ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕВОЛЮЦІЇ НОРМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Ключові слова: трансфертне ціноутворення, контрольовані операції, транснаціональні корпорації, зовнішньоекономічна діяльність, принцип «витягнутої руки»

Анотація

У статті розкрито основні етапи становлення трансфертного ціноутворення в світі та їх вплив на запровадження і розвиток в Україні. Досліджено поетапний розвиток норм контролю за зовнішньоекономічними операціями між асоційованими підприємствами. Проаналізовано причинно-наслідковий зв’язок виникнення перерозподілу економічних вигід між компаніями, які функціонують у різних юрисдикціях. За допомогою систематизації теоретичних напрацювань обґрунтовано формування політики трансфертного ціноутворення. Опрацьовано законодавчу базу з питань контролю за трансфертним ціноутворенням та прослідковано тенденцію змін правил регулювання транснаціональних компаній та їх асоційованих компаній. Досліджено послідовність формування основних принципів становлення вітчизняного досвіду регулювання трансфертних цін.

Посилання

Cobham, Alex, and Petr Janský, Estimating Illicit Financial Flows:

Critical Guide to the Data, Methodologies, and Findings (Oxford, 2020; online edn, Oxford Academic, 19 Mar. 2020), DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198854418.001.0001.

Global Investment Trends Monitor 2022

URL: https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2022d3_en.pdf.

OECD Digital Economy Outlook 2020. OECD.

URL: https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook 2020_bb167041-en#page1.

Мішин М., Шолохова А. План дій BEPS 2.0: що передбачає подальша реформа міжнародного оподаткування. 2020.

URL: https://home.kpmg/ua/ uk/home/media/press-releases/2020/01/plan-dii-beps-2-0.html.

Avi-Yonah, Reuven S. and Haiyan Xu. «Evaluating BEPS: A Reconsideration of the Benefits Principle and Proposal for UN Oversight.» (2016). URL: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article

=2868&context=articles.

Брехов С.С. Напрями розвитку контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні. Соціальноекономічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр./НАН України. ДУ

"Інт регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ". Львів, 2016.

Вип. 4 (120). № 4. С. 120—125.

Задорожня Л.А. Міжнародна практика трансфертного ціноутворення в контексті оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб України. Економіка і фінанси. 2014. № 10. С. 62-70.

URL: http://surl.li/lpupq.

Мішин М., Курілов Є. Трансфертне ціноутворення та план дій BEPS. Вісник Міністерства доходів і зборів України. 2014. № 16. С. 12— 16.

Ault, J. Hugh. (2013). Some Reflections on the OECD and the Sources of International Tax Principles. Working Paper of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, 03. URL: https://ssrn.com/abstract=2287834.

Petruzzi, R., Tavares, R. (2019). Transfer pricing and value creation. Serieson International Tax Law, Michael Lang (ed), 116.

URL: https://www.gbv.de/dms/zbw/1671000579.pdf.

Романюк М.В. Трансфертне ціноутворення в податковій системі України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. 2013. С. 15–17.

Селезень П. Угода про асоціацію між Україною та ЄС у контексті прямого оподаткування: концептуальний та нормативний аспект. Ірпінь: НДІ фінансового права, 2015. 39 с.

OECD (2022), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, OECD Publishing, Paris,

DOI: https://doi.org/10.1787/0e655865-en.

UN Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries (2021). URL: https://financing.desa.un.org/sites/default/files/2023-03/UN%20Manual%20on%20Transfer%20Pricing.pdf.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» № 408-VII від 04.07.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-18#Text (дата звернення 20.09.2023).

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р.

№ 2755. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення 28.09.2023).

Логінов М. М. Перша світова війна як спосіб розв’язання економічних суперечностей. Історія народного господарства та економічної думки України. № 49. 2016, с. 93-111.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2016_49_8.

Federico, G., Tena-Junguito, A. World trade, 1800-1938 : a new data-set. (2016). Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Figuerola de Ciencias Sociales. Working Papers In Economic History, 16-01.

URL: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/22222#preview.

Смірнова О. М. Оподаткування доходів транснаціональних корпорацій у країнах Європейського Союзу: історичний екскурс та сучасний стан. Ефективна економіка 11 (2013).

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2540.

Hungerford, T. (2013): Corporate tax rates and economic growth since 1947, Economic Policy Institute Issue Brief No. 364.

URL: https://www.epi.org/publication/ib364-corporate-tax-rates-and-economic-growth/

Explanatory memorandum to the double taxation relief (base erosion and profit shifting). Order 2018. URL: https://www. legislation. gov.uk /ukdsi / 2018 / 9780111168127/pdfs/ukdsiem_9780111168127_en.pdf

Gabriel Zucman, Thomas Wright, «The Exorbitant Tax Privilege», NBER Working Paper No. 24983, September 2018.

URL: https://ssrn.com/abstract=3246780.

Addison, S. and Mueller, F. (2015), «The dark side of professions: the big four and tax avoidance», Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 28 №. 8, pp. 1263-1290. DOI: https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2015-1943

Андрусь О.І. Трансфертне ціноутворення в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2018. Вип. 22. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/145085

Фарат, О., Косовська, В., & Козак, І. (2022). Дослідження законодавчих змін трансфертного ціноутворення в Україні. Економіка та суспільство, (44).DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-77.

Король С.Я., Уманців Г.В., Шушакова І.К. Розвиток трансфертного ціноутворення в умовах глобалізації. Економічна

теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 87–100.

DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑87.

Мадяр Р. О., Кушнір Ю. Б., Далекорей М. І. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. C. 26–31. URL: http://www.investplan.com. ua/pdf/11_2017/7.pdf.

Гречко А. Механізм трансфертного ціноутворення в Україні як інструмент контролю за операціями між пов’язаними особами. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2016. № 13.

URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80095.

Проект Закону із запровадження Плану дій BEPS в Україні: Міністерство фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/

proekt-zakonu-iz-zaprovadzhennia-planu-dii--v-ukraini?category=novini tamedia&subcategory=vsi-novini (дата звернення 30.09.2023).

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві: Закон України

від 16.01.2020 № 466-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text (дата звернення 25.09.2023).

Результати роботи ДПС у напрямку трансфертного ціноутворення. Державна податкова служба України: офіц. сайт.

URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/prezentatsiyni-materiali/633174.html.

Cobham, Alex, and Petr Janský, Estimating Illicit Financial Flows:

A Critical Guide to the Data, Methodologies, and Findings (Oxford, 2020; online edn, Oxford Academic, 19 Mar. 2020),

DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198854418.001.0001.

Global Investment Trends Monitor 2022

Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2022d3_en.pdf.

OECD Digital Economy Outlook 2020. OECD.

Available at: https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2020_bb167041-en#page1.

Mishy’n, M., & Sholoxova, A. (2020). Plan dij BEPS 2.0: shho peredbachaye podal’sha reforma mizhnarodnogo opodatkuvannya [BEPS 2.0 Action Plan: envisaging further reform of international taxation].

Available at: https://home.kpmg/ua/ uk/home/media/press-releases/2020/01/plan-dii-beps-2-0.html.

Avi-Yonah, Reuven S. and Haiyan Xu. «Evaluating BEPS: A Reconsideration of the Benefits Principle and Proposal for UN Oversight.» (2016). Available at: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article

=2868&context=articles.

Brekhov, S. S. «Napriamy rozvytku kontroliu za transfert- nym tsinoutvorenniam v Ukraini» [Areas of Control of Transfer Pricing in Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, no. 4 (2016): рр.120-125.

Zadorozhnia, L.A. «Mizhnarodna praktyka transfertnoho tsinoutvorennia v konteksti opodatkuvannia dokhodiv fizychnykh ta yurydychnykh osib Ukrainy» [International practice of transfer pricing in the context of taxation of income of natural and legal persons of Ukraine], Ekonomika i finansy, vol. 10 (2014), pp. 62-70. Available at: http://surl.li/lpupq.

Mishyn, M. and Kurilov, E., «Transfertne tsinoutvorennia ta plan dii BEPS» [Transfer pricing and Action Plan on BEPS], Visnyk Ministerstva dokhodiv i zboriv Ukrayiny, vol. 16 (2011), рр. 12-16.

Avi-Yonah, Reuven S. and Haiyan Xu. «Evaluating BEPS: A Reconsideration of the Benefits Principle and Proposal for UN Oversight.» (2016). Available at: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article

=2868&context=articles.

Petruzzi, R., Tavares, R. (2019). Transfer pricing and value creation. Serieson International Tax Law, Michael Lang (ed), 116.

Available at: https://www.gbv.de/dms/zbw/1671000579.pdf.

Romaniuk M.V. (2013) Transfertne tsinoutvorennia v podatkovii systemi Ukrainy [Transfer pricing in the tax system of Ukraine]. Global trends and prospects for the development of the financial system of Ukraine, pp.15–17.

Selezen', P. (2015), Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS u konteksti pryamoho opodatkuvannya: kontseptual'nyy ta normatyvnyy aspekt [The Association Agreement between Ukraine and the EU in the context of direct taxation: conceptual and normative aspects], NDI finansovoho prava, Irpen, Ukraine.

Ault, J. Hugh. (2013). Some Reflections on the OECD and the Sources of International Tax Principles. Working Paper of the Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, 03. Available at: https://ssrn.com/abstract=2287834.

OECD (2022), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, OECD Publishing, Paris,

DOI: https://doi.org/10.1787/0e655865-en.

UN Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries (2021). Available at: https://financing.desa.un.org/sites/default/files/2023-03/UN%20Manual%20on%20Transfer%20Pricing.pdf.

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo transfertnoho tsinoutvorennia [On making changes to the Tax Code of Ukraine regarding transfer pricing]: Zakon Ukrainy № 408-VII (04.07.2013) Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/408-18/print1371479257466566.

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy № 2755 (02.12.2010) Available at: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Lohinov M. M. «Persha svitova viina yak sposib rozviazannia ekonomichnykh superechnostei» [The First World War as a way of solving economic contradictions] Istoriia narodnoho hospodarstva ta ekonomichnoi dumky Ukrainy, № 49. 2016, pp. 93-111.

Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2016_49_8.

Federico, G., Tena-Junguito, A. World trade, 1800-1938 : a new data-set. (2016). Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Figuerola de Ciencias Sociales. Working Papers In Economic History, 16-01.

Available at: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/22222#preview.

Smirnova, O. M. «Opodatkuvannia dokhodiv transnatsionalnykh korporatsii u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: istorychnyi ekskurs ta

suchasnyi stan» [Taxation of the income of transnational corporations in the countries of the European Union: a historical tour and the current state] Efektyvna ekonomika 11 (2013). Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2540.

Hungerford, T. (2013): Corporate tax rates and economic growth since 1947, Economic Policy Institute Issue Brief No. 364.

Available at: https://www.epi.org/publication/ib364-corporate-tax-rates-and-economic-growth/.

Explanatory memorandum to the double taxation relief (base erosion and profit shifting). Order 2018. Available at: https://www. legislation. gov.uk /ukdsi / 2018 / 9780111168127/pdfs/ukdsiem_9780111168127_en.pdf.

Gabriel Zucman, Thomas Wright, «The Exorbitant Tax Privilege», NBER Working Paper No. 24983, September 2018.

Available at: https://ssrn.com/abstract=3246780.

Addison, S. and Mueller, F. (2015), «The dark side of professions: the big four and tax avoidance», Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 28 №. 8, pp. 1263-1290. DOI: https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2015-1943.

Andrus O. I. (2018) Transfertne tsinoutvorennia v Ukraini:

problemy i perspektyvy rozvytku [Transfer pricing in Ukraine: problems and prospects]. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo – Modern problems of economy and entrepreneurship, vol. 22, Available at: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/145085.

Farat, O., Kosovs`ka, V., & Kozak, I. (2022). Doslidzhennya zakonodavchy`x zmin transfernogo cinoutvorennya v ukrayini. Ekonomika ta suspil`stvo [Study of legislative changes in transfer pricing in Ukraine], (44). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-77.

Korol, S. Ya., Umantsiv, H. V., & Shushakova, I. K. (2021). Rozvytok transfertnoho tsinoutvorennia v umovakh hlobalizatsii [Development of transfer

pricing in the conditions of globalization]. Ekonomichna teoriia ta pravo – EconomicTheory and Law, 2 (45), 87-100.

DOI: https://doi.org/10.31359/2411‑5584‑2021‑45‑2‑87.

Madiar, R. O., Kushnir, Yu. B., and Dalekorei, M. I. «Transnatsionalizatsiia ukrainskoho biznesu v hlobalnii ekonomitsi» [Transnationalization of Ukrainian Business into Global Economics]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 11 (2017): 26-31.

Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2017/7.pdf.

Hrechko, A. (2016), «Mekhanizm transfertnoho tsinoutvorennia v Ukraini yak instrument kontroliu za operatsiiamy mizh poviazanymy osobamy» [The mechanism of transfer pricing in Ukraine as a tool for monitoring transactions between related parties], Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI», no. 13. Available at: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80095.

Proekt Zakonu iz zaprovadzhennia Planu dii BEPS v Ukraini [Draft Law on the Implementation of the BEPS Action Plan in Ukraine: Ministry of Finance of Ukraine]: Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: https://www.minfin.gov.ua/news/view/ proekt-zakonu-iz-zaprovadzhennia-planu-dii--v-ukraini?category=novini-tamedia&subcategory=vsi-novini.

Verkhovna Rada Ukrainy. (2020, January 16). Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo vdoskonalennia administruvannia podatkiv, usunennia tekhnichnykh ta lohichnykh neuzghodzhenostei u podatkovomu zakonodavstvi [On Amendments to the Tax Code of Ukraine to Improve Tax Administration, Eliminate Technical and Logical Inconsistencies in Tax Legislation]: Zakon Ukrainy № 466-IX.

Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text. 31. State Tax Service of Ukraine (2022) Rezultaty roboty DPS u napriamku kontroliu za transfertnym tsin-outvorenniam [The results of the State Tax Service in the direction of control over transfer pricing].

Available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/prezentatsiyni-materiali/633174.html.

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Сторожук, Т., & Моргуненко, А. (2023). ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕВОЛЮЦІЇ НОРМ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-35
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ