ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ

Ключові слова: бухгалтерський облік, малий бізнес, автоматизація обліку, управлінський облік, міжнародний досвід

Анотація

У статті розглянуто проблему організації та важливість управлінського обліку на малих підприємствах. Досліджено теоретичні засади формування системи управлінського обліку в Україні та проаналізовано міжнародний досвід з цього питання та особливості управлінського обліку малого бізнесу, виділено характеристики практик ведення управлінського обліку на вітчизняних підприємствах та недоліки, до яких вони призводять. Зроблено спробу з'ясування причин проблем в організації управлінського обліку у сфері малого бізнесу. Запропоновано шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку у відповідності з міжнародним досвідом, розроблено етапи системи управлінського обліку та методика організації бухгалтерського обліку для впровадження на малих підприємствах. Доведено необхідність систематизації та автоматизації управлінського обліку.

Посилання

Кузик В.І. Features of management accounts in the enterprises of the bewing industry. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018. № 5 (48). С. 154-159.

Кучер С.В., Ковальчук Н.О. Процес бюджетування на малих підприємствах України як елемент ефективного управління. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №20. С. 993–996.

Global management accounting principles. URL: https://www.cgma.org/resources/reports/globalmanagementaccountingprinciples.html (дата звернення: 26.04.2021).

Bui, N. T., Tu Le, O. T., & Nguyen, P. T. Management accounting practices among vietnamese small and medium enterprises. Asian Economic and Financial Review. 2020. № 10(1). рр. 94-115.

Lipi, I., Lipi, R. R., & Shehu, X. A. Implications of accounting information system implementation in SMEs: A study on retail business in vlore region. Mediterranean Journal of Social Science. 2015. № 6(3). рр. 553-563.

Legaspi, J. L. R. What business strategy does and what management accounting is pursuing: A logistic regression analysis. International Journal of Economics and Business Administration. 2020. № 8(1). рр. 124-133.

Чумаченко Н.Г. Развитие управленческого учета в Украине. Світ бухгалтерського обліку. 1998. № 10. С. 2–9.

Кольцова Т.А. Об организации системы управленческого учёта на предприятии. Академический вестник. 2010. № 4. С. 106-110.

Kuzyk V.I. (2018) Features of management accounts in the enterprises of the bewing industry. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Biznes-navihator», no 5 (48), pp. 154-159.

Kucher S.V., Kovalchuk N.O. (2017) Protses biudzhetuvannia na malykh pidpryiemstvakh Ukrainy yak element efektyvnoho upravlinnia [The process of budgeting in small enterprises of Ukraine as an element of effective management]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no 20, pp. 993–996.

Global management accounting principles. URL: https://www.cgma.org/resources/reports/globalmanagementaccountingprinciples.html (accessed: 26.04.2021).

Bui, N. T., Tu Le, O. T., & Nguyen, P. T. T. (2020). Management accounting practices among vietnamese small and medium enterprises. Asian Economic and Financial Review, no 10(1), 94-115.

Lipi, I., Lipi, R. R., & Shehu, X. A. (2015). Implications of accounting information system implementation in SMEs: A study on retail business in vlore region. Mediterranean Journal of Social Sciences, no 6(3), 553-563.

Legaspi, J. L. R. (2020). What business strategy does and what management accounting is pursuing: A logistic regression analysis. International Journal of Economics and Business Administration, no 8(1), 124-133.

Chumachenko N.H. (1998). Razvytye upravlencheskoho ucheta v Ukrayne [Development of management accounting in Ukraine]. Svit bukhhalterskoho obliku , no 10, pp. 2–9.

Koltsova T.A. (2010) . Ob orhanyzatsyy systemы upravlencheskoho uchёta na predpryiatyy [About the organization of system of the management accounting at the enterprise]. Akademycheskyi vestnyk, no 4, pp. 106-110.

Переглядів статті: 281
Завантажень PDF: 268
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Довжик, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-54
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ