СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ВІДПОВІДЬ НА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Ключові слова: стратегія, пріоритети, інфраструктура, цифрова трансформація, проблема, механізм, зрушення, зміни, прогрес

Анотація

Формування стратегічних пріоритетів потенційного розвитку та прогресивного становлення економічних перетворень в Україні є запорукою сталості її економічного простору, можливістю розвитку конкурентоспроможного середовища, адаптивного до зміни впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. В сучасних умовах постійних економічних зрушень, епоху цифрових трансформацій та діджиталізації економічних процесів створення та ефективний розвиток стратегії ефективного розвитку національної економіки є першочерговою задачею. Світові економічні перетворення, фінансові кризи, цифровізація синергетично впливають на пріоритетність сталого процесу економічних змін, зумовлюючи формування активних економічних перетворень. У статті визначено основні методологічні підходи до формування стратегічних пріоритетів забезпечення ефективного розвитку економіки України в умовах цифрової трансформації, сформовано змістовні головні ознаки відповідної стратегії, її ключові елементи. Наукове дослідження визначає головну стратегічну мету відповідних економічних перетворень, основні напрями стратегічного плану у довгостроковій перспективі з урахуванням ступеня впливу різноманітних факторів. Крім того, у статті проведено ґрунтовне дослідження теоретико-методологічних основ стратегічного бачення розвитку цифрових трансформаційних процесів в національній економіці, як обґрунтованого прогнозування її інвестиційного, структурно-організаційного, соціального, інноваційного та інших станів.

Посилання

Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence / D. Tapscott., 1995. 342 с. (McGraw-Hill).

Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://rada.gov.ua/

Global Information Technology Report 2023.World Economic Forum. 2023. URL: https://reports.weforum.org/globalinformation-technology-report-2023/networked-readiness-index/

Global Innovation Index 2023. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2023/ua.pdf

The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. 2023. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2023.pdf

Measuring the Information Society Report 2017. URL: https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/misr2023/MISR2017_Volume1.pdf

Проникнення інтернету в Україні. URL: https://inau.ua/sites/default/files/file/1910/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_kvartal_2023_roku.pdf

Speedtest Global Index. URL: https://www.speedtest.net/global-index

Worldwide mobile data pricing: The cost of 1GB of mobile data in 230 countries. URL: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/ministry

Гавриленко Н.Г., Тарасенко І.О. Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. № 3 (47). Т. 1. С. 36 46.

Мельник Л.Г., Карінцева О.І., Кубатко О.В., Сотник І.М., Завдовєва Ю.М. Цифровізація економічних систем та людський капітал: підприємство, регіон, народне господарство. Механізм регулювання економіки. 2020. № 2. С. 9–28.

Україна 2030е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український Інститут майбутнього. 2018. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-7

Digitalisation for recovery in Ukraine. OECD, 2022. URL: https://www.oecd.org/ukraine-hub/policyresponses/digitalisation-for-recovery-in-ukraine-c5477864

Федорак В. Як взяти участь у Програмі «Цифрова Європа»: приклади проєктів, відкриті конкурси, підготовка проєктної заявки. Децентралізація. 2023. URL: https://decentralization.gov.ua/news/16008

Шевченко І.О. Стратегія розвитку цифрової економіки в умовах глобалізації. Журнал стратегічних економічних досліджень. 2023. № 6. С. 79–86.

Фісуненко Н.О. Теоретичні аспекти розвитку цифрових трансформацій управління бізнесом компаній. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2023. № 40. С. 81–85.

Фісуненко Н.О. Проблеми цифровізації економіки і використання цифрових платформ: практичні аспекти та рекомендації. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2023. № 39. С. 116–121.

Фісуненко Н.О. Вплив діджиталізації на розвиток національної економіки. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 7.

D., T., 1995. The Digital Economy: Promise And Peril In The Age Of Networked Intelligence. McGraw-Hill, p.342.

Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy [The official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://rada.gov.ua/

Global Information Technology Report 2023. World Economic Forum. Available at: https://reports.weforum.org/globalinformation-technology-report-2023/networked-readiness-index/

Global Innovation Index 2023. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2023/ua.pdf

The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2023.pdf

Measuring The Information Society Report 2023. International Telecommunication Union. Available at: https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/misr2023/MISR2017_Volume1.pdf

Factum Group Ukraine. 2023. Pronyknennia Internetu V Ukraini. Available at: https://inau.ua/sites/default/files/file/1910/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_kvartal_2023_roku.pdf

Speedtest Global Index. Available at: https://www.speedtest.net/global-index

Worldwide Mobile Data Pricing: The Cost of 1GB of Mobile Data in 230 Countries. Available at: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/

Ministerstvo ta Komitet tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. Available at: https://thedigital.gov.ua/ministry

Ghavrylenko, N.Gh., Tarasenko, I.O. (2021). Suchasni tendenciji cyfrovizaciji ekonomiky: problemy ta perspektyvy rozvytku [Modern trends of digitalization of the economy: problems and prospects for development]. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal «Internauka». Serija: «Ekonomichni nauky» p – International scientific journal «Internauka». Series: «Economic Sciences», 3 (47), 1, 36–46. [in Ukrainian]

Meljnyk, L.Gh., Karinceva, O.I., Kubatko, O.V., Sotnyk, I.M., Zavdovjeva, Ju.M. (2020). Cyfrovizacija ekonomichnykh system ta ljudsjkyj kapital: pidpryjemstvo, reghion, narodne ghospodarstvo [Digitization of economic systems and human capital: enterprise, region, national economy]. Mekhanizm reghuljuvannja ekonomiky – Mechanism of economic regulation, 2, 9–28. [in Ukrainian]

Ukrainskyi Instytut maibutnoho. 2018. Ukraina 2030E – Kraina Z Rozvynutoiu Tsyfrovoiu Ekonomikoiu. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-7

OECD (2022). Digitalisation for recovery in Ukraine. Available at: https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/digitalisation-for-recovery-in-ukraine-c5477864 [in Ukrainian]

Fedorak, V. (2023). Jak vzjaty uchastj u Proghrami «Cyfrova Jevropa»: pryklady projektiv, vidkryti konkursy, pidghotovka projektnoji zajavky [How to participate in the «Digital Europe» Program: examples of projects, open tenders, preparation of a project application]. Decentralizacija. Available at: https://decentralization.gov.ua/news/16008 [in Ukrainian]

Shevchenko I.O. (2023). Strateghija rozvytku cyfrovoji ekonomiky v umovakh ghlobalizaciji [Strategy for the development of the digital economy in the conditions of globalization]. Zhurnal strateghichnykh ekonomichnykh doslidzhenj, 6, 79–86. [in Ukrainian]

Fisunenko N.O. (2023). Teoretychni aspekty rozvytku cyfrovykh transformacij upravlinnja biznesom kompanij [Theoretical aspects of the development of digital transformations of business management of companies]. Skhidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja, 40, 81–85. [in Ukrainian]

Fisunenko N.O. (2023). Problemy cyfrovizaciji ekonomiky i vykorystannja cyfrovykh platform: praktychni aspekty ta rekomendaciji [Problems of digitalization of the economy and the use of digital platforms: practical aspects and recommendations]. Skhidna Jevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnja, 39, 116–121. [in Ukrainian]

Fisunenko, N.O. (2023). Vplyv didzhytalizaciji na rozvytok nacionaljnoji ekonomiky [The impact of digitization on the development of the national economy]. Problemy suchasnykh transformacij. Serija: ekonomika ta upravlinnja, 7.

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Фісуненко, Н. (2023). СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ВІДПОВІДЬ НА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-43
Розділ
ЕКОНОМІКА