АНАЛІЗ СТАНУ ІТ-СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

Ключові слова: ІТ галузь, повномасштабна війна, дослідження ринку, стратегія розвитку, продуктове ІТ

Анотація

Стаття присвячена ІТ галузі української економіки в умовах повномасштабної війни з врахуванням міжнародного досвіду стимулювання ІТ сектору протягом військових конфліктів. Опрацьовано останні теоретичні та аналітичні дослідження, які вказують на потребу додаткового вивчення та постійної актуалізації обраної теми. Виділено кілька періодів, протягом яких було досліджено динаміку розвитку ІТ сектору з врахуванням географічних та військово-політичних особливостей. Виявлено важливість ІТ сектору як надійного джерела поповнення державного бюджету. Досліджено світовий досвід стратегій розвитку ІТ галузі. Базуючись на порівняльному аналізі виділено рекомендації щодо подальшого розвитку ІТ галузі України. Виділено важливість розвитку саме продуктових компаній, стартапів та R&D центрів, які мають низку переваг в порівнянні з сервісними компаніями.

Посилання

Мешко Н. П., Костюченко М. К. Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України. Вiсник Днiпропетровського унiверситету. Серiя: Менеджмент iнновацiй. 2015. Вип. 4. С. 71–77

Ситник, О. Ю., & Дубровський, С. С. (2022). Особливості розвитку ринку інформаційних технологій в Україні. Економічні горизонти, (3(21), 72–82. DOI:https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.263688

Сметина Н., Фіалковська А., Іжко І. Сучасний стан та перспективи розвитку ІТ-індустрії в Україні в контексті трансформації державної регуляторної політики. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2019. Вип. 7–8. С. 270–271.

Тернова І. А. Роль IT-сектора України у розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Соціальна економіка. 2016. Вип. 51.1. С. 69–76.

Довгань Л. Є., Малик І. П. Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти. Економічний Вісник НТУУ «КПІ». 2017. C. 437¬443.

Назаренко І. Л., Ю. В. Ткаченко Стан і перспективи розвитку IT сфери в Україні в період війни. Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2023. – № 81-82. – С. 59¬67.

Карий О. І., Гальків Л. І., Цапулич А. Ю. Розвиток ІТ-сфери України: чинники та напрями активізації. Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues. 2021. Vol. 5, No 1. С. 42¬55.

О. В. Журавльов. Статистичне дослідження ринку IT-послуг в Україні. Статистика та економіка, аналіз. 2018. No4. С. 25¬33.

Тарасова К. І. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій у системі національного господарства. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 16. С. 46¬51

Національний Банк України. Статистика зовнішнього сектору. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#1 (дата звернення: 06.10.2023)

Львівський ІТ-кластер. Дослідження ІТ ринку в 2022 році. URL: https://itcluster.lviv.ua/projects/it-research/ (дата звернення: 06.10.2023)

Державна податкова служба. Надходження податків і зборів. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv/ (дата звернення: 08.10.2023)

IT association of Ukraine. Дослідження "Do IT like Ukraine". URL: https://itukraine.org.ua/files/reports/2022/DoITLikeUkraine2022.pdf (дата звернення: 08.10.2023)

DOU. Ринок праці під час війни: 13% айтівців без роботи, ще половина боїться її втратити. URL: https://dou.ua/lenta/articles/job-market-during-war-part-1/ (дата звернення: 08.10.2023)

Djinni Analytics. Year in review: Ukrainian tech job market in 2022. URL: https://djinni.substack.com/p/year-in-review-ukrainian-tech-job (дата звернення: 08.10.2023)

Головний веб-сайт програми Yozma. URL: https://www.yozma.com/ (дата звернення: 08.10.2023)

The World Bank. Research and development expenditure (% of GDP). URL: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS (дата звернення: 08.10.2023)

Reuters.Ukrainian minister vows more drones for strikes on Russian warships. URL: https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-minister-vows-more-drone-strikes-russian-ships-2023-09-16/ (дата звернення: 08.10.2023)

Meshko N. P., Kostiuchenko M. K. Perspektyvy rozvytku sfery IT yak providnoi innovatsiinoi haluzi Ukrainy [Prospects for the development of IT as a leading innovative industry in Ukraine.] Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsii. 2015. Vyp. 4. S. 71–77 [in Ukrainian]

Sytnyk, O. Yu., & Dubrovskyi, S. S. (2022). Osoblyvosti rozvytku rynku informatsiinykh tekhnolohii v Ukraini [Peculiarities of the development of the information technology market in Ukraine.] Ekonomichni horyzonty, (3(21), 72–82. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.263688 [in Ukrainian]

Smetyna N., Fialkovska A., Izhko I. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku IT-industrii v Ukraini v konteksti transformatsii derzhavnoi rehuliatornoi polityky [Current state and prospects for the development of the IT industry in Ukraine in the context of the transformation of the state regulatory policy]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. 2019. Vyp. 7–8. S. 270–271 [in Ukrainian]

Ternova I. A. Rol IT-sektora Ukrainy u rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti [The role of Ukraine's IT sector in the development of foreign economic activity]. Sotsialna ekonomika. 2016. Vyp. 51.1. S. 69–76. [in Ukrainian]

Dovhan L. Ye., Malyk I. P. Tendentsii ta problemy rozvytku sfery informatsiinykh tekhnolohii v Ukraini: kadrovi aspekty [Trends and Problems in the Development of Information Technology in Ukraine: Personnel Aspects.]. Ekonomichnyi Visnyk NTUU «KPI». 2017. C. 437-443 [in Ukrainian]

Nazarenko I. L., Yu. V. Tkachenko Stan i perspektyvy rozvytku IT sfery v Ukraini v period viiny [The state and prospects of the IT sector in Ukraine during the war]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. – 2023. – № 81-82. – S. 59-67 [in Ukrainian]

Karyi O. I., Halkiv L. I., Tsapulych A. Yu. Rozvytok IT-sfery Ukrainy: chynnyky ta napriamy aktyvizatsii [Development of Ukraine's IT sector: factors and directions of activation]. Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues. 2021. Vol. 5, No 1. S. 42-55. [in Ukrainian]

O. V. Zhuravlov. Statystychne doslidzhennia rynku IT-posluh v Ukraini [Statistical study of the IT services market in Ukraine.]. Statystyka ta ekonomika, analiz. 2018. No4. S. 25-33 [in Ukrainian]

Tarasova K. I. Rynok informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u systemi natsionalnoho hospodarstva [The market of information and communication technologies in the system of national economy]. Infrastruktura rynku. 2018. Vypusk 16. S. 46-51 [in Ukrainian]

Natsionalnyi Bank Ukrainy. Statystyka zovnishnoho sektoru.[National Bank of Ukraine. External sector statistics]. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#1 (accessed October 8, 2023) [in Ukrainian]

Lvivskyi IT-klaster. Doslidzhennia IT rynku v 2022 rotsi [Lviv IT-Cluster. IT market research in 2022.]. URL: https://itcluster.lviv.ua/projects/it-research/ (accessed October 6, 2023) [in Ukrainian]

Derzhavna podatkova sluzhba. Nadkhodzhennia podatkiv i zboriv [State Tax Service of Ukraine. Receipt of taxes and fees]. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv--obovyaz/nadhodjennya-podatkiv-i-zboriv/ (accessed October 6, 2023) [in Ukrainian]

IT association of Ukraine. Doslidzhennia "Do IT like Ukraine" [IT association of Ukraine. Research "Do IT like Ukraine"]. URL: https://itukraine.org.ua/files/reports/2022/DoITLikeUkraine2022.pdf (accessed October 8, 2023) [in Ukrainian]

DOU. Rynok pratsi pid chas viiny: 13% aitivtsiv bez roboty, shche polovyna boitsia yii vtratyty [DOU. The labor market during the war: 13% of IT workers are unemployed, and another half are afraid of losing their jobs.]. URL: https://dou.ua/lenta/articles/job-market-during-war-part-1/ (accessed October 8, 2023) [in Ukrainian]

Djinni Analytics. Year in review: Ukrainian tech job market in 2022. URL: https://djinni.substack.com/p/year-in-review-ukrainian-tech-job (accessed 08.10.2023)

Yozma Main Website. URL: https://www.yozma.com/ (accessed October 8, 2023)

The World Bank. Research and development expenditure (% of GDP).URL: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS (accessed October 8, 2023)

Reuters. Ukrainian minister vows more drones for strikes on Russian warships. URL: https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-minister-vows-more-drone-strikes-russian-ships-2023-09-16 (accessed October 8, 2023)

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Лісік, О., & Моряк, Т. (2023). АНАЛІЗ СТАНУ ІТ-СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-67
Розділ
ЕКОНОМІКА