РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБʼЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, управління ризиками, підприємство, ефективність, мінімізація ризиків, модель управління ризиком

Анотація

У статті досліджено важливості та ефективності ризик-менеджменту у сучасному бізнесі. Систематизовано основні аспекти ризиків, що виникають на підприємствах. Здійснено аналіз ролі ризик-менеджменту в їх ефективному управлінні. Наголошено на результативності ризик-менеджмент у сприянні зниженню витрат, збільшенню конкурентоспроможності та забезпеченню стійкого розвитку підприємства. Досліджуються ключові методи та стратегії ризик-менеджменту, такі як ідентифікація, оцінка, контроль та мінімізація ризиків, а також прийняття обґрунтованих рішень на основі аналізу ймовірних наслідків. Розглядаються сучасні тенденції у сфері ризик-менеджменту, зокрема, врахування впливу цифровізації та технологічних інновацій на ризики, з якими стикаються підприємства. Наголошено на важливості адаптації стратегій ризик-менеджменту до швидкозмінюваних умов ринку та високих технологічних темпів розвитку. Запропоновано конкретні рекомендації щодо впровадження ефективних моделей ризик-менеджменту на підприємствах різного масштабу, які спрямовані на забезпечення адаптивності та реагування на непередбачувані обставини. Розглядаються приклади успішного застосування ризик-менеджменту в сучасних підприємствах різних секторів економіки, що демонструють його потужний вплив на підвищення стійкості та забезпечення довгострокового успіху. Здійснено вичерпний огляд важливості ризик-менеджменту як стратегічного інструменту управління господарськими ризиками, підкреслюючи його критичну роль у забезпеченні стабільності та стійкого розвитку підприємств у сучасному бізнес-середовищі. Підкреслено важливість впровадження системи ризик-менеджменту на підприємствах для забезпечення їх стійкості та успішності у глобальному економічному середовищі.

Посилання

Данченко О.Б., Занора В.О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень: монографія. Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А. 2019. 278 с.

Дуброва О.С. Сучасний погляд на ризик-менеджмент як важливу складову системи управління підприємством. Стратегія економічного розвитку України. 2012. Вип. 1(8). С. 446–452.

Дьяченко Я.Я. Удосконалення системи управління ризиками інвестиційних проектів. Наукові праці НДФІ. 2018. № 4 (85). С. 17–29.

Іщенко І.С. Ризики інвестиційних проектів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2018. № 5 (90). С. 91–98.

Лагунова І.А. Сутність та принципи концепції ризик-менеджменту. Актуальні проблеми державного управління. 2018. № 1 (53). С. 44–52.

Михайленко О.В., Ніколаєнко С.М., Насіканова О.О. Управління ризиками діяльності підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 6. С. 144–147.

Мостенська Т.Л., Скопенко Н.С. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 3(7). С. 74–79.

Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. К.: Політехніка. 2004. 200 с.

Цвігун Т.В. Механізм управління ризиками в системі управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Се¬рія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип. 23. Ч. 2. С. 9–13.

Томашук І.В. Роль державного управління у сталому розвитку сільських територій Вінницького регіону. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 31. С. 470¬478.

Tomashuk I.V. Problems and prospects of management development of rural territories. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. № 5. Р. 214¬220.

Mazur К.V., Tomashuk I.V. Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 5. Р. 67¬78.

Tomashuk I. Rural development management of Ukraine: problems and prospects. The scientific heritage. Hungary. 2020. № 45. Р. 5. Р. 23¬35.

Danchenko O.B., Zanora V.O. (2019) Proektnyj menedzhment: upravlinnja ryzykamy ta zminamy v procesakh pryjnjattja upravlinsjkykh rishenj [Project management: managing risks and changes in management deci-sion-making processes]: monohrafiia – monograph. Cherkasy: PP Chabanenko Ju.A., 278. (in Ukrainian).

Dubrova O.S. (2012) Suchasnyi pohliad na ryzyk-menedzhment yak vazhlyvu skladovu systemy upravlinnia pidpryiemstvom [Modern view of risk management as an important component of enterprise management system]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy - The Strategy of Economic Development of Ukraine, 1(8), 446–452. (in Ukrainian).

D'iachenko Ya.Ya. (2018) Udoskonalennia systemy upravlinnia ryzykamy investytsiinykh proektiv [Improving the Risk Management System of Investment Projects]. Naukovi pratsi NDFI - Scientific Works of the National Defense Fund Institute, 4 (85), 17¬29. (in Ukrainian).

Ishchenko I.S. (2018) Rizyky investytsiinykh proektiv [Risks of Investment Projects]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli - Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, 5 (90), 91¬98. (in Ukrainian).

Lagunova I.A. (2018), Sutnist ta printsipi kontseptsiyi rizik-menedzhmentu. [Essence and principles of risk management concept]. Aktualni problemi derzhavnogo upravlinnya - Current Issues in Public Governance, 1 (53), 44–52. (in Ukrainian).

Mykhailenko O.V., Nikolaenko S.M., Nasikanova O.O. (2017) Upravlinnia ryzykamy diialnosti pidpryiemstva [Risk Management of Enterprise Activities]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi - Issues of a Systemic Approach in Economics, 6, 144¬147. (in Ukrainian).

Mostenska T.L., Skopenko N.S. (2010) Ryzik-menеdzhment yak instrument upravlinnya hospodars'kym ryzikom pidpryyemstva [Risk Management as an Instrument of Managing Business Risks of an Enterprise]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Zaporizhzhia National University, 3(7), 74¬79. (in Ukrainian).

Starostina A.O. (2004) Ryzik-menеdzhment: teoriia ta praktyka [Ryzyk-menedzhment: teoriia ta praktyka]. navch. posib. K.: Politekhnika, 200 (in Ukrainian).

Tsivhun T.V. (2017) Mekhanizm upravlinnia ryzykamy v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Risk Management Mechanism in the Enterprise Management System]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Ekonom ika i menedzhment» - Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series «Economics and Management», 23 (2), 9¬13. (in Ukrainian).

Tomashuk I.V. (2019) Rol derzhavnoho upravlinnia u stalomu rozvytku silskykh terytorii Vinnytskoho rehionu [The role of state administration in the sustainable development of rural areas of the Vinnytsia region]. Infrastruktura rynku - Market infrastructure, 31, 470¬478. (in Ukrainian).

Tomashuk I.V. (2017) Problems and prospects of management development of rural territories. Baltic Journal of Economic Studies, 3, 5, 214-220. (in English).

Mazur К.V., Tomashuk I.V. (2019) Governance and regulation as an indispensable condition for developing the potential of rural areas. Baltic Journal of Economic Studies, 5, 5, 67¬78. (in English).

Tomashuk I. (2020) Rural development management of Ukraine: problems and prospects. The scientific heritage. Hungary, 45, 5, 23¬35. (in English).

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Балдинюк, В. (2023). РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБʼЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-39
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ