ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ АКТИВІВ

Ключові слова: активи, малоцінні активи, засоби праці, малоцінні необоротні матеріальні активи, основні засоби, малоцінні швидкозношувані предмети, запаси

Анотація

Стаття присвячена питанням обліку малоцінних активів, зокрема відображення їх у складі оборотних та необоротних активів підприємства за відповідними критеріями визнання. Оскільки кожне підприємство використовує у господарській діяльності такі засоби праці, які мають короткий термін використання та порівняно невелику вартість, є необхідність чіткого розмежування критеріїв, за якими можна розподіляти їх до категорії малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) або малоцінні швидкозношувані предмети (МШП). Двоїстість економічного змісту таких активів обумовлює застосування спеціальної методики обліку у практичній діяльності суб’єктів господарювання. Проте, дослідження доводять, що не тільки відсутність розробленої методики обліку, а й деякою мірою неузгодженість нормативного регулювання малоцінних активів, мають негативний вплив на побудову системи обліку активів на підприємствах.

Посилання

Судак В.О. Особливості обліку та критерії визнання малоцінних активів. Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, м. Рівне, 29 вересня, 2023 р. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа. 2023 р. С. 29¬30.

Китайчук Т. Г. Актуальні питання обліку малоцінних активів. Економіка та держава. Економічна наука. Вип. 7. 2021. С. 16¬20. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2021/5.pdf

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 11.10.2023).

Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1, затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення 11.10.2023).

Запаси: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9, затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (дата звернення 11.10.2023).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 (дата звернення 11.10.2023).

Основні засоби: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7, затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (дата звернення 11.10.2023).

Пономаренко О. Г. Малоцінні активи: наукова дискусія та практика обліку. Агросвіт. № 5. 2019. С. 11¬17. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/5_2019/3.pdf

Шендригоренко М. Т. Актуальні питання обліку та аудиту малоцінних оборотних і необоротних матеріальних активів. Бізнес-навігатор. 2018. Випуск 4 (47). С.185-188. URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2018/47_2018/42.pdf

Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки: МСБО 8 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text (дата звернення 11.10.2023).

Sudak V. (2023) Osoblyvosti obliku ta kryterii vyznannia malotsinnykhaktyviv. [Accounting features and low-value assets recognition criteria] Innovatsiini tendentsii sohodennia v sferi pryrodnychykh, humanitarnykh ta tochnykh nauk: materialy – 2023: III Mizhnarodna naukova konferentsiia. Yevropeiska naukova platforma (Rivne, September 29, 2023) pp. 29¬30.

Kytaichuk T. (2021) Aktualni pytannia obliku malotsinnykh aktyviv. [Topical issues of accounting for low-value assets]. Ekonomika ta derzhava. Ekonomichna nauka, vol.7, pp.16-20. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2021/5.pdf (Accessed October 11, 2023

Podatkovyj kodeks Ukrajiny [Tax Code of Ukraine] vid 02.12.2010 roku # 2755-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed October 11, 2023).

Natsionalnyy standart (polozhennya) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalʹni vymohy do finansoviy zvitnosti» [National Regulation (Standard) of Accounting 1 «General Requirements for Financial Reporting»]: order of the Ministry of Finance of Ukraine from 07.02.2013 № 73. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (Accessed October 11, 2023).

Natsionalnyy standart (polozhennya) bukhhalterskoho obliku 9 «Zapasy» [National Regulation (Standard) of Accounting 9 "Inventories"]: order of the Ministry of Finance of Ukraine from 20.10. 1999 r. № 246. Availabe at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 (Accessed October 11, 2023).

Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii №291[Instruction on application of the Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations № 291. ] order of the Ministry of Finance of Ukraine from 30.11.1999 р. Available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 (Accessed October 11, 2023).

Natsionalnyy standart (polozhennya) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby» [National Regulation (Standard) of Accounting 7 " Fixed assets "]: order of the Ministry of Finance of Ukraine from 27.04.2000 р № 92. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (Accessed October 11, 2023).

Ponomarenko O. (2019) Malotsinni aktyvy: naukova dyskusiia ta praktyka obliku. [Low-value assets: scientific discussion and accounting practice]. Ahrosvit, no.5. 2019. pp. 11-17. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/5_2019/3.pdf

Shendryhorenko M. (2018) Aktualni pytannia obliku ta audytu malotsinnykh oborotnykh i neoborotnykh materialnykh aktyviv. [Topical issues of accounting and auditing of low-value reversible and non-current tangible assets]. Biznes-navihator. vol. 4, no. 47. pp.185-188. Available at: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2018/47_2018/42.pdf

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 8 «Oblikovi polityky, zminy v oblikovykh otsinkakh ta pomylky» [International Accounting Standard (IAS) 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting Policies and Errors"]. Аvailable at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text. (Accessed October 11, 2023).

Переглядів статті: 75
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Колісник, О., Семенюк, Ю., & Судак, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ АКТИВІВ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-24
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають