СЕК’ЮРЕТИЗАЦІЯ АКТИВІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Ключові слова: сек’юретизація, активи, фінансування, інвестування, страхова компанія, ефективність управління

Анотація

У статті розкриваються принципи сек’юретизації , а також проблема нестачі фінансових ресурсів на сучасному фінансовому ринку в контексті управління портфелем страхової компанії. Виділено переваги сек’юретизації та функціональні особливості інвестиційних учасників і суб’єктів фінансового ринку, які задіяні в процесі сек’юретизації. Узагальнено підходи до визначення класифікаційних ознак за окремими видами активів при їх сек’юретизації. Авторами визначено напрямки вдосконалення механізму процесу залучення грошових коштів і фінансових ресурсів для фінансування страховиків. Також запропоновано способи залучення капіталу з метою інвестування активів страхових компаній у високодохідні інструменти. Проаналізовано диференціацію грошових потоків при підвищенні ефективності інвестування окремих фінансових інструментів страхової організації.

Посилання

Коваленко Ю., Гулей А., Унинець-Ходаківська В., Рябокінь М. Сек’юретизація фінансових активів: сутність та причини поширення в економічних процесах. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 4 (28). С. 177¬185.

Коваленко Ю. М. Управління фінансовими активами: підручник. Ірпінь: ДФСУ, 2019. Ч. 1. 498 с.

Мехтієв Е.О. Еклектика базових понять та визначень сек’юретизації активів. Економіка та держава. 2017. №6. С.17¬23.

Петрук О.М., Новак О.С. Управління ризиками сек’юретизації інвестиційних фондів. Облік і фінанси АПК. 2023. URL:https://magazine.faaf.org.ua/upravlinnya-rizikami-sek-yuritizacii-investiciynih-fondiv.html (дата звернення: 14.10.2023).

Халатур С. М. (2013). Особливості механізму функціонування інвестиційного ринку в Україні. Scientific Progress & Innovations, №(4), С.121-124. URL: https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.31(дата звернення: 16.10.2023).

Хвостенко В.С., Меренкова Л.О., Агапова М.Ю. Фінансовий інжиніринг: навчальний посібник. Харків:ХНЕУ ім.С.Кузнеця, 2020. 120 с.

Чубук Л. Механізм сек’юритизації та цього роль для підвищення конкурентоспроможності фінансових інститутів. URL: http://www.econom.univ.kiev.ua/articles/EP/Chubuk/Mehanizm_sekjurytyzacii_ta_jogo_rol_dlja_pidvyshhennja_konkurentospromozhnosti.pdf’ (дата звернення: 15.10.2023).

Khalatur, S., Pavlova, H., Vasilieva, L., Karamushka, D., Danileviča, A. (2022). Innovation management as basis of digitalization trends and security of financial sector. Entrepreneurship and Sustainability, vol.9(4), pp.56-76. DOI: http://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.4(3) (дата звернення: 16.10.2023).

Khalatur, S.; Tvaronavičienė, M.; Dovgal, O.; Levkovich, O.; Vodolazska, O. (2022). Impact of selected factors on digitalization of financial sector, Entrepreneurship and Sustainability, vol.10 (1): pp.358-377. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2022.10.1(19) (дата звернення: 17.10.2023).

Velychko Oleksandr, Velychko Liudmyla, Khalatur Svitlana and Roubík Hynek (2020). A guarantor in the quality management system of educational programs: a case of Ukrainian universities. Problems and Perspectives in Management, vol.18(4), 153-166. DOI: https://doi:10.21511/ppm.18(4).2020.14 (дата звернення: 17.10.2023).

Velychko, O., Khalatur, S., Bondarchuk, N., and Bahorka, M. (2022). Self-regulation system of continual improvement of quality and efficiency in higher education: A case of Ukraine. Knowledge and Performance Management, vol. 6, №. 1, pp. 11-26. URL: https://doi:10.21511/kpm.06(1).2022.02 (дата звернення: 18.10.2023).

Kovalenko Yu., Guley A., Uninets-Khodakivska V., Ryabokin M. (2021) Sekyuretyzatsiya finansovykh aktyviv: sutnistʹ ta prychyny poshyrennya v ekonomichnykh protsesakh [Securitization of financial assets: essence and causes of spread in economic processes]. Problems and prospects of economics and management, vol. 4(28), pp. 177-185.

Kovalenko Yu. M. (2019) Upravlinnya finansovymy aktyvamy: pidruchnyk [Management of financial assets: textbook]. Irpin: FSSU. Part 1. 498 p. (in Ukrainian)

Mekhtiev E.O. Eklektyka bazovykh ponyatʹ ta vyznachenʹ sekyuretyzatsiyi aktyviv [Eclecticity of basic concepts and definitions of asset securitization]. Economy and the state. 2017. vol. 6. pp.17-23.

Petruk O.M., Novak O.S. (2023) Upravlinnya ryzykamy sekyuretyzatsiyi investytsiynykh fondiv. [Risk management of securitization of investment funds]. Accounting and finance of agriculture. Available at: https://magazine.faaf.org.ua/upravlinnya-rizikami-sek-yuritizacii-investiciynih-fondiv.html (accessed October 14, 2023)

Khalatur, S. M. (2013) Osoblyvosti mekhanizmu funktsionuvannya investytsiynoho rynku v Ukrayini [Peculiarities of the functioning mechanism of the investment market in Ukraine]. Scientific Progress & Innovations, vol.(4), pp.121-124. DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.31 (accessed October 16, 2023)

Khvostenko V.S., Merenkova L.O., Agapova M.Yu. (2020) Finansovyy inzhynirynh: navchalnyy posibnyk [Financial engineering: a study guide]. Kharkiv: S. Kuznets State University, 120 p. (in Ukrainian)

Chubuk L. Mekhanizm sekyurytyzatsiyi ta tsʹoho rolʹ dlya pidvyshchennya konkurentospromozhnosti finansovykh instytutiv [The mechanism of securitization and its role in increasing the competitiveness of financial institutions]. Available at: http://www.econom.univ.kiev.ua/articles/EP/Chubuk/Mehanizm_sekjurytyzacii_ta_jogo_rol_dlja_pidvyshhennja_konkurentospromozhnosti.pdf' (accessed October 15, 2023)

Khalatur S., Pavlova H., Vasilieva L., Karamushka D., Danileviča, A. (2022) Innovation management as basis of digitalization trends and security of financial sector. Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 9(4), pp.56-76. DOI: http://doi.org/10.9770/jesi.2022.9.4(3) (accessed October 16, 2023)

Khalatur S., Tvaronavičienė M., Dovgal O., Levkovich O., Vodolazska O. (2022) Impact of selected factors on digitalization of financial sector, Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol.10 (1): pp.358-377. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2022.10.1(19) (accessed October 17, 2023)

Velychko O., Velychko L., Khalatur S., Roubík Hynek (2020) A guarantor in the quality management system of educational programs: a case of Ukrainian universities. Problems and Perspectives in Management, vol.18(4), pp.153-166. DOI: https://doi:10.21511/ppm.18(4).2020.14(accessed October 17 2023)

Velychko O., Khalatur S., Bondarchuk N., Bahorka M. (2022) Self-regulation system of continual improvement of quality and efficiency in higher education: A case of Ukraine. Knowledge and Performance Management, vol. 6, №. 1, pp. 11-26. DOI: https://doi:10.21511/kpm.06(1).2022.02(accessed October 18, 2023)

Переглядів статті: 20
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Халатур, С., & Ільченко, О. (2023). СЕК’ЮРЕТИЗАЦІЯ АКТИВІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ . Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-49
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ