ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: мале підприємство, мікробізнес, облік, податки, реформа

Анотація

Статтю присвячено огляду сучасних реалій функціонування малих підприємств, системи обліку і оподаткування на них. Авторами окреслено масштаби руйнувань та розвитку малого підприємництва за час війни в Україні, що досі триває. Розкрито перспективи податкових реформ в умовах євроінтеграції та майбутньої повоєнної відбудови в країні. Висвітлено проблеми реалізації фіскальних новацій дрібними підприємцями в сучасних умовах. Наведено характеристику потенційних змін в системі оподаткування на основі вже напрацьованого досвіду. Досліджено обсяги зростання податкового навантаження на малий та мікробізнес в контексті планових показників державного бюджету. Проаналізовано особливості розширення облікових процесів на підприємствах малого бізнесу та їх потенційні наслідки для організації бізнес-процесів. В результаті, авторами окреслено позитивні та негативні зміни умов функціонування малих підприємств.

Посилання

Скрипник, С., Лавров, Р., & Шепель, І. (2023). Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Економіка та суспільство, (52).DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-61.

Дроздова О.Г. Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні. The 6th International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (August 14-16, 2023) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. С. 457-463. URL : https://www.researchgate.net/profile/Dmytro-Bannikov/publication/373143069_.pdf#page=457 (дата звернення: 20.10.2023).

Васильєва В.Г., Книшек О.О. Облік та оподаткування електронного бізнесу. Теоретичні та практичні аспекти розвитку Інтернет-економіки: міждисциплінарний навчальний посібник. Трускавець : ПОСВІТ, 2021. 386 с.

Подольська І. С. (2023). Сучасний стан та напрямки удосконалення обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва. URL : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/29-90-93.pdf (дата звернення: 20.10.2023).

Онищенко В. Пустовий М. Проблемні питання сучасного бухгалтерського обліку і оподаткування в Україні. Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції». 18 травня 2023 р, м. Одеса. С. 109-111. URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-18.05.2023.pdf#page=110 (дата звернення: 20.10.2023).

Головна задача – вистояти. Що турбує бізнес в Україні під час війни. РБК-Україна. URL : https://www.rbc.ua/ukr/news/glavnaya-zadacha-vystoyat-bespokoit-biznes-1655831867.html (дата звернення: 20.10.2023).

Всупереч обставинам: Як український бізнес процвітає під час війни. Payoneer. URL: https://www1.payoneer.com/ua/resources/defying-the-odds-how-ukrainian-businesses-thrive-during-war/ (дата звернення: 20.10.2023).

Податкові послаблення для парків, ФОПів та інших під час війни. Що залишити, а що переглянути? Економічна правда. URL : https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/18/692753/ (дата звернення: 20.10.2023).

Україна заблокує використання «спрощенки» для ухилення від податків – Гетманцев. Forbes Ukraine. URL: https://forbes.ua/news/ukraina-zablokue-vikoristannya-sproshchenki-dlya-ukhilennya-vid-podatkiv-getmantsev-10012023-10990 (дата звернення: 20.10.2023).

Черкашин В. Як державі покращити становище малого бізнесу під час війни. Економічна правда. URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2023/06/23/701476/ (дата звернення: 20.10.2023).

Бюджет 2023 року. Міністерство фінансів України. URL : https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582 (дата звернення: 20.10.2023).

єРобота: стало відомо, скільки українців вже отримали державні гранти на розвиток бізнесу. New Voice. URL : https://biz.nv.ua/ukr/economics/yerobota-2023-skilki-ukrajinciv-vzhe-otrimali-derzhavni-granti-na-rozvitok-biznesu-50351036.html (дата звернення: 20.10.2023).

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності. Верховна Рада України. URL : https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43005 (дата звернення: 20.10.2023).

Зміна фокусу з виживання на розвиток – плани та прогнози бізнесу на 2024 рік. Європейська Бізнес Асоціація. URL : https://eba.com.ua/zmina-fokusu-z-vyzhyvannya-na-rozvytok-plany-ta-prognozy-biznesu-na-2024-rik/ (дата звернення: 20.10.2023).

Skrypnyk, S., Lavrov, R., & Shepel, I. (2023). Oblik i opodatkuvannia subiektiv maloho pidpryiemnytstva [Accounting and taxation of small business entities]. Ekonomika ta suspilstvo, no 52. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-61.

Drozdova O.H. (2023) Osoblyvosti orhanizatsii obliku na pidpryiemstvakh maloho biznesu v Ukraini [Peculiarities of accounting organization at small business enterprises in Ukraine]. The 6th International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (August 14-16, 2023) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. С. 457-463. URL: https://www.researchgate.net/profile/Dmytro-Bannikov/publication/373143069_.pdf#page=457 (accessed October 20, 2023).

Vasylieva V.H., Knyshek O.O. (2021) Oblik ta opodatkuvannia elektronnoho biznesu. Teoretychni ta praktychni aspekty rozvytku Internet-ekonomiky [Accounting and taxation of electronic business. Theoretical and practical aspects of the development of the Internet economy]: mizhdystsyplinarnyi navchalnyi posibnyk [interdisciplinary study guide]. Truskavets: POSVIT. 386 p. (in Ukrainian).

Podolska I. S. (2023). Suchasnyi stan ta napriamky udoskonalennia obliku i zvitnosti subiektiv maloho pidpryiemnytstva [The current state and directions for improving the accounting and reporting of small business entities]. Available at: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/29-90-93.pdf (accessed October 20, 2023).

Onyshchenko V. Pustovyi M. (2023) Problemni pytannia suchasnoho bukhhalterskoho obliku i opodatkuvannia v Ukraini [Problematic issues of modern accounting and taxation in Ukraine]. Materialy XI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Perspektyvy rozvytku obliku, analizu ta audytu v konteksti yevrointehratsii». pp. 109-111. Available at: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-18.05.2023.pdf#page=110 (accessed October 20, 2023).

Holovna zadacha – vystoiaty. Shcho turbuie biznes v Ukraini pid chas viiny [The main task is to survive. What worries business in Ukraine during the war]. RBK-Ukraina [RBK-Ukraine]. Available at: https://www.rbc.ua/ukr/news/glavnaya-zadacha-vystoyat-bespokoit-biznes-1655831867.html (accessed October 20, 2023).

Vsuperech obstavynam: Yak ukrainskyi biznes protsvitaie pid chas viiny [Despite the circumstances: How Ukrainian business thrives during the war.]. Payoneer. Available at : https://www1.payoneer.com/ua/resources/defying-the-odds-how-ukrainian-businesses-thrive-during-war/ (accessed October 20, 2023).

Podatkovi poslablennia dlia parkiv, FOPiv ta inshykh pid chas viiny. Shcho zalyshyty, a shcho perehlianuty? [Tax breaks for parks, individual entrepreneurs and others during the war. What to keep and what to revise?]. Ekonomichna Pravda [Economic truth]. Available at : https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/18/692753/ (accessed October 20, 2023).

Ukraina zablokuie vykorystannia «sproshchenky» dlia ukhylennia vid podatkiv – Hetmantsev [Ukraine will block the use of "simplified taxation system" for tax evasion - Hetmantsev]. Forbes Ukraine. Available at : : https://forbes.ua/news/ukraina-zablokue-vikoristannya-sproshchenki-dlya-ukhilennya-vid-podatkiv-getmantsev-10012023-10990 (accessed October 20, 2023).

Cherkashyn V. (2023) Yak derzhavi pokrashchyty stanovyshche maloho biznesu pid chas viiny [How the state can improve the situation of small business during the war]. Ekonomichna Pravda [Economic truth]. Available at : https://www.epravda.com.ua/columns/2023/06/23/701476/ (accessed October 20, 2023).

Biudzhet 2024 roku. Ministerstvo finansiv Ukrainy [Budget for 2023. Ministry of Finance of Ukraine]. Available at : https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582 (accessed October 20, 2023).

yeRobota: stalo vidomo, skilky ukraintsiv vzhe otrymaly derzhavni hranty na rozvytok biznesu [eRobota: It became known how many Ukrainians have already received state grants for business development.]. Available at : https://biz.nv.ua/ukr/economics/yerobota-2023-skilki-ukrajinciv-vzhe-otrimali-derzhavni-granti-na-rozvitok-biznesu-50351036.html (accessed October 20, 2023).

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zaprovadzhennia spetsialnoho rezhymu opodatkuvannia dokhodiv, otrymanykh fizychnymy osobamy vid zdiisnennia okremykh vydiv diialnosti [Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine and Some Other Legislative Acts of Ukraine on the Introduction of a Special Regime for Taxation of Income Received by Individuals from Certain Types of Activities]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at : https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43005 (accessed October 20, 2023).

Zmina fokusu z vyzhyvannia na rozvytok – plany ta prohnozy biznesu na 2024 rik [Changing the focus from survival to development - business plans and forecasts for 2024.]. Yevropeiska Biznes Asotsiatsiia [European Business Association.]. Available at : https://eba.com.ua/zmina-fokusu-z-vyzhyvannya-na-rozvytok-plany-ta-prognozy-biznesu-na-2024-rik/ (accessed October 20, 2023).

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Уманська, В., Ткаченко, А., & Манзенко, Є. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-50
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ