon Ukrayiny vid 03.03.2022r. №2118-ІХ [Verkhovna Rada of Ukraine. On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the peculiarities of taxation and reporting during the period of martial law: Law of Ukraine] URL: https://ips.ligazakon.net/document/t222118?an=1 (accessed October 23, 2023) [in Ukrainian]

Honcharenko M. V. (2016) Yevropeysʹki standarty antykryzovoho upravlinnya publichnymy finansamy. [European standards of anti-crisis management of public finances] Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya. 2. pp. 1¬6. [in Ukrainian]

Kabinet ministriv Ukrayiny. Deyaki pytannya formuvannya ta vykonannya mistsevykh byudzhetiv u period voyennoho stanu [Some issues of formation and execution of local budgets during martial law] Postanova vid 11.03.2022. №252 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text (accessed October 23, 2023) [in Ukrainian]

Kabinet ministriv Ukrayiny. Pro zatverdzhennya Poryadku vykonannya povnovazhenʹ Derzhavnoyu kaznacheysʹkoyu sluzhboyu v osoblyvomu rezhymi v umovakh voyennoho stanu [On the approval of the Procedure for the exercise of powers by the State Treasury Service in a special regime under martial law]. Postanova vid 09.04.2022. №420. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/420-2022-%D0%BF#Text (accessed October 23, 2023) [in Ukrainian]

Kucher H.V. (2017) Byudzhetnyy defitsyt v systemi finansovo-kredytnoho rozvytku ekonomiky. [Budget deficit in the system of financial and credit development of the economy] Biznes Inform, 11, pp. 335–340. [in Ukrainian]

Kutsenko T. F. (2016) Publichni finansy v Ukrayini v Ukrayini: zmist ta struktura z urakhuvannyam suchasnykh tendentsiy rozvytku [Public finances in Ukraine: content and structure taking into account modern development trends] Ekonomika ta derzhava, 6, pp.62¬66. [in Ukrainian]

Marhasova V., Ruzhytsʹkyy I., Tkalenko N., Shestakovsʹka T., & Mykhaylovsʹka O. (2021) Aktualʹni pytannya upravlinnya publichnymy finansamy v Ukrayini [Actual issues of public finance management in Ukraine] Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 5(40), pp. 135–144. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.244915 (accessed October 22, 2023) [in English].

Moldovan O.O. (2014) Modernizatsiya systemy publichnykh finansiv ta zaprovadzhennya novoyi modeli upravlinnya [Modernization of the public finance system and introduction of a new management model.] Stratehichni priorytety, 2. pp.35¬42. [in Ukrainian]

Nestor O.YU. (2022) Osoblyvosti Planu Marshalla v konteksti yoho ekonomichnoho aspektu i perevah ta nedolikiv realizatsiyi [Peculiarities of the Marshall Plan in the context of its economic aspect and advantages and disadvantages of implementation.] Finansy Ukrayiny, 9, pp. 79¬97. [in Ukrainian]

Oparin V. M. (2016) Dominanty teoriyi publichnykh finansiv u naukoviy shkoli KNEU [Dominants of the theory of public finance in the scientific school of KNEU. Securities market of Ukraine] Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny, 5¬6, pp.3-12. [in Ukrainian]

Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/budget-policy (accessed October 23, 2023) [in Ukrainian]

Repko M., Samoylyuk M., &Tomilina M. (2023) Upravlinnya derzhavnym borhom Ukrayiny pid chas viyny i pislyavoyennyy period [Management of the public debt of Ukraine during the war and the post-war period] Analitychnyy zvit. URL:https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/upravlinnya-derzhavnim-borgom-ukra%D1%97ni-pid-chas-vijni-ta-pislyavo%D1%94nnij period.pdf (accessed October 23, 2023) [in Ukrainian]

Ukrayina domovylasʹ pro pokryttya defitsytu byudzhetu na 2023 rik [Ukraine agreed to cover the budget deficit for 2023] Ofitsiynyy vebportal parlamentu Ukrayiny. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/235783.html (accessed October 22, 2023) [in Ukrainian]

Finansuvannya derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny z pochatku povnomasshtabnoyi viyny [Financing of the state budget of Ukraine since the beginning of the full-scale war]. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435 (accessed October 23, 2023) [in Ukrainian]

Shvayko M. L. (2019) Rozvytok publichnykh finansiv Ukrayiny u suchasnykh umovakh [Development of public finances of Ukraine in modern conditions] Efektyvna ekonomika,11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7441 (accessed September 13, 2023) [in Ukrainian]

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Прутська, О., & Мартинова, Л. (2023). УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-57
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ