ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

Ключові слова: фінанси, економіка, бюджет, криза, антикризова діяльність

Анотація

У статті проаналізовано вплив фінансової кризи на економіку країни в умовах сьогодення. Указано, що економічна криза, пов’язана з російською агресією, призвела до значного зниження ділової активності в Україні. Негативний вплив економічної кризи призвів до девальвації економічних показників в усіх секторах економіки країни. У процесі дослідження встановлено, що українська економіка відновлюється швидше, аніж очікувалося. Зазначено, що незважаючи на низькі обсяги виробництва, загальні фінансові показники мають тенденцію до покращення. Зауважено на тому, що значний відсоток дефіциту державного бюджету профінансований, переважно, за рахунок міжнародної фінансової допомоги, яка покриває розриви платіжного балансу та сприяє нарощуванню фінансових резервів. Встановлено, що незначне покращення споживчої спроможності населення позитивно позначилося на кредитному попиті на окремі види позик та сприяло стабілізації роздрібного кредитного портфеля. На основі проведеного дослідження визначено антикризові заходи економічного відновлення країни на макро- та мікрорівні. Розроблено матрицю бюджетної політики країни на майбутні періоди.

Посилання

Stockhammer E., Bengtsson E. Financial effects in historic consumption and investment functions. International Review of Applied Economics. 2020. Vol. 34 (3), рр. 304¬326. DOI: https://doi.org/10.1080/02692171.2020.1732307

Вавілов Є.В. Емпіричне розуміння системних ризиків та фінансових криз у сучасному суспільстві. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 3 (54). С. 192¬197.

Козюк В.В., Баранчук В.В. Сутність світових фінансових криз та можливості їх попередження. Innovation and Sustainability. 2022. С. 1. С. 44¬52. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.1.44.52

Савченко М.В., Шкуренко О.В. Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації. Економiка i органiзацiя управлiння. 2018. № 3(31). С. 37-47.

Графська О., Головчук Ю., Гарасимчук Н. Стратегічні пріоритети розвитку регіональної економіки в умовах кризи. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 43. DOI:: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-37

Городніченко Ю., Айхенгрін Б. Україна – між війною та рецесією. Forbes Ukraine. 2023. URL: https://forbes.ua/money/ukraina-mizh-viynoyu-ta-retsesieyu-18112022-9875

Круш П.В., Круш Н.П. Проблеми удосконалення управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2018. Вип. 22. С. 63¬69.

Просто про економіку (на основі матеріалів Інфляційного звіту за липень 2023 року). Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiya-i-dali-spovilnyuvatimetsya-a-ekonomi ka-vidnovlyuvatimetsya--inflyatsiyniy-zvit-nbu (дата звернення: 25.10.2023).

Звіт про фінансову стабільність станом на 27.06.2023 р. Комітет з фінансової стабільності. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2023-H1.pdf?v=4 (дата звернення: 25.10.2023).

Індекс споживчих настроїв у вересні 2023 року становить 82,8 п. Info Sapiens. URL: https://www.sapiens.com.ua/ (дата звернення: 25.10.2023).

Економічна статистика. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 25.10.2023).

Статистика. Видатки та доходи бюджету Фонду. Пенсійний фонд України. URL: https://www.pfu.gov.ua/statystyka/vydatky-ta-dohody-byudzhetu-fondu/2023-vydatky-ta-dohody-byudzhetu-fondu/ (дата звернення: 25.10.2023).

Харламов П. Коли розпочнеться реальне зростання економіки України. Iнтерфакс-Україна. 2023. URL: https://mind.ua/publications/20262235-pershi-shtrihi-do-derzhbyudzhetu-2024-deficit-na-rivni-21-vvp-ta-levova-chastka-vidatkiv-na-bezpeku (дата звернення: 25.10.2023).

Бюджет 2024 року. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/budget_of_2024-698 (дата звернення: 25.10.2023).

Інфляція і далі сповільнюватиметься, а економіка відновлюватиметься. Інфляційний звіт НБУ. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiya-i-dali-spovilnyuvatimetsya-a-ekonomika-vidnovlyuvatimetsya--inflyatsiyniy-zvit-nbu (дата звернення: 25.10.2023).

Stockhammer E. & Bengtsson E. (2020) Financial effects in historic consumption and investment functions. International Review of Applied Economics, vol. 34 (3), рр. 304¬326. DOI: https://doi.org/10.1080/02692171.2020.1732307

Vavilov Ye.V. (2014) Empirychne rozuminnia systemnykh ryzykiv ta finansovykh kryz u suchasnomu suspil'stvi [Empirical understanding of systemic risks and financial crises in modern society]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen – Bulletin of Socio-Economic Research, vol. 3 (54), рр. 192¬197.

Koziuk V.V. & Baranchuk V.V. (2022) Sutnist' svitovykh finansovykh kryz ta mozhlyvosti ikh poperedzhennia [The essence of global financial crises and the possibility of their prevention]. Innovation and Sustainability, vol. 1, рр. 44¬52. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2022.1.44.52

Savchenko M.V. & Shkurenko O.V. (2018) Determinanty finansovo-ekonomichnoi kryzy v umovakh hlobalizatsii [Determinants of the financial and economic crisis in the context of globalization]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and organization of management, vol. 3 (31), рр. 37-47.

Hrafska O., Holovchuk Yu. & Harasymchuk N. (2022) Stratehichni priorytety rozvytku rehionalnoi ekonomiky v umovakh kryzy [Strategic priorities for the development of the regional economy in the crisis]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy & Society, vol. 43. Available at: DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-37 (accessed October 25, 2023)

Horodnichenko Yu. & Aikhenhrin B. (2023) Ukraina – mizh viinoiu ta retsesiieiu [Ukraine – between war and recession]. Forbes Ukraine. Available at: https://forbes.ua/money/ukraina-mizh-viynoyu-ta-retsesieyu-18112022-9875 (accessed October 25, 2023)

Krush P.V. & Krush N.P. (2018) Problemy udoskonalennia upravlinnia innovatsijnoiu diial'nistiu korporatyvnykh pidpryiemstv. Problems of improving the management of innovation activity of corporate enterprises. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo.Modern problems of economy and entrepreneurship, vol. 22, рр. 63¬69.

Prosto pro ekonomiku (na osnovi materialiv Infliatsijnoho zvitu za lypen' 2023 roku) [About the Economy (based on the July 2023 Inflation Report)]. National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/ inflyatsiya-i-dali-spovilnyuvatimetsya-a-ekonomika-vidnovlyuvatimetsya--inflyatsiyniy-zvit-nbu (accessed October 25, 2023)

Zvit pro finansovu stabilnist stanom na 27.06.2023 [Financial Stability Report of 27/06/2023]. Financial Stability Committee. National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2023-H1.pdf?v=4 (accessed October 25, 2023)

Indeks spozhyvchykh nastroiv u veresni 2023 roku stanovyt' 82,8 p. [Consumer confidence Index in September 2023 equals 82.8 points]. Info Sapiens. Available at: https://www.sapiens.com.ua/ (accessed October 25, 2023)

Ekonomichna statystyka [Economic statistics]. State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed October 22, 2023)

Statystyka. Vydatky ta dokhody biudzhetu Fondu [Statistics. Expenditures and revenues of the Fund's budget]. Pension Fund of Ukraine. Available at: https://www.pfu.gov.ua/statystyka/vydatky-ta-dohody-byudzhetu-fondu/2023-vydatky-ta-dohody-byudzhetu-fondu/ (accessed October 25, 2023)

Kharlamov P. (2023) Koly rozpochnet'sia real'ne zrostannia ekonomiky Ukrainy [When will the real growth of the Ukrainian economy begin]. Interfax-Ukraine. Available at: https://mind.ua/publications/20262235-pershi-shtrihi-do-derzhbyudzhetu-2024-deficit-na-rivni-21-vvp-ta-levova-chastka-vidatkiv-na-bezpeku (accessed October 25, 2023)

Biudzhet 2024 roku [The budget for 2024]. Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://mof.gov.ua/uk/budget_of_2024-698 (accessed October 25, 2023)

Infliatsiia i dali spovilniuvatymetsia, a ekonomika vidnovliuvatymetsia. Infliatsiinyi zvit NBU [Inflation will continue to decelerate, and the economy will recover. NBU Inflation Report]. National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiya-i-dali-spovilnyuvatimetsya-a-eko nomika-vidnovlyuvatimetsya--inflyatsiyniy-zvit-nbu (accessed October 25, 2023)

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Тшонковскі, К. (2023). ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-64
Розділ
ЕКОНОМІКА