ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

  • Олексій Тихий Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-3583-3104
Ключові слова: іноземні банки, група іноземних банківських груп, банківська система, банки, фінансові показники діяльності іноземних банків

Анотація

У статті проаналізовано діяльності іноземних банків в Україні, вивчено їх стратегії розвитку, вплив на національний банківський сектор та визначено їх роль в стабільності та розвитку української фінансової системи. Встановлено, що іноземний капітал відіграє ключову роль у розвитку вітчизняної банківської системи, акцентовано його значущість для загальної стабільності фінансового сектора країни. Виявлено, що іноземні банківські групи контролюють приблизно третину активів, власного капіталу, та інших ключових показників банківської системи України. Встановлені під час дослідження тренди, основні напрямки та ціннісні принципи стають ключовими для майбутнього відслідковування ситуації. Акцентована увага на важливості подальших наукових робіт, спрямованих на аналіз діяльності банків із зарубіжним капіталом, зокрема у контексті післявоєнного відновлення та забезпечення стабільності банківської системи України.

Посилання

Івасів І. Фінансова стійкість банків в умовах високої волатильності ринків. Вісник КНТЕУ.2018. №2 (118). С. 48¬53.

Івасів І., Корнилюк І. Вплив іноземних банків на банківську систему України. Вісник НБУ. 2011. № 10. С. 34¬41.

Макуха С. М. Інноваційність іноземних інвестицій – чинник модернізації перехідної економіки. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 5. С. 30–40.

Гордієнко Л. А., Сарана Л. А. Сценарії функціонування банківської системи України в умовах пандемії COVID-19. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2021. №29. С. 75–81. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-12. (дата звернення 4.10.2023)

Приказюк Н.,Сацюк М. Банки з іноземним капіталом в Україні : суперечності та перспективи розвитку. Економічний аналіз.-Том 30. №1. Частина 1. 2020. С. 183–191. URL: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.01.183. (дата звернення 5.10.2023)

Дзюблик О., Владимир О. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків. Вісник НБУ. – 2014. № 5. С. 26-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_5_16. (дата звернення 1.10.2023)

Хома І. і Папірник С. Вплив іноземного капіталу на стабільність банківської системи України. Економіка та суспільство. 2022. №43. URL: doi: 10.32782/2524-0072/2022-43-10. (дата звернення 1.10.2023)

Щуревич О. І. Проблеми функціонування та регулювання банків з іноземним капіталом в Україні. Стратегія економічного розвитку України. 2016. №38.С. 97–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ seru_2016_38_11. (дата звернення 25.09.2023)

Dages B.G., Goldberg L., Kinney D. Foreign and Domestic Bank Participation in Emerging Markets: Lessons from Mexico and Argentina. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 2000. pp. №6 (3). P.17–35

Прокопенко, Н., Мирончук, В., та Шепель, І. Принципи функціонування банківської системи України в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 41. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-33 (дата звернення 25.09.2023)

Фінансова фортеця України: НБУ презентував нову Стратегію, сфокусовану на спротиві російській агресії та відновленні країни. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/strategy (дата звернення 1.10.2023)

Колодізєв О. М, Лесик В. О., Коцюба О. В. Підвищення рівня капіталізації вітчизняної банківської системи: хронологія змін, вимог та формування прогнозів на прикладі банків з іноземним капіталом. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №13. С. 511 – 516.

Лесик В.О. Формування прогнозів щодо рівня капіталізації вітчизняних банків з іноземним капіталом. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» (Полтава, 10 листопада 2016 р.). – Полтава : ПолтНТУ, 2016. С. 236– 238.

Національний банк України. Oсновнi показники діяльності банків України.- URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звернення 15.09.2023)

Сугоняко О. А. Уроки банківської кризи 2008-2009 років і шляхи стратегічної трансформації банківської галузі України: Аналітична записка URL:http://www.aub.org.ua. (дата звернення 15.09.2023)

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 29.10.2013 р. №1277. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (дата звернення 15.09.2023)

Рішення про розподіл банків на групи №40 віж 5.02.2021 р. НБУ. URL:https://bank.gov.ua/ua/legislation/Decision_05022021_40_CCRB_PS (дата звернення 15.09.2023)

Гордійчук Д. Український "Альфа-Банк" остаточно змінив назву на Sense Bank. 2022. № 12. URL:https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/1/694466/ (дата звернення 19.09.2023)

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua. (дата звернення 09.2023)

Криклій О. А., Маслак Н.Г. Управління прибутком банку: монографія. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». 2008. 136 с.

Ivasiv I. (2018). Finansova stijkist’ bankiv v umovah vysokoji volatil'nosti rynkiv [Financial stability of banks in conditions of high market volatility]. Visnyk KNTUE- Bulletin of KNTUE, vol.2(118), pp. 48¬53.

Ivasiv I., Kornyljuk I. (2011). Vplyv inozemnyh bankiv na bankivsku systemu Ukrajiny [The impact of foreign banks on the banking system of Ukraine]. Visnyk NBU - Bulletin of NBU, vol.10, pp. 34¬41.

Makuha S. M. (2011). Innovacijnist' inozemnyh investycij – chynnyk modernizaciji perehidnoji ekonomiky [Innovativeness of foreign investments – a factor of modernization of the transitional economy]. Visnyk Nacional'noji juridycnoji akademiji Ukrajiny imeni Jaroslava Mudroho - Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise, vol.5, pp. 30¬40.

Gordijenko L. A., Sarana L. A. (2021). Scenariji funkcionuvannja bankivs'koji systemy Ukrajiny v umovah pandemiji COVID-19 [Scenarios of functioning of the banking system of Ukraine under conditions of the COVID-19 pandemic]. Elektronne naukove fahove vydannja z ekonomichnyh nauk "Modern Economics"- Electronic scientific professional publication on economic sciences "Modern Economics", vol.29, pp. 75–81. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-12. (Accessed 4.10.2023)

Prykazjuk N., Satsjuk M. (2020). Banky z inozemnym kapitalom v Ukrajini: superechnosti ta perspektyvy rozvytku [Banks with foreign capital in Ukraine: contradictions and development perspectives]. Ekonomichnyj analiz - Economic Analysis, vol. 30(1) , pp. 183–191. DOI: https://doi.org/10.35774/ econa2020.01.01.183. (Accessed 5.10.2023)

Dzjublyk O., Vladymyr O. (2014). Inozemnyj kapital u bankivs'kij systemi Ukrajiny: vplyv na rozvytok valjutnogo rynku ta dijal'nist' bankiv [Foreign capital in the banking system of Ukraine: impact on the development of the currency market and the activities of banks]. Visnyk NBU - Bulletin of the National Bank of Ukraine, vol/ 5, pp. 26-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_5_16. (Accessed 1.10.2023)

Khoma I. & Papirnyk S. (2022). Vplyv inozemnogo kapitalu na stabil'nist' bankivs'koji systemy Ukrajiny [The impact of foreign capital on the stability of the banking system of Ukraine]. Ekonomika ta suspil'stvo - Economics and Society, vol.43. Available at: doi: 10.32782/2524-0072/2022-43-10. (Accessed 1.10.2023)

Shchurevych O. I. (2016). Problemy funkcionuvannja ta reguljuvannja bankiv z inozemnym kapitalom v Ukrajini [Problems of functioning and regulation of banks with foreign capital in Ukraine]. Strategija ekonomichnogo rozvytku Ukrajiny - Strategy of Ukraine's economic development, vol.38, pp. 97–109. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ seru_2016_38_11. (Accessed 25.09.2023)

Dages B.G., Goldberg L., & Kinney D. (2000). Foreign and Domestic Bank Participation in Emerging Markets: Lessons from Mexico and Argentina. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 6(3), pp. 17–35.

Prokopenko, N., Myronchuk, V., & Shepel, I. (2022). Pryncyppy funkcionuvannja bankivs'koji systemy Ukrajiny v umovah vijny [Principles of the functioning of the banking system of Ukraine under conditions of war]. Ekonomika ta suspil'stvo - Economics and Society, vol.41. DOI: t: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-33. (Accessed 25.09.2023)

Finansova fortecia Ukrajiny: NBU prezentuvav novu Strategiju, sfokusovanu na sprotyvi rosijs'kij agresiji ta vidnovlennja kraïny [Financial fortress of Ukraine: NBU presented a new Strategy focused on resisting Russian aggression and country recovery]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/about/strategy. (Accessed 1.10.2023)

Kolodijzev O. M., Lesik V. O., & Kotsjuba O. V. (2016). Pidvyschennja rivnja kapitalizaciji vitchyznjanoji bankivs'koji systemy: hronologija zmin, vymohy ta formuvannja prognoziv na prykladi bankiv z inozemnym kapitalom [Increasing the capitalization level of the domestic banking system: chronology of changes, requirements, and forecasting based on the example of banks with foreign capital]. Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky - Global and national economic problems, vol. 13, pp. 511¬516.

Lesik V.O. (2016). Formuvannja prognoziv shchodo rivnja kapitalizaciji vitchyznjanyh bankiv z inozemnym kapitalom [Formation of forecasts on the capitalization level of domestic banks with foreign capital]. Materialy IV Vseukrajins'koji naukovo-praktychnoji Internet-konferenciji "Rozvytok finansovogo rynku v Ukrajini: problemy ta perspektyvy" [Materials of the IV All-Ukrainian scientific-practical Internet conference "Development of the financial market in Ukraine: problems and prospects"] (Poltava, November 10, 2016). Poltava: PoltNTU, pp. 236–238.

Nacional'nyj bank Ukrajiny. Osnovni pokaznyky dijal'nosti bankiv Ukrajiny [Key performance indicators of banks in Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist. (Accessed 15.09.2023)

Sugonjako O. A. (n.d.). Uroky bankivs'koji kryzy 2008-2009 rokiv i shljahy strategichnoji transformaciji bankivs'koji haluzi Ukrajiny [Lessons of the banking crisis of 2008-2009 and ways of strategic transformation of the banking sector of Ukraine]: Analitychna zapyska - Analytical note. Available at: http://www.aub.org.ua. (Accessed 15.09.2023)

Pro zatverdzhennja Metodychnyh rekomendacij shchodo rozrahunku rivnja ekonomichnoji bezpeky Ukrajiny [On the approval of methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine]: Nakaz Ministerstva ekonomichnogo rozvytku ta torgivli Ukrajiny [Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine] from 29.10.2013, №1277. Available at: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm. (Accessed 15.09.2023)

Rishennja pro rozpodil bankiv na hrupy [Decision on the distribution of banks into groups] №40 from 5.02.2021, NBU. Available at: https://bank.gov.ua/ua/ legislation/Decision_05022021_40_CCRB_PS. (Accessed 15.09.2023)

Gordijchuk D. (2022). Ukrajins'kyj "Al'fa-Bank" ostatochno zminiv nazvu na Sense Bank [Ukrainian "Alpha-Bank" finally changed its name to Sense Bank], 12. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/1/694466/. (Accessed 19.09.2023)

Oficijnyj sajt Nacional'nogo banku Ukrajiny [Official site of the National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua. (Accessed 09.2023)

Kryklіj O. A., & Maslak N.G. (2008). Upravlіnnja prybutkom banku: monografija [Bank profit management: monograph]. Sumy: DVNZ "UABS NBU", 136 p.

Переглядів статті: 20
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Тихий, О. (2023). ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-55
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ