ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: транспарентність, фінансова звітність, капітал, корпоративне управління, кодекс

Анотація

Транспарентність фінансової діяльності корпоративних підприємств, є одним із чинників, який впливає на формування оптимальної структури капіталу. Статтю присвячено вивченню теоретичних аспектів забезпечення транспарентності діяльності корпоративних підприємств. Встановлено, що нормативні документи, розроблені НКЦПФР щодо принципів корпоративного управління підприємствами не узгоджені між собою за змістом, в т.ч. в частині транспарентності фінансової діяльності та побудові взаємовідносин з акціонерами та іншими стейкхолдерами. Обґрунтовано необхідність перегляду Принципів корпоративного управління, узгодження їх з Кодексом корпоративного управління, який відповідає Принципами корпоративного управління країн ОЄСР. Відзначено, що існуючі на сьогодні вимоги щодо транспарентності фінансової діяльності не сприяють покращенню рівня розкриття та прозорості діяльності корпоративних підприємств. Стаття підготовлена за результатами дослідження, що фінансується за рахунок бюджетних коштів МОН України «Цифровізація та транспарентність публічних, корпоративних та особистих фінансів: вплив на інноваційний розвиток та національну безпеку» (реєстраційний номер: 0122U000774).

Посилання

Dholakia U. Transparency in Business: An Integrative View. Houstoun. Palgrave Macmillan. 2023. 215 p.

Enhancing Bank Transparency. - Basel Committee on Banking Supervision. Basel. September 1998.

G20/OECD Principles of Corporate Governance. 2015. OECD Publishing, Paris. URL: https://bit.ly/3S4vGG7. (дата звернення 21.03.2023).

Salvi A., Petruzzella F., Raimo N., Vitolla F. Transparency in the digitalization choices and the cost of equity capital. Qualitative research in Financial Markets. 2023. Vol. 15 (4). pp. 630–646.

Suddaby R., Panwar R. On the Complexity of Managing Transparency. California Management Review. 2022. Vol. 65 (1). pp. 5–18.

Білоцька І. А. Транспарентність корпоративного сектору як передумова результативності бізнесу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 5-6. С. 54–58.

Богуцька Л. Реалізація принципів транспарентності суб’єктів господарювання. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. № 4. С. 149–158.

Дубина М., Пілевич Д., Баранець А. Інформаційна прозорість функціонування страхових компаній в Україні. Проблеми і перспективи розвитку економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 145–154.

Калабухова С., Токарєва Т. Транспарентність облікової інформації. Економічний аналіз. 2022. Т. 32 № 4. С. 186–197.

Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації. Затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12 бер. 2020 р. URL: https://bit.ly/3tyKBOJ. (дата звернення 20.03.2023 р.).

Костирко Р.О., Замай О.О. Вартісно-орієнтована звітність як інструмент транспарентності фінансового та управлінського обліку. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 50¬55.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: https://bit.ly/3Q0UxYU. (дата звернення – 12.03.2023 р.)

Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Від 22.11.2012. № 1688. Режим доступу: https://bit.ly/46xNe1F (дата звернення - 20.03.2023).

Про затвердження Принципів корпоративного управління. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 груд. 2003 р. № 571. URL : https://bit.ly/48Y6w1R. (дата звернення 20.03.2023 р.)

Про затвердження Принципів корпоративного управління. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 лип. 2014 р. № 955. URL : https://bit.ly/46VjImx. (дата звернення 20.03.2023 р.).

Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 бер. 2020 р. № 118. URL : https://bit.ly/46SvHku. (дата звернення 20.03.2023 р.).

Bilotska I. A. (2020) Transparentnist korporatyvnoho sektoru yak peredumova rezultatyvnosti biznesu v Ukraini. [Corporate sector transparency as a prerequisite of business performance in ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, Vol. 5-6. pp. 54–58.

Bohutska L. (2017) Realizatsiia pryntsypiv transparentnosti subiektiv hospodariuvannia. [Implementing principles of transparency in business entities]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – Bulletin of the Ternopil National Economic University, Vol. 4. pp. 149–158.

Derzhavna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. (2003) Pro zatverdzhennia Pryntsypiv korporatyvnoho upravlinnia. [On the approval of the Principles of Corporate Governance. Act of the State Securities and Stock Market Commission of the National Securities and Stock Market Commission]. URL: https://bit.ly/48Y6w1R (accessed March 20, 2023).

Derzhavna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. (2014) Pro zatverdzhennia Pryntsypiv korporatyvnoho upravlinnia. [On the approval of the Principles of Corporate Governance. Act of the State Securities and Stock Market Commission of the National Securities and Stock Market Commission]. URL: https://bit.ly/46VjImx (accessed March 20, 2023).

Dholakia U. (2023) Transparency in Business: An Integrative View. Houstoun. Palgrave Macmillan. 215 p.

Dubyna M., Pilevych D., Baranets A. (2018) Informatsiina prozorist funktsionuvannia strakhovykh kompanii v Ukraini. [Information transparency of insurance companies functioning in Ukraine]. Problemy i perspektyvy rozvytku ekonomiky ta upravlinnia. Vol. 3 (15). pp. 145–154.

Enhancing Bank Transparency. (1998) Basel Committee on Banking Supervision. Basel.

G20/OECD Principles of Corporate Governance. (2015). OECD Publishing, Paris. URL : https://bit.ly/3S4vGG7. (Accessed March 21, 2023).

Kalabukhova S., Tokarieva T. (2022) Transparentnist oblikovoi informatsii. [Transparency of the accounting Information]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, Vol. 32 (4). pp. 186–197.

Kostyrko R.O., Zamai O.O. (2022) Vartisno-oriientovana zvitnist yak instrument transparentnosti finansovoho ta upravlinskoho obliku. [Cost-oriented reporting as a tool for transparency of financial and management accounting]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, Vol. 5. pp. 50–55.

Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. (2012) Pro zatverdzhennia Polozhennia pro funktsionuvannia fondovykh birzh. [On the approval of the Regulation on the functioning of stock exchanges: Act of the National Securities and Stock Market Commission]. URL: https://bit.ly/46xNe1F (accessed March 20, 2023).

Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. (2020) Kodeks korporatyvnoho upravlinnia: kliuchovi vymohy i rekomendatsii. [Corporate governance code: key requirements and recommendations]. URL: https://bit.ly/3tyKBOJ. (accessed March 20, 2023).

Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. Shchodo uzahalnennia praktyky zastosuvannia zakonodavstva z pytan korporatyvnoho upravlinnia. [Regarding the generalization of the practice of applying legislation on corporate governance: Act of the National Securities and Stock Market Commission]. URL: https://bit.ly/46SvHku (accessed March 20, 2023).

Salvi A., Petruzzella F., Raimo N., Vitolla F. (2023) Transparency in the digitalization choices and the cost of equity capital. Qualitative research in Financial Markets. Vol. 15 (4). pp. 630–646.

Suddaby R., Panwar R. (2022) On the Complexity of Managing Transparency. California Management Review. Vol. 65 (1). P. 5–18.

Verkhovna rada Ukrainy. (1999) Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist : Zakon Ukrainy [About accounting and financial reporting: Law of Ukraine]. URL: https://bit.ly/3Q0UxYU. (accessed March 12, 2023)

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Школьник, І., & Дзюба, В. (2023). ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-36
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ